• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijni naukowcy motorem postępu w bioinformatyce

  02.06.2010. 21:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Unijnym naukowcom udało się wykazać wykonalność komponentów swoistego rodzaju "biokomputera", co toruje drogę dla nowych postępów w dziedzinie bioinżynierii. Naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Li?ge, Belgia, i Instytutu Chemii Hebrajskiego Uniwersytetu w Jeruzalem, Izrael, omówili szczegółowo swoje prace w artykule, który ukazał się na łamach czasopisma Nature Nanotechnology.

  Źródłem unijnego wsparcia badań był projekt MOLOC (Molekularne układy logiczne), którego budżet w wysokości 2,67 mln EUR został pokryty w kwocie nieco ponad 2 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  W ramach badań prowadzonych pod kierunkiem profesora Itamara Willnera z Hebrajskiego Uniwersytetu w Jeruzalem naukowcy opracowali teoretycznie i wykazali eksperymentalnie, że katalityczne kwasy nukleinowe znane jako DNAzymy oraz ich substraty mogą rzeczywiście tworzyć platformę operacji logicznych, które stanowią podstawę procesów obliczeniowych.

  Prace mogą przyczynić się na przykład do opracowania aplikacji na potrzeby nanomedycyny, gdzie zdolność przeprowadzania operacji logicznych na poziomie molekularnym może ułatwić analizę choroby i uruchomić reakcję na czynniki lecznicze.

  "Systemy biologiczne zdolne do wykonywania operacji obliczeniowych mogłyby okazać się użyteczne w bioinżynierii i nanomedycynie, a DNA [kwas dezoksyrybonukleinowy] i inne biomolekuły już są wykorzystywane jako aktywne komponenty układów bioinformatycznych" - napisali naukowcy.

  "Jednakże użyteczność układów bioinformatycznych w aplikacjach wymagać będzie opracowania biblioteki elementów obliczeniowych, aby wykazać modułowe sprzężenie tychże oraz skalowalność takiego podejścia."

  Zespół belgijsko-izraelski stworzył platformę obliczeniową na bazie DNA, która opiera się na dwóch bibliotekach kwasów nukleinowych, z czego jedną z nich tworzą podjednostki DNAzymów. Druga biblioteka zawiera substraty DNAzymów.

  "Wykazaliśmy, że biblioteka DNAzymów, zaprojektowana i zsyntetyzowana przez zespół profesora Willnera, umożliwia realizację kompletnego zestawu bramek logicznych, który można wykorzystać do obliczenia dowolnej funkcji boolowskiej" - wyjaśnia Françoise Remacle z Uniwersytetu w Li?ge, która jest również koordynatorem projektu MOLOC.

  "Wykazujemy też, że dynamiczna asemblacja [bramek] w układy może być kierowana za pomocą selektywