• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt unijny stawia czoło problemom semantycznej współoperatywności w platformach chmurowych

  25.10.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy, których prace są dofinansowywane ze środków unijnych, rozpoczęli innowacyjny projekt, którego celem jest rozwiązanie problemów z semantyczną współoperatywnością, jakie pojawiają się obecnie w platformach chmurowych i wprowadzenie podejścia skoncentrowanego na użytkowniku w aplikacjach zbudowanych i rozmieszczanych za pomocą zasobów chmurowych.
  Projekt CLOUD4SOA (Współoperatywna struktura i platforma chmurowa do projektowania, rozmieszczania i rozproszonego wykonywania aplikacji skoncentrowanych na użytkowniku, semantycznie wzmocnionych i zorientowanych usługowo) został dofinansowany na kwotę 2,74 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Koordynowane przez hiszpańskiego dostawcę usług informatycznych Atos Origin konsorcjum CLOUD4SOA dąży do skonsolidowania trzech fundamentalnych i komplementarnych paradygmatów obliczeniowych: przetwarzania w chmurze, architektur zorientowanych na usługi (SOA) i prostej semantyki. Ich połączenie zapewni architekturę referencyjną i korzystanie z całkowicie operacyjnych prototypów.

  Zainteresowanie przetwarzaniem w chmurze i aktywność w tym obszarze wzrosły w ostatnich latach, zwłaszcza kiedy przedsiębiorcy dostrzegli korzyści, jakie niesie ze sobą ta innowacyjna technologia. Na przykład model biznesowy ograniczenia nakładów kapitałowych, model usługowy PAYG (ang. pay-as-you-go), rozwiązania dotyczące przechowywania danych i dynamiczne zaopatrywanie to zaledwie niektóre z możliwości, jakie oferuje przetwarzanie w chmurze.

  Obok korzyści, istnieją jednak pewne zagrożenia związane z przetwarzaniem w chmurze. Kiedy użytkownicy będą spędzać coraz więcej czasu w udostępnianych usługach i środowiskach, dostawcy chmur odczują presję dotyczącą zapewnienia współoperatywności z równoległymi i konkurencyjnymi platformami.

  Eksperci twierdzą, że w przyszłości konieczny będzie kompromis między specyficzną dla poszczególnych dostawców innowacyjnością a przyjazną użytkownikowi standaryzacją, która umożliwi przenoszenie aplikacji i danych między dostawcami. Standaryzacja chmury jest na razie na początkowym etapie, ale zapewnienie współoperatywności między platformami dostawców de facto przyczyni się do zwiększenia konkurencji na rynku skierowanym konkretnie do użytkownika.

  Konsorcjum CLOUD4SOA, które tworzą eksperci ze środowiska akademickiego i przemysłowego z Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Portugalii i Rumunii, przeprowadzi kompleksową analizę w celu identyfikacji i oceny problemów semantycznej współoperatywności, jakie pojawiają się w kontekście chmury. Wynikiem analizy będą "ramy semantycznej współoperatywności w chmurze", które umożliwią powstanie elastycznych platform zorientowanych na użytkownika.

  Partnerzy twierdzą, że w ramach projektu opracują "architekturę referencyjną", aby rozwiązać wszelkie, pojawiające się problemy semantycznej współoperatywności, która zapewni ogólną architekturę semantycznie współoperatywnej chmury. Konsorcjum wprowadzi, rozmieści i oceni przydatność, stosowalność i adaptacyjność architektury na bazie platformy weryfikacji koncepcji (proof-of-concept), która zostanie wykorzystana w różnych scenariuszach i strukturach w ramach prezentacji przemysłowych i biznesowych w Europie.

  Naukowcy z konsorcjum CLOUD4SOA współpracować będą również z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) działającymi na europejskim rynku przetwarzania w chmurze, aby zapewnić solidne ramy i platformę, które pozwolą utrzymać relację projektu z szybko rozwijającym się rynkiem.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  W informatyce pulpit semantyczny jest pojęciem dotyczącym idei związanych ze zmianą interfejsu użytkownika oraz sposobów obsługi danych w celu łatwiejszego ich współdzielenia między programami i procesami, które nie mogą być od razu przetworzone przez komputer. Dotyczy również koncepcji dotyczących możliwości automatycznego współdzielenia informacji pomiędzy różnymi osobami. Idea pulpitu semantycznego jest silnie związana z Semantic Web, ale skupia się użytku osobistym informacji. Współprogramy (ang. coroutines) - Pojęcie współprogramu ma dwie odmienne definicje(!). Obie definicje zgodnie stwierdzają, że współprogram cechuje się posiadaniem ciągu instrukcji do wykonania i ponadto możliwością zawieszania wykonywania jednego współprogramu A i przenoszenia wykonywania do innego współprogramu B. W szczególności można wznowić pracę zawieszonego współprogramu A, a wykonywanie będzie podjęte w miejscu, w którym zostało zawieszone. Tym co różni obie definicje jest zdolność współpracy z rekurencyjnymi procedurami. (Nb. W językach programowania funkcyjnego koncepcja współprogramu istnieje pod postacią kontynuacji - pojęcia wprowadzonego niemal równocześnie z współprogramami. ) Analiza portfelowa – możliwości zilustrowania uzyskanych pozycji strategicznych z zakresu działania przez przedsiębiorstwo, które zostało utworzone przez kombinacje struktur produkt-Rynek. Analiza ta polega na umieszczeniu w układzie współrzędnych czynników jakościowych oraz na stworzeniu siatki współrzędnych dla trzeciego parametru wyrażonego za pomocą średnicy albo powierzchni koła. Za pomocą tego układu rozważane są różne możliwości oraz dokonania wyboru rozwiązania, które jest najlepsze i opracowanie strategii postępowania dla tego rozwiązania.

  Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. Immunet Protect - program antywirusowy działający na modelu chmury obliczeniowej. Posiada 2 skanery działające w chmurze (heurystyczny i tradycyjny, opierający się na informacjach z chmury) i jeden, będący implementacją silnika firmy BitDefender (tylko wersja płatna).

  Sieć Utrechcka (ang. Utrecht Network) – grupa 28 uczelni reprezentujących 31 uniwersytetów europejskich, które współpracują w zakresie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej. Sieć zajmuje się głównie wymianami studenckimi oraz promocją programów magisterskich i szkół letnich prowadzonych w językach obcych. Konsorcjum utrzymuje ponadto współpracę z uczelniami w USA i Australii. Plan dla Europejskich Państw Współpracujących (ang. Plan for European Cooperating State, PECS) − specjalny status europejskiego państwa współpracującego, które ma przygotować się do członkostwa w ESA - przedsiębiorstwa z tych państw mogą brać udział w programach kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwia to - obok istniejącej już współpracy naukowej - także kooperację firm państwa z PECS z europejskim przemysłem kosmicznym.

  Citrix Systems Inc. (notowana na giełdzie NASDAQ: CTXS) – amerykańska firma informatyczna z siedzibą w Fort Lauderdale na Florydzie (USA). Firma została założona w 1989 roku i obecnie skupia się na łączeniu technologii wirtualizacji, tworzenia sieci i przetwarzania w chmurze w pełne portfolio produktów, które zapewniają użytkownikom pracę w wirtualnych środowiskach oraz pozwalają na tworzenie wirtualnych centrów danych dla informatyki. Obecnie ponad 230 000 organizacji na całym świecie działa w oparciu o rozwiązania Citrix. Chmura obliczeniowa – model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. Termin „chmura obliczeniowa” jest związany z pojęciem wirtualizacji. Model „chmury obliczeniowej” historycznie wiąże się z przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów, z tą różnicą, że w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podążaniem zasobów za potrzebami usługobiorcy.

  Wzorce projektowe – w architekturze uniwersalne, sprawdzone w praktyce rozwiązania często pojawiających się, powtarzalnych problemów projektowych.

  Architektura tablicowa ((ang.) blackboard architecture) – model architektury, w którym wspólna baza wiedzy (stan tablicy), począwszy od specyfikacji problemu aż po jego rozwiązanie jest iteracyjnie aktualizowana przez grupę różnorodnych źródeł wiedzy specjalistycznej. Każde źródło wiedzy aktualizuje tablicę umieszczając na niej swoje częściowe rozwiązanie w chwili, gdy zawartość tablicy osiąga stan, w którym takie rozwiązanie, bazujące na wiedzy posiadanej przez źródło, może być zastosowane. W ten sposób specjalistyczne źródła dążą do rozwiązania problemu w drodze współpracy.

  Współstrącanie (koprecypitacja) jest procesem polegającym na wytrącaniu wraz z osadem oznaczanego makroskładnika związków, które w danych warunkach są rozpuszczalne w roztworze. Współstrącają się te związki, których iloczyny rozpuszczalności nie są przekroczone wskutek ich małego stężenia lub dużej rozpuszczalności. Enterprise Application Integration (EAI, pl. Integracja Aplikacji Korporacyjnych) – działania zmierzające do integracji aplikacji i danych wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiające współdzielenie danych między wieloma systemami informatycznymi oraz integrację rozproszonych w ramach przedsiębiorstwa procesów biznesowych w jeden spójny zestaw.

  Architektura Komponentów Usługowych (SCA) to technologia informatyczna stworzona przez wiodących dostawców technologii informatycznych IBM i Oracle. SCA dostarcza model do tworzenia aplikacji, które realizują założenia architektury zorientowanej na usługi (SOA). Technologia obejmuje szeroki zakres różnych techniki i jako taka jest określona w różnych niezależnych technicznie specyfikacjach w celu zachowania neutralności języka programowania i środowiska aplikacji. Podstawowym artefakt SCA jest Kompozyt (Composite), który posiada dostępne zdalnie Usługi (Services). Kompozyt zawiera jeden lub więcej Komponentów (Components), które zawierają funkcje biznesowe dostarczane przez moduł. Komponenty oferują funkcję usług, które mogą być wykorzystywane przez inne składniki w ramach tego samego modułu, lub które mogą być udostępniane do użytku na zewnątrz modułu poprzez punkty wejścia. Komponent może również zależeć od Usług świadczonych przez inne Komponenty - te zależności są nazywane Referencjami (References).

  Dodano: 25.10.2010. 17:26  


  Najnowsze