• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szwedzkie badania podkreślają szybki wzrost liczby siwowłosych internautów

  12.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Według wyników nowych badań szwedzkich, liczba osób starszych korzystających z Internetu szybko rośnie. W 2007 r. zaledwie 29% Szwedów z grupy wiekowej 65-79 korzystało z Internetu średnio codziennie, podczas gdy w roku 2008 liczba ta wzrosła do 39% sprawiając, że szwedzcy emeryci i renciści znaleźli się pośród najbardziej sprawnych użytkowników Internetu w Europie.

  Odkrycia stanowią część krajowego sondażu wśród 4.500 osób na temat korzystania z mediów, przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu w Gothenburgu, którzy realizują taki sondaż co roku od 1979 r.

  Szwedzi spędzają średnio około sześciu godzin dziennie na korzystaniu z mediów i ta liczba na przestrzeni lat niewiele się zmieniła. Telewizja nadal zajmuje znaczny procent czasu, aczkolwiek osoby w wieku 15-24 lata spędzają więcej czasu w Internecie niż przed telewizorem.

  Korzystanie z Internetu w Szwecji podwoiło się w ciągu ostatnich 4 lat. Obecnie 68% Szwedów korzysta regularnie z Internetu. Niemal wszyscy młodzi ludzie objęci sondażem powiedzieli, że korzystają z Internetu codziennie.

  Tak jak rosnąca w Szwecji populacja siwowłosych internautów wykorzystuje Internet głównie do wysyłania poczty, korzystania z przeglądarek i czytania gazet internetowych, młodsi użytkownicy Internetu spędzają większość czasu w sieci na portalach społecznościowych lub na słuchaniu muzyki.

  Badania wskazują również na pewne społeczne różnice w korzystaniu z Internetu. Osoby z wyższym poziomem wykształcenia ponad dwukrotnie częściej korzystają regularnie z Internetu niż osoby, które wcześniej zakończyły swoją edukację. Ponadto internauci z wyższym wykształceniem częściej posiadają lepszą znajomość obsługi komputera i korzystają z większej liczby funkcji zarówno na portalach informacyjnych, jak i społecznościowych.

  Pod względem płci, średnio dziennie więcej mężczyzn (65%) niż kobiet (56%) korzysta z Internetu w domu. Dla porównania kobiety spędzają więcej czasu na czytaniu, gdyż średnio dziennie 42% z nich czyta książkę w porównaniu z zaledwie 30% mężczyzn.

  Rosnąca popularność Internetu również wydaje się mieć wpływ na sposób pozyskiwania informacji na temat bieżących wydarzeń. Na przełomie wieku ponad połowa osób objętych sondażem (55%) powiedziała, że średnio codziennie oglądała wiadomości w telewizji. Ostatni sondaż pokazuje, że ta liczba spadła do około 40%, wliczając w to telewizję internetową.

  Autorzy sondażu zauważają, że styl internetowych wiadomości jest zupełnie odmienny od tych, jakie znajdują się w tradycyjnych gazetach. Teksty zwykle są krótsze, a komentarze (takie jak blogi) powszechniejsze.

  "Możemy zaobserwować, w jaki sposób zmienia się korzystanie z wiadomości" - zauważył dyrektor sondażu, profesor Carlsson z Uniwersytetu w Gothenburgu. "To wskazuje na nową rolę dla dziennikarzy, ale także widzów, którzy mają większą wiedzę na temat mediów i podchodzą do nich bardziej krytycznie."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Uniwersytet w Gothenburgu:
  http://www.gu.se/

  Źródło danych: Uniwersytet w Gothenburgu
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Uniwersytetu w Gothenburgu

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  B-wykluczenie – stan, w którym istnieje umowny podział użytkowników Internetu znajdujących się po korzystniejszej stronie wykluczenia informacyjnego. Podział ten tworzy grupę, która w pełni świadomie, krytycznie korzysta z zasobów Internetu jako jednego z wielu źródeł informacji i grupę, która bezkrytycznie powiela informacje odebrane z Internetu, jako podstawowego, dla niej, źródła informacji. Neutralność sieci (internetu) – to zasada zgodnie z którą dostawcy usług internetowych (ang. Internet Service Provider) i rządy nie nakładają żadnych ograniczeń na dostęp użytkowników do sieci pozwalających na korzystanie z Internetu. Polska Społeczność Internetu – nieistniejące obecnie stowarzyszenie, które miało w założeniach reprezentować interesy polskich internautów oraz dbać o rozwój internetu w Polsce.

  Wirtualny wolontariat – określenie formy wolontariatu polegającej na wykonywaniu zadań w całości lub częściowo poza organizacją z wykorzystaniem Internetu na komputerze w domu, szkole, telecentrum lub w pracy, bądź też korzystając z innych urządzeń podłączonych do Internetu. Cogitariat w społeczeństwie informacyjnym jest to kategoria osób lub klasa społeczna znajdująca się pomiędzy proletariatem i digitariatem. Termin ten określa osoby posiadające dostęp do Internetu i innych technologii informacyjnych, ale korzystające z niego w sposób bierny, tzn. osoby przeszukujące bazy danych, oglądające strony internetowe, jednak ich nie przekształcające.

  Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów. Zespół uzależnienia od internetu (ZUI, uzależnienie od internetu; ang. Internet Addiction Disorder, IAD) – postulowany przez niektórych psychiatrów, w tym Ivana Goldberga, syndrom uzależnienia się użytkownika internetu od wielogodzinnego obcowania w tym środowisku.

  PRESS-SERVICE Monitoring Mediów – jedna z najstarszych na rynku, polska firma specjalizująca się w monitoringu mediów (wyszukiwaniu i analizie informacji z prasy, Internetu, social media radia i telewizji). Zarządzanie Internetem to proces, w którym biorą udział rządy różnych państw (głównie USA), Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN) oraz organizacje międzynarodowe, w tym ONZ. Proces ten ma na celu zapewnienie harmonijnego rozwoju Internetu z korzyścią dla wszystkich ludzi. W tej chwili zarządzanie Internetem jest w fazie burzliwego rozwoju. Głównymi problemami, na które natykają się w/w organizacje, są bardzo szybki rozwój Internetu oraz fakt, że odgrywa on coraz większą rolę we wszystkich aspektach funkcjonowania społeczeństwa. Dodatkowo wśród przedstawicieli rządowych oraz innych organizacji brakuje ekspertów, którzy dokładnie znaliby stan obecny i możliwe kierunki rozwoju Internetu.

  Tożsamość internetowa – tożsamość społeczna, którą użytkownik internetu ustanawia będąc w społeczności internetowej i na stronach internetowych. Chociaż niektórzy ludzie wolą używać swoich prawdziwych imion w sieci, niektórzy internauci cenią sobie anonimowość, identyfikując się za pomocą pseudonimów, które ujawniają różną ilość ich danych osobowych.

  Internet Society (w skrócie ISOC) - międzynarodowe stowarzyszenie mające na celu dbanie o harmonijny rozwój Internetu oraz w pewnym sensie reprezentujące użytkowników Internetu przed rządowymi agencjami odpowiedzialnymi za nadzór nad Internetem w poszczególnych krajach.

  Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów).

  Dodano: 12.06.2009. 15:11  


  Najnowsze