• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oprogramowanie prognostyczne wspomagające zarządzanie kryzysowe

  07.06.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy, których prace są finansowane ze środków unijnych, opracowali nowe metody statystyczne oraz oprogramowanie, które mają pomóc w generowaniu informacji na temat zanieczyszczeń i zagrożeń środowiskowych. System uzupełnia istniejące europejskie stacje monitorujące jakość powietrza, które są co prawda skuteczne, ale ich założenie jest kosztowne. Projekt INTAMAP (Interoperacyjność i zautomatyzowane mapowanie) został dofinansowany na kwotę 1,86 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" (IST) Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Czujniki zanieczyszczenia powietrza są wykorzystywane w całej Europie, aby gromadzić informacje na temat wycieków nuklearnych i chemicznych, zanieczyszczenia wód gruntowych, spalin oraz innych problemów środowiskowych, ale ich koszty hamują instalowanie ich na większą skalę. Niemniej dane wygenerowane nawet w stosunkowo niewielu punktach monitorujących mają zasadnicze znaczenie dla decyzji podejmowanych przez władze, co do prawidłowego sposobu radzenia sobie z tego typu problemami.

  Kolejnym minusem jest to, że dostarczają one znacznych ilości informacji o zanieczyszczeniu w ich bezpośrednim otoczeniu lecz niewielu na temat warunków w odleglejszych rejonach. W razie wypadku jądrowego na przykład jedna stacja monitorująca może odnotować wysoki poziom radioaktywności, kiedy inna, znajdująca się 30 kilometrów dalej, może donosić o znacznie niższym poziomie. W sytuacji poważnego kryzysu środowiskowego władze muszą podjąć decyzję, czy konieczna jest ewakuacja oraz ewentualnie wybrać najodpowiedniejsze miejsce, w które należy przenieść ludzi.

  Tego typu scenariusze oraz potrzeba lepszego wykorzystania danych środowiskowych sprawiają, że europejscy naukowcy poszukują nowych sposobów łączenia zestawów danych z punktów pomiarowych, aby generować informacje reprezentatywne dla większych obszarów.

  W ramach projektu INTAMAP dr Edzer Pebesma z Uniwersytetu w Münster w Niemczech wraz z kolegami poświęcił trzy lata na opracowanie nowych metod statystycznych i oprogramowania do interpolowania danych środowiskowych. Termin "interpolacja" jest wykorzystywany przez statystyków do określania procesu lokalizowania wartości zmiennej środowiskowej w punkcie na mapie, w którym nie ma przyrządu monitorującego. Wyzwanie polega teraz na stworzeniu mapy konturowej opartej na stałej liczbie pomiarów wykonywanych w określonych obszarach oraz ocenie precyzyjności tych konturów.

  Podejście przyjęte przez naukowców z projektu INTAMAP polegało na opracowaniu technologii, która będzie łatwa w obsłudze i skoncentrowana na rzeczywistych problemach. Jeżeli na przykład jakiś problem wymaga pilnego działania, oprogramowanie potrafi wykorzystać mniej zaawansowane ale szybsze modele do wykonania obliczeń. Jeżeli czas nie ma decydującego znaczenia, to oprogramowanie może wówczas wykorzystać precyzyjniejsze techniki interpolacji, aby wygenerować informacje.

  Technologia akceptuje również dane źródłowe publikowane w Internecie, wykorzystując standardy wypracowane przez Open Geospatial Consortium (OGC). Po wprowadzeniu tych danych, usługi zgodne ze standardami OGC mogą generować i aktualizować mapy zgodnie z wymaganiami. Aby ocenić dokładność i przekazać informacje za pośrednictwem sieci, zespół opracował również UncertML - nowy dialekt języka znaczników XML.

  System INTAMAP jest już wykorzystywany w dziedzinach, w których potrzeba generowania precyzyjnych prognoz ma zasadnicze znaczenie dla procesu podejmowania decyzji. Na przykład niemiecki urząd ds. ochrony przed promieniowaniem Bundesamt für Strahlenschutz korzysta z tej technologii do generowania cogodzinnych odczytów promieniowania gamma dostarczanych przez Europejską Platformę Wymiany Danych Radiologicznych (EURDEP).

  Dr Pebesma dodaje, że narzędzia można wykorzystać w innych sektorach, takich jak medycyna, w której dwuwymiarowy obraz musi być wygenerowany na podstawie serii odczytów punktowych. Na brytyjskim Uniwersytecie Aston (który jest partnerem INTAMAP) opracowano już aplikację do telefonów komórkowych, która mapuje temperaturę na podstawie informacji pochodzących z domowych stacji meteorologicznych.

  Badania w ramach projektu INTAMAP były prowadzone przez interesariuszy z Austrii, Belgii, Grecji, Holandii, Niemiec i Wlk. Brytanii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  System informacji marketingowych (SIM) - sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń oraz procedur stworzonych w celu zapewnienia uporządkowanego dopływu trafnych informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. To metoda ciągłego planowania, zbierania i przechowywania oraz analizy danych. System informacji marketingowej ułatwia podejmowanie dwóch kategorii decyzji: programowanych i nieprogramowanych. SIM powinien być okresowo weryfikowany w celu oceny wartości dostarczonych informacji i sformułowania zapotrzebowania na nowe informacje. Wyniki badań marketingowych i informacje uzyskane z systemu informacji marketingowej są względem siebie komplementarne. Ze względu na potrzebę sprawnego przetwarzania dużej liczby danych, SIM funkcjonuje zazwyczaj przy wykorzystaniu techniki komputerowej. DMP (Data Management Platform) jest to platforma do zarządzania danymi z różnych źródeł, w celu przetworzenia ich i udostępnienia dla platform zakupowych (DSP) i sprzedażowych (SSP). Daje centralną kontrolę nad procesami przetwarzania i analizy danych oraz realizacji kampanii, umożliwiając optymalizację działań marketingowych ukierunkowaną na dotarcie do większej liczby pożądanych klientów. Dane z platformy zawierają informacje, które reklamodawcy mogą wykorzystać do podjęcia decyzji czy chcą emitować reklamę właśnie temu użytnikowi. Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

  System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land Information System). Datagram – blok danych pakietowych przesyłany przez sieć komunikacyjną między komputerami lub abonentami sieci, zawierający wszelkie niezbędne informacje do przesłania danych z hosta źródłowego do hosta docelowego, bez konieczności wcześniejszej wymiany informacji przez te hosty. Podstawowa jednostka przesyłania danych w sieciach pakietowych, w których czas i kolejność dostarczenia kolejnych jednostek danych nie są gwarantowane.

  Enumeracja to zdobywanie informacji na temat systemów komputerowych, na których oparta jest dana usługa. Inwazyjność tego procesu polega na nawiązywaniu aktywnego połączenia i wydania konkretnego zapytania na temat zasobów oferowanych przez dany system, który udostępnia daną informację bez sprawdzania czy atakujący jest do takich danych uprawniony. Geoxa - Rodzina oprogramowania pozwalającego w pełni wykorzystać najistotniejsze cechy systemów GIS (Geographic Information System) zwany również jako System Informacji Geograficznej (SIG), System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz System Informacji o Terenie (SIT). Dzięki oprogramowaniu zarówno pozyskiwanie informacji z istniejących już baz przestrzennych jak i tworzenie ich od podstaw jest niezwykle łatwe. Duża łatwości obsługi przy zachowaniu wszystkich najpotrzebniejszych funkcji sprawia, że rozwiązania oparte na oprogramowaniu Geoxa są idealne w dziedzinach zajmujących się zjawiskami lub obiektami występującymi przestrzennie. Oprogramowanie z rodziny Geoxa doskonale sprawdza się również w administracji państwowej (miasta, gminy, powiaty) pomagając w planowaniu przestrzennym. Dla lepszego dopasowania funkcji oprogramowania do potrzeb występuje ono w trzech wersjach:

  Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS). HSQLDB (HSQL Database Engine) – "lekki" relacyjny system baz danych napisany w Javie jako Otwarte oprogramowanie. Umożliwia zapis informacji nie tylko w standardowy sposób (przez serwer bazy danych), ale także w zwykłych plikach dyskowych jak i pamięci operacyjnej co czyni go doskonałym narzędziem do pracy nad aplikacją bazodanową, która intensywnie się rozwija. Posiada sterownik JDBC i obsługuje standardy SQL-92, SQL-99, oraz SQL:2003. Oferuje szybki i mały silnik (mniej niż 100kB), który obsługuje tabele umiejscowione zarówno fizycznie na dysku jak i w pamięci operacyjnej. Posiada również narzędzia takie jak: mini-web server, działające w pamięci narzędzia zarządzające zapytaniami (mogą zostać uruchomione jako applet) oraz potężną ilość przykładowych plików.

  System Sterowania i Nadzoru - (SSiN) to zespół urządzeń i programów niezbędnych do pozyskiwania, przetwarzanie i gromadzenia informacji opisujących rzeczywisty stan nadzorowanego obiektu (systemu) niezbędnych do nadzorowania i sterowania jego pracą. W elektroenergetyce SSiN ma za zadanie dostarczanie szczegółowych informacji o pracy poszczególnych elementów SEE, takich jak linie, transformatory czy jednostki wytwórcze ale także informacje o parametrach systemu (prąd elektryczny, napiecie elektryczne, moc elektryczna) oraz inne dane dodatkowe (np. temperatura, poziom wody w zbiornikach elektrowni) niezbędne do oceny pracy zarządzanego obszaru SEE oraz podejmowaniu decyzji o modyfikacji jego stanu. Realizacją tych funkcji zajmuje się SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) dostarczając wszystkich podstawowych informacji o stanie SEE.
  . SSiN to nie tylko pozyskiwanie informacji ale również ich przetwarzanie i przechowywanie, dzięki temu możliwe jest także udostępnianie opartych na tych danych raportów, analiz i prognoz. W tym celu oprócz jego głównego elementu jakim jest system akwizycji SCADA wyposażony jest on w dodatkowe źródła danych jakie jak bazy danych czy programy obliczeniowe, pozwalające na realizację tych zadań. Zadania te określane są mianem EMS (ang. Energy Management System) i obejmują takie zagadnienia jak:

  GeoMedia – pakiet komercyjnego oprogramowania desktop GIS rozwijanego od końca lat 90. przez firmę Intergraph. Wykorzystywany jest on przede wszystkim jako narzędzie do analizy danych przestrzennych. Oprogramowanie GeoMedia pracuje w systemie Windows i posiada bazujący na nim interfejs. Wyposażone jest w zestaw narzędzi do prowadzenia analiz, takich jak: kwerendy dotyczące atrybutów i położenia obiektów, wyznaczanie stref buforowych, przestrzenne nakładanie warstw informacyjnych lub analiza tematyczna. Oprogramowanie pozwala tworzyć mapy przeznaczone do prezentowania w formie drukowanej, na ekranie monitora, na stronie internetowej. Dane mogą być przechowywane zarówno w plikach formatu GeoMedia, jak również w systemach zarządzania bazami danych takich jak: Oracle, Microsoft Access lub SQL Server. GeoMedia obsługuje wszystkie ważniejsze formaty plików z danymi przestrzennymi, CAD oraz standardowe formaty relacyjnych baz danych.

  Dodano: 07.06.2010. 20:12  


  Najnowsze