• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stypendysta FNP o modelowaniu w fizyce i chemii

  01.09.2009. 16:56
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  "Szansą nauki polskiej są badania w dziedzinie teorii, symulacje komputerowe, gdzie w zasadzie pracuje się umysłem. Oczywiście symulacje również wymagają środków na kolejne komputery, klastry obliczeniowe. Jednak w sytuacji kiepskiego finansowania, to właśnie w pracach teoretycznych polskie silne umysły mogą wykazać swoją przewagę nad innymi. W dziedzinach stricte eksperymentalnych może być trudno konkurować z krajami, gdzie nakłady na naukę są o wiele większe" - uważa Sylwester Furmaniak, asystent na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  "Intensywny rozwój komputerów pozwala na dokonywanie coraz bardziej skomplikowanych obliczeń. Ma to wymiar praktyczny, bowiem zamiast wykonywać eksperyment rzeczywisty można - oszczędzając czas, pieniądze i odczynniki - wiele zjawisk wysymulować na komputerze, przeprowadzić wirtualny eksperyment" - tłumaczy w rozmowie z PAP Sylwester Furmaniak, stypendysta programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  Doktorant zajmuje się badaniami teoretycznymi w dziedzinie chemii. Należy do zespołu Fizykochemii Materiałów Węglowych kierowanego przez dra hab. Artura Terzyka, profesora UMK w Katedrze Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy. W swoje pracy naukowcy stawiają zarówno na teorię, jak i na doświadczenie.

  "Symulacje komputerowe pozwalają wyjaśniać wiele aspektów praktycznych, pewne związki i oddziaływania, które obserwuje się doświadczalnie. Jednym z tematów naszych badań jest uwalnianie leków, czyli sposoby na stopniowe dostarczanie ich do organizmu. W planach mamy modelowanie komputerowe tych zjawisk - są to aspekty bardzo utylitarne" - zapewnia młody badacz.

  Jak zaznacza, w dziedzinie węgli aktywnych, których budowa do dzisiaj nie jest dokładnie znana, właśnie symulacje komputerowe pozwalają na wyjaśnienie przyczyn wielu obserwowanych zjawisk.

  Sylwester Furmaniak wysoko ceni tegoroczne stypendium programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zwraca uwagę, że jako doktorant ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy w postaci ponad 30 publikacji w czasopismach międzynarodowych oraz licznych doniesień konferencyjnych.

  "Istotą tego stypendium jest to, że jest ono imienne i można je spożytkować na własne, również pozanaukowe cele. To spory zastrzyk finansowy, który bez wątpienia każdemu młodemu naukowcowi w tym kraju znacznie może ułatwić start kariery i życie osobiste, pozwala skoncentrować się na pracy, a nie pokonywaniu trudności dnia codziennego. To nagroda za pracę, rodzaj premii i kredytu zaufania" - mówi nagrodzony.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest stowarzyszeniem naukowym skupiającym laureatów stypendium FNP typu post-doc (obecnie program KOLUMB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Leon Gradoń (ur. 1947 w Szczekocinach), profesor doktor habilitowany inżynier chemii, specjalność inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, w 2006 otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za "wyjaśnienie podstawowych procesów transportu w układach dwufazowych i ich wykorzystanie do opracowania nowych konstrukcji filtrów wgłębnych". Nagroda na rzecz Nauki Polskiej – polska nagroda naukowa przyznawana od marca 1992 przez Radę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w następujących dziedzinach:

  Alienware jest amerykańską firmą komputerową i w całości posiadaną spółką zależną firmy Dell, Inc. Głównie montuje podzespoły osób trzecich w komputery stacjonarne i przenośne w niestandardowych obudowach przeznaczone do gier o wysokich wymaganiach sprzętowych. Te produkty wspierają również aplikacje wymagające wielu obliczeń graficznych, takie jak edycja audio i wideo HD oraz symulacje. Alienware w sprzedaży oferuje również akcesoria komputerowe, takie jak zestawy słuchawkowe, myszy komputerowe, monitory i klawiatury. Alienware założyli w 1996 roku Nelson Gonzalez i Alex Aguila. Główna siedziba znajduje się w The Hammocks, obszarze niemunicypalnym hrabstwa Miami-Dade na Florydzie koło Miami. Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa Copernicus (Copernicus Award) - nagroda naukowa przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft osobom, które mogą wykazać się wybitnym dorobkiem naukowym, wynikającym ze współpracy polsko-niemieckiej.

  Nagroda imienia Artura Rojszczaka to wyróżnienie ustanowione przez Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ku pamięci tragicznie zmarłego filozofa Artura Rojszczaka, jednego z założycieli klubu. Roman Słowiński (ur. 16 marca 1952 w Poznaniu) – profesor, doktor habilitowany, inżynier automatyki i robotyka oraz informatyki, specjalność badania operacyjne, komputerowe wspomaganie decyzji, sztuczna inteligencja, w 2005 uhonorowany nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za „opracowanie metodyki komputerowego wspomagania decyzji podejmowanych na podstawie niepełnych danych”.

  Andrzej Sobolewski (ur. 9 października 1951 w Augustowie) - polski fizyk, profesor, pracownik Instytutu Fizyki PAN, w 2007 laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za "wyjaśnienie fotostabilności materii biologicznej przez odkrycie nowego mechanizmu dezaktywacji bezpromienistej elektronowo wzbudzonych stanów DNA i białek". Teoria polityki ekonomicznej (gospodarczej), całokształt wiedzy o sposobach, celach i narzędziach oddziaływania państwa na gospodarkę. Teoria polityki ekonomicznej bada formy i sposoby osiągania ogólnych celów polityki gospodarczej, tj. wprowadzania realnych i instytucjonalnych zmian w strukturze gospodarki narodowej, określa także narzędzia i sposoby prowadzące do nich w sposób możliwie racjonalny. Jest więc nauką operacyjną, stosowaną. Za podstawę swojej wiedzy teoria polityki gospodarczej przyjmuje dorobek teorii ekonomii, jednak nie zachodzi bezpośredni związek między teorią ekonomii a teorią polityki gospodarczej z uwagi na różny przedmiot i metodę badań. Ekonomia bada obiektywny proces gospodarczy, włączając w zakres swoich zainteresowań również politykę ekonomiczną i skutki jej oddziaływania. Formułuje prawa ekonomiczne, czyli stałe relacje przyczynowo-skutkowe między masowymi zjawiskami ekonomicznymi, powtarzalnymi w czasie i przestrzeni. Teoria polityki nie formułuje praw nauki w podanym wyżej sensie, jest bowiem dyscypliną celowościową, interesującą się sposobami przekształcania rzeczywistości ekonomicznej. Formułuje więc zależności operacyjne, wykorzystując niektóre z twierdzeń teorii polityki. Istnieje trudność w precyzyjnym rozdziale dorobku teorii ekonomii (zwłaszcza najnowszego) i dorobku teorii polityki ekonomicznej. Zasadniczym powodem jest to, że częstokroć podłoże twierdzeń teorii ekonomicznej jest kwestionowane w swojej poprawności dowodowej - zarzuca mu zbyt małą masowość i powtarzalność zjawisk, nieuwzględnianie zmiany warunków itd. Wówczas mamy do czynienia z prostym podsumowaniem obserwacji praktycznych, a nie z uogólnionym prawem ekonomii, to zaś jest domeną polityki gospodarczej, tak w teorii, jak i praktyce.

  Nauka pomocnicza – rodzaj dziedziny naukowej, stanowiącej samoistną całość, będący jednak uzupełnieniem wiedzy innej dziedziny. Dziedzin tych nie można jednak określić jako nadrzędna i podrzędna. Nauka korzysta z informacji gromadzonych w ramach nauki pomocniczej do wyjaśniania zjawisk objętych własnym przedmiotem badania. W przypadku pedagogiki naukami pomocniczymi jest socjologia czy psychologia. Liczne przykłady dziedzin pomocniczych posiada historia.

  Rzeczywistość wirtualna (ang. virtual reality) – obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Może on reprezentować zarówno elementy świata realnego (symulacje komputerowe), jak i zupełnie fikcyjnego (gry komputerowe science-fiction).

  Teoria korpuskularna światła to teoria, w której światło traktuje się jako strumienie cząstek. Uważa się dziś, że zjawiska interferencji światła (czyli nakładania się wiązek świetlnych) można wyjaśnić tylko za pomocą falowej teorii światła. Na podstawie tej teorii wzmacnianie lub osłabianie wiązek świetlnych wyjaśniamy nakładaniem się fal świetlnych w fazach zgodnych lub przeciwnych. Korpuskularna teoria światła nie może tego wyjaśnić, jednakże teoria falowa nie jest w stanie wyjaśnić innych zjawisk, jak na przykład efektu fotoelektrycznego. Przyjmuje się więc, iż światło ma naturę dualną. Medal Kołosa – wyróżnienie przyznawane co dwa lata za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eksperymentalnej lub teoretycznej chemii fizycznej. Medal Kołosa przyznawany jest od 1998 roku w celu upamiętnienia życia i pracy badawczej Włodzimierza Kołosa przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Ceremonia wręczenia medalu łączy się z wygłoszeniem przez laureata wykładu dla doktorantów Wydziału Chemii UW.

  Teoria naukowa to całość logicznie spoistych uogólnień, wywnioskowanych na podstawie ustalonych faktów naukowych i powiązanych z dotychczasowym stanem nauki. Ma na celu wyjaśnienie przyczyny lub układu przyczyn, warunków, okoliczności powstawania i określonego przebiegu danego zjawiska. Jest podsumowaniem wyników szczegółowych pracy naukowej. Wieńczy badania naukowe. Stypendium (w znaczeniu prawnym) – jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki.

  Dodano: 01.09.2009. 16:56  


  Najnowsze