• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa wizja Internetu

  02.01.2009. 23:50
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Finansowany z funduszy UE projekt CASAGRAS (Koordynacja i wsparcie na rzecz globalnych działań związanych z RFID i standaryzacją) ma na celu zapewnić ramy dla badań podstawowych, które pomogą Komisji Europejskiej i globalnej społeczności określić i rozwiązać międzynarodowe kwestie i osiągnięcia w zakresie identyfikacji drogą fal radiowych (RFID), ze szczególnym uwzględnieniem pojawiającego się "Internetu rzeczy". Projekt jest finansowany z Siódmego Programu Ramowego (7PR) na kwotę 533.703 EUR.

  CASAGRAS wzbudził duże zainteresowanie społeczności naukowej i już zbiera pochwały od UE. Wśród partnerów projektu są przedstawiciele z Chin, Francji, Niemiec, Japonii, Korei, Wlk. Brytanii i USA. Aktualnie wszystkie strony żywotnie zainteresowane identyfikacją drogą fal radiowych zapraszane są do włączenia się do dyskusji o przyszłości Internetu na specjalnym forum internetowym.

  Jednym z głównych tematów dyskutowanych w ramach CASAGRAS jest koncepcja "Internetu rzeczy", czyli bezprzewodowej samokonfigurującej się sieci pomiędzy przedmiotami. W przyszłości przedmioty tak banalne jak artykuły gospodarstwa domowego mogłyby być podłączone do Internetu. Teoretycznie lodówka mogłaby monitorować swoją zawartość i kiedy kończy się mleko zamawiałaby następne, a nawet mogłaby ostrzegać o zbliżającym się terminie ważności produktu spożywczego.

  Zastosowań jest be liku. "To interesujące czasy dla osób zaangażowanych w RFID i związane z tym technologie. Międzynarodowy ruch w stronę budowania "Internetu rzeczy" sprawia, że pozycja RFID jako technologii stale się podnosi, ponieważ przedstawia ona ogromny potencjał zrewolucjonizowania rynków na świecie, który przyniesie korzyści gospodarcze i społeczne" - powiedział Ian G. Smith, koordynator projektu CASAGRAS.

  Smith, który jest także dyrektorem naczelnym Europejskiego Centrum Doskonałości AIDC (Automatyczna identyfikacja i zbieranie danych), zwrócił uwagę, że: "CASAGRAS jest jednym z najważniejszych projektów RFID, jaki kiedykolwiek był finansowany przez Komisję Europejską, która powierzyła mu przygotowanie zaleceń i zaproponowanie standardów oraz najlepszych praktyk, aby można je było uzgodnić i wdrożyć na całym świecie."

  Uczestnicy projektu przyjmą holistyczne spojrzenie i będą analizować globalne problemy przyszłości, ale także kryjące się w niej możliwości. "W ramach CASAGRAS rozważymy, jak najlepiej rozwiązać problemy na poziomie globalnym i maksymalnie wykorzystać możliwości. Przeprowadzona zostanie analiza standardów na świecie oraz kwestii prawnych i innych związanych z RFID, a także stworzone zostaną ramy dla badań podstawowych, aby pomóc międzynarodowej społeczności rozwiązać problematyczne kwestie dotyczące RFID oraz Internetu rzeczy" - kontynuuje Smith.

  Sukces projektu uzależniony jest jednak przede wszystkim od stałej współpracy z innymi projektami, z jak największą liczbą zainteresowanych stron. Dlatego też stworzenie forum internetowego jest tak ważne. Jednocześnie CASAGRAS funkcjonować będzie w porozumieniu z innymi powiązanymi projektami, które także finansowane są przez UE, w tym z GRIFS (Globalne forum interoperacyjności RFID na rzecz standardów) oraz inicjatywą koordynującą projekty RFID w Europie, CERP (Klaster na rzecz europejskich projektów RFID).

  "Na naszym spotkaniu inauguracyjnym w Tokio po raz pierwszy zebrali się razem partnerzy projektu, pokazując jak wyjątkowym zakresem wiedzy specjalistycznej dysponujemy. To międzynarodowy zespół na miarę międzynarodowych potrzeb. Będzie on w dużym stopniu niezależny i wywrze strategiczny wpływ na przyszłe trendy w RFID nie tylko w Europie, ale także na świecie" - powiedział Smith.

  Więcej informacji:

  CASAGRAS:
  http://www.rfidglobal.eu/

  Siódmy Program Ramowy UE, temat TIK (Technologie informacyjne i komunikacyjne)
  http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

  CORDIS
  url: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=30283
  Źródło danych: Projekt CASAGRAS
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu CASAGRAS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  RFID (ang. Radio-frequency identification) – technika, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (etykieta RFID) stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu. Technika umożliwia odczyt, a czasami także zapis układu RFID. W zależności od konstrukcji umożliwia odczyt etykiet z odległości do kilkudziesięciu centymetrów lub kilku metrów od anteny czytnika. System odczytu umożliwia identyfikację wielu etykiet znajdujących się jednocześnie w polu odczytu. Zebra Technologies NASDAQ: ZBRA jest producentem specjalistycznych urządzeń drukujących kody paskowe, etykiety i paragony, a także urządzeń do wykonywania nadruków na kartach plastikowych. Jako pierwsza na świecie wprowadziła urządzenia do drukowania i programowania znaczników radiowych RFID. Zebra jest także producentem drukującego sprzętu mobilnego, specjalistycznego oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych. Firma ma na świecie 29 biura, a jej produkty są dostępne w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach za pośrednictwem sieci partnerów handlowych. Biegnij Warszawo – coroczny warszawski bieg na dystansie 10 km (w 2007 roku 5 i 10 km). Biec mogą osoby, które do dnia biegu ukończyły 13 lat. Ideą biegu jest wspólne bieganie. Każdy, kto dobiegnie do mety, dostaje pamiątkowy medal. Na bieg trzeba przyjść w specjalnej koszulce otrzymanej przy rejestracji. Czas, w jakim zawodnicy pokonali dystans, mierzony jest przy pomocy chipu RFID.

  Biochip – element elektroniczny umieszczony w żywych organizmach ludzkich lub zwierzęcych, mający głównie na celu ich identyfikację (RFID), ewentualnie lokalizację drogą radiową (np. podczas migracji różnych gatunków zwierząt). Najnowsze nadajniki mają wielkość ziarna ryżu (11 mm długości / 2 mm szerokości). FeliCa – jest systemem bezdotykowych kart w systemem RFID zaprojektowanym przez firmę Sony, stosowany głównie w mikro-płatnościach. Po raz pierwszy technologia ta została wykorzystana przy Octopus card w Hongkongu. Technologia ta wykorzystywana jest również na szeroką skalę w Singapurze oraz Japonii.

  VeriChip to pierwszy zaaprobowany przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration - FDA) biochip identyfikacyjny (biochip RFID) przeznaczony do wszczepiania w ludzkie ciało. Został wprowadzony na rynek przez VeriChip Corporation i otrzymał zgodę FDA w 2004 roku. Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi.

  Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  ulike.net (dawniej: u-lik.com) - serwis społecznościowy, w ramach którego użytkownicy oceniają, a także korzystają z rekomendacji dotyczących wszelkiego rodzaju twórców, ich dzieł oraz innych zagadnień związanych z kulturą. Serwis jest współtworzony przez jego użytkowników, którzy mogą edytować już istniejące, a także dodawać nowe "kluby", reprezentujące poszczególnych artystów, czy ich dzieła. Strona jest dostępna w dwóch wersjach językowych: angielskiej i francuskiej. Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów).

  Workcamp (z ang. - praca na obozie) – obóz wolontariacki; projekt, w ramach którego międzynarodowa grupa wolontariuszy razem pracuje na rzecz lokalnej społeczności lub organizacji pozarządowej. Celem, oprócz wykonania powierzonego zadania realizującego określone dobro wspólne, jest również wzajemne poznanie oraz integracja uczestników projektu i lokalnej społeczności (gospodarza). Zdecydowana większość workcampów to projekty krótkoterminowe (trwające od 2 do 4 tygodni). Nie są to wyłącznie projekty młodzieżowe. W workcampach biorą udział osoby w różnym wieku. Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wydawnictwo instytucji i organów Unii Europejskiej podporządkowane Komisji Europejskiej, z siedzibą w Luksemburgu. Urząd przygotowuje i rozpowszechnia publikacje urzędowe, takie jak Dziennik Urzędowy UE, Budżet UE oraz Raport Generalny na temat działalności UE (przewidziane przepisami Unii), a także inne biuletyny informacyjne. Urząd prowadzi także kilka portali internetowych związanych z działalnością Unii (EUR-Lex, TED, EU Bookshop, CORDIS) oraz ma własną internetową księgarnię.

  Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  Dodano: 02.01.2009. 23:50  


  Najnowsze