• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe laboratorium i superkomputer w Instytucie Fizyki UJ

  13.01.2010. 14:59
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Laboratorium Modelowania, Dynamiki Molekularnej i Hydrodynamiki wyposażone w najpotężniejszy w Małopolsce komputer otwarto w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownia wchodzi w skład zespołu laboratoriów - Centrum Zaawansowanych Technologii Obliczeniowych i działa w ramach projektu: "Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki (ATOMIN)".

  Jak informuje UJ, działający w Laboratorium superkomputer o nazwie "Deszno" ma 576 rdzeni i strukturę modułową. "Każdy z 6 węzłów obliczeniowych ma pamięć operacyjną 256 GB i działa jako wieloprocesorowy komputer współdzielący pamięć operacyjną. Najistotniejszą cechą urządzenia jest możliwość uruchomienia zadań w technologii OpenMP (Open Multi-Processing) i prowadzenia rachunków wieloprocesorowych" - czytamy na stronie internetowej uczelni.

  W Laboratorium będzie prowadziło badania ponad 30 naukowców. Zajmą się m.in. symulacjami złożonych procesów atomowych i molekularnych, badaniem zagadnień hydrodynamicznych układów grawitujących, analizą wybranych problemów przetwarzania informacji kwantowej i projektowaniem algorytmów rozpoznawania obrazów.

  Superkomputer będzie służył doktorantom i magistrantom wykonującym zaawansowane numerycznie prace.

  Z Centrum Zaawansowanych Technologii Obliczeniowych będą współpracowali naukowcy z ośrodków krajowych (np. Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie) i zagranicznych (np. Uniwersytetu Wiedeńskiego, Uniwersytetu Jenajskiego, Instytutu Alberta Einsteina w Poczdamie).

  Realizowany w Centrum projekt ATOMIN prowadzą dwa wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Chemii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  "Wydziały, w ścisłej współpracy, postanowiły skonsolidować i zmodernizować infrastrukturę badawczą do poziomu odpowiadającego standardom europejskim, który umożliwi transfer wiedzy i technologii do gospodarki i sfery użyteczności publicznej, poszerzenie współpracy krajowej i międzynarodowej, wzrost konkurencyjności w pozyskiwaniu projektów oraz szkolenie kadr na wysokim poziomie" - podaje krakowska uczelnia.

  W wyniku realizacji projektu do 2012 r. zostanie powołanych kilka międzywydziałowych Zespołów Laboratoriów (m.in. Zaawansowanych Materiałów, Nanotechnologii i Nauki o Powierzchni; Zastosowań Biomedycznych Fizyki i Chemii, Fotoniki, Spektroskopii i Laserowych Technologii Kwantowych oraz Zaawansowanych Technologii Obliczeniowych). Będą one wyposażone w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą - łącznie ponad 130 urządzeń - pozwalającą na prowadzenie innowacyjnych badań o charakterze podstawowym i aplikacyjnym.

  Relację z otwarcia Laboratorium można obejrzeć pod adresem: www.aktualnosci.uj.edu.pl/index.php/zycie/pokaz/id/762

  Szczegółowe informacje na temat projektu ATOMIN są dostępne na stronie: www.if.uj.edu.pl/ATOMIN/project.php

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zakład Optyki Atomowej – (w skrócie ZOA) zakład w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (FAIS) UJ. Powstał w 1962 roku. W 2003 roku wydzielił się z ZOA Zakład Fotoniki. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (WMFiI UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii poprzez wydzielenie z jego struktur Instytutu Chemii i przekształcenia go w samodzielny Wydział Chemii. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych matematycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Pi of the Sky – naukowy projekt badawczy powstały z inicjatywy prof. Bohdana Paczyńskiego służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego. Aparatura zainstalowana jest w obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego w Las Campanas Observatory na pustyni Atacama w Chile. W realizacji projektu uczestniczy zespół naukowców i inżynierów z Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana, Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Program Pi of the Sky działa od 2004 roku.

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Wydział dzieli się na 4 katedry, 8 zakładów, 6 pracowni przedmiotowych i specjalizacyjnych, Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego, Regionalne Studium Edukacji Informatycznej (RSEI) oraz Niestacjonarne Studia Informatyczne. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) to międzyuczelniana jednostka badawcza mieszcząca się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oficjalne otwarcie laboratorium nastąpiło w 2002 roku. Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej działa pod tą nazwą od 1 października 2001 r, po przemianowaniu Wydziału Matematyki i Fizyki, który został utworzony 1 lutego 1989 roku w wyniku przekształcenia się Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w dwa odrębne Wydziały. Jednak zarówno matematyka jak i fizyka rozwijały się, od momentu powstania Uniwersytetu, w ramach Wydziału Przyrodniczego. Dariusz Wasik – polski fizyk, doktor habilitowany, profesor UW, były prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW, obecny kierownik Studium Doktoranckiego. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wyodrębnił się z Wydziału Fizyki i Chemii 1 października 2007 roku. Wcześniej wchodził w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1951-1996) oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (do 1951 roku). Jego siedziba znajduje się przy ul. Tamka 12 w Łodzi.

  Zbigniew Sojka (ur. 28 czerwca 1955 w Lubaczowie) – polski chemik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2003–2009 kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ. Od 2000 roku kierownik Zespołu Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego oraz Wydziałowo-Środowiskowej Pracowni Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego, Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 2004 roku. Powstał on po odłączeniu od Wydziału Filologicznego. W jego skład wchodzi 17 katedr, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów. Dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Renata Przybylska.

  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (Kolegium MISMaP) - międzywydziałowa jednostka organizacyjna stworzona przez wydziały: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Kolegium MISMaP organizuje bezpłatne studia dzienne, które umożliwiają interdyscyplinarne wykształcenie. Są one prowadzone w indywidualnym toku przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Dodano: 13.01.2010. 14:59  


  Najnowsze