• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pobudzanie innowacji w Internecie

  03.12.2013. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja

  Internet padł ofiarą własnego sukcesu - jego rozmiary i zakres znacznie utrudniają dalszy rozwój, hamując innowacje. Zmiany mające ulepszyć dzisiejszy Internet lub dodać nowe usługi muszą być wprowadzane powoli i stopniowo w taki sposób, że nawet pomniejsze modyfikacje będą wynikiem nagromadzenia punktowych rozwiązań, które osadzają wiedzę w sieci, optymalizując dzisiejsze aplikacje kosztem przyszłych.

  W toku dofinansowanego ze środków unijnych projektu CHANGE (Enabling innovation in the internet architecture through flexible flow-processing extensions) prowadzone są prace nad przyspieszeniem wprowadzania głównych technologii w całej sieci i nad umożliwieniem całkowicie nowych osiągnięć - skutkujących lepszym i sprawniejszym Internetem dla wszystkich.

  Podczas gdy Internet z samej swej istoty opiera się na przepływach, naukowcy z projektu CHANGE opracowują nowatorską architekturę sieciową przetwarzania przepływów, umożliwiającą specyficzne przetwarzanie niektórych z nich z wyłączeniem innych. Dzięki temu programiści będą w stanie pokonać poważne przeszkody na drodze do ewolucji Internetu.

  Jednym z niezwykle istotnych aspektów projektu są opracowywane platformy, które mogą powstawać na bazie standardowego sprzętu - skalowalnego, elastycznego, o dużej mocy. Technologia otwartego standardu będzie kierować przepływami ruchu, które wymagają specjalnego przetwarzania przez te platformy, umożliwiając szybsze innowacje i wdrażanie nowych technologii sieciowych.

  Długofalowym celem zespołu jest opracowanie szerokiej architektury Internetu, zespalającej wiele połączonych platform przetwarzających przepływy, na których mogą być konstruowane wirtualne sieci charakterystyczne dla aplikacji, bez wpływu na inne usługi czy ruch w sieci.

  W ten sposób pobudzony zostanie rozwój innowacyjnych produktów i usług w Internecie przy jednoczesnym obniżeniu kosztów sieciowych. Pośród możliwych, przyszłych zastosowań platformy CHANGE przetwarzającej przepływy mogą się znaleźć:

  - wirtualizacja dostarczania usług internetowych;
  - dynamiczne wykrywane i usuwanie usterek w sieci oraz relokalizacyjna konserwacja;
  - ukierunkowany monitoring sieciowy na żądanie;
  - dynamiczne kształtowanie intra- i inter-ruchu sieciowego;
  - użyteczna i ukierunkowana jakość kontroli usług ruchu sieciowego;
  - wysyłkowe łagodzenie ataków.

  Parametry te ułatwią programistom i operatorom sieciowym poznawanie i kontrolowanie wynikowego zachowania Internetu i aplikacji od końca do końca. Dla reszty z nas będzie to oznaczać bardziej zróżnicowane i innowacyjne, aczkolwiek nadal płynne korzystanie z Internetu.

  Zespół projektowy, pracując pod kierunkiem niemieckiego Europejskiego Instytutu Badań i Studiów Strategicznych w Telekomunikacji, przeprowadzi walidację nowej architektury na podstawie testów nowych aplikacji i usług.

  Prace nad projektem CHANGE, który otrzymał 3,9 mln EUR, zakończyły się we wrześniu 2013 r.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Neutralność sieci (internetu) – to zasada zgodnie z którą dostawcy usług internetowych (ang. Internet Service Provider) i rządy nie nakładają żadnych ograniczeń na dostęp użytkowników do sieci pozwalających na korzystanie z Internetu. Projekt ustawy nr 89417-6 – projekt rosyjskiej ustawy federalnej "O wprowadzeniu zmian do Ustawy Federalnej "O ochronie dzieci przed informacją szkodliwą dla ich zdrowia i rozwoju" oraz poszczególnych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej w sprawie dostępu w sieci Internet do informacji niezgodnej z prawem", który proponuje wprowadzenie do ustaw federalnych zapisów przewidujących filtrowanie serwisów internetowych na podstawie rejestru i blokowanie zakazanych zasobów internetowych. Szereg ekspertów w swoich wypowiedziach wskazuje na zagrożenie wykorzystania danego projektu do cenzurowania Internetu. Netizen (także cybercitizen) - zbitka anglojęzycznych terminów net (sieć) i citizen, oznaczająca obywatela Sieci, czyli Internetu, członka światowej wspólnoty sieciowej, aktywnie zaangażowanego w rozmaite ważne wydarzenia i będącego członkiem nieformalnych grup sieciowych, które wyrażają swoje zdanie w wielu istotnych kwestiach społecznych, optując zawsze za demokracją i wolnościami obywatelskimi.

  Lawrence Roberts to człowiek, który wymyślił internet a właściwie arpanet w roku 1969, który to arpanet był ojcem internetu. Arpanet (Advanced Reaserch Projects Agency Networks) to wojskowa sieć komputerowa , która jest protoplastą dzisiejszego internetu. Lawrence otrzymał w roku 1967 polecenie służbowe opracowania schematu oraz zainicjowania działania zdecentralizowanej sieci komputerów. W wyniku działań Robertsa w pewnym momencie udało się przesłać dane pomiędzy dwoma komputerami. Prace trwały 2 lata, jednakże w niedługim czasie do sieci zostały dołączone kolejne dwa komputery. Cyberpsychologia – dział psychologii obejmujący wszystkie zagadnienia psychologiczne związane lub będące pod wpływem pojawiającej się technologii. Cyberpsychologia to nauka o ludzkim umyśle i zachowaniu w kontekście interakcji człowieka z technologią. Główny nurt badań z tego zakresu koncentruje się na wpływie Internetu i cyberprzestrzeni na psychikę jednostek i grup. Najpopularniejsze tematy dotyczą: zarządzania tożsamością online, typów osobowości w cyberprzestrzeni, reakcja przeniesieniowa w stosunku do komputerów, uzależnienie od komputera i Internetu, zachowania regresywnego w cyberprzestrzeni, zmian płci w sieci itd.

  Dział Sieciowy ICM (DS ICM) został wyodrębniony z ICM. Świadczy jednostkom Uniwersytetu Warszawskiego m.in. usługi związane z dostępem do uniwersyteckiej sieci szkieletowej oraz do Internetu. Pełni również rolę koordynującą i doradczą w zakresie projektów i inwestycji informatycznych, w szczególności związanych z wykorzystaniem technik sieciowych. Szerokopasmowy dostęp do internetu – usługa polegająca na łączeniu z internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej przepływności. Połączenie wykorzystuje szerokie pasmo częstotliwości wytwarzane przez modem. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się technologie z rodziny DSL (xDSL), WiMAX, PON, DOCSIS lub inne podobne.

  Most lub mostek (ang. bridge) – urządzenie łączące dwie lub więcej sieci lub segmenty sieci dokonując filtrowania ruchu sieciowego. Sieci podłączone do mostu mogą korzystać z różnych fizycznych i logicznych protokołów łącza. Bitstream Access (w skrócie BSA) - termin określający usługę sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (np. dostępu do Internetu), najczęściej za pomocą linii telefonicznej (w technologii xDSL). Usługa świadczona jest przez operatora korzystającego (alternatywnego) na rzecz jego klientów, przy wykorzystaniu infrastruktury sieciowej innego operatora (zazwyczaj dominującego na rynku). W rzeczywistości klient końcowy korzysta więc wyłącznie z infrastruktury właściwego operatora sieci, podczas gdy umowę dostawy usługi zawiera z innym. Ten z kolei, na mocy stosownej umowy ramowej, dzierżawi infrastrukturę właściwego operatora sieci.

  HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) – funkcjonalność sieci komórkowych budowanych w standardzie UMTS umożliwiająca przesyłanie danych z terminala do sieci z przepływnością 5,76 Mbit/s (jest to wartość maksymalna, opisana w specyfikacji 3GPP, tylko niektóre sieci, w których zaimplementowano tę technologię, umożliwiają taki transfer). Pierwsze usługi bazujące na tej technologii uruchomiono na początku 2007 roku. W lutym 2008 była ona dostępna w 28 sieciach (w 24 krajach).

  iPlus Manager – aplikacja operatora sieci komórkowej Plus do zarządzania usługą bezprzewodowego dostępu do Internetu, Plus Internet (dawniej iPlus). Z poziomu aplikacji iPlus Manager użytkownik może połączyć się z Internetem, wysyłać, odbierać wiadomości SMS, zmieniać ustawienia połączeń z Internetem, uzyskać pomoc, uruchomić komunikator Gadu-Gadu, bądź uruchomić przeglądarkę internetową lub klienta poczty elektronicznej. Aplikacja ma za zadanie informować użytkownika o ilości wysłanych i pobranych danych, oraz poziomie sygnału sieci Plus. Aplikacja pokazuje też w zasięgu jakiej technologii modem znajduje się obecnie: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA oraz WLAN, a także CSD. Aplikacja współpracuje z kartą SIM Plus Internet, Plus, Plus na Kartę oraz Simdata.

  Sharing - technologia umożliwiająca zdalne udostępnianie karty abonenckiej (przeważnie płatnych platform cyfrowych) przy użyciu sieci lokalnej lub Internetu. W Polsce udostępnianie karty osobom nieopłacającym abonamentu jest nielegalne, jednakże należy zauważyć, że technologia ta może być wykorzystana również legalnie do przekazywania uprawnień do odbioru programów telewizji satelitarnej w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Dostęp taki może być realizowany poprzez dedykowany serwer lub przy użyciu tunerów opartych o linuksowy system operacyjny. PLIX (Polish Internet eXchange) – punkt wymiany ruchu międzyoperatorskiego (ang. Internet Exchange Point) – jest węzłem sieciowym pozwalającym na wymianę ruchu IP pomiędzy uczestnikami, którymi są firmy będące operatorami sieci komputerowych.

  Historia Internetu w Polsce: Choć historia Internetu sięga lat 60. XX wieku, Polska, oddzielona żelazną kurtyną od państw Zachodu, uzyskała swoje "okno na świat" dopiero w latach 80., za pośrednictwem sieci FidoNet. Był to pierwszy w tym kraju środek wymiany poczty elektronicznej z całym światem, połączony z Internetem. Internet Society (w skrócie ISOC) - międzynarodowe stowarzyszenie mające na celu dbanie o harmonijny rozwój Internetu oraz w pewnym sensie reprezentujące użytkowników Internetu przed rządowymi agencjami odpowiedzialnymi za nadzór nad Internetem w poszczególnych krajach.

  Przekierowanie portów (ang. port forwarding, port redirection) – przekierowanie pakietów z Internetu, przychodzących na określony port serwera, do innego komputera w sieci lokalnej. Przekierowane mogą być protokoły TCP, UDP i inne. W zależności od implementacji i używanego narzędzia, przekierowanie pakietów następuje domyślnie na te same porty, do maszyny wewnątrz sieci lokalnej, bądź są one zmieniane na inne. IGRP (ang. Interior Gateway Routing Protocol) – protokół trasowania bramy wewnętrznej, będący jednym z protokołów sieciowych kontrolujących przepływ pakietów wewnątrz systemu autonomicznego (ang. Autonomous System AS) – części sieci tworzącej spójną całość.

  E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. E–learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e–learning.

  Dodano: 03.12.2013. 15:37  


  Najnowsze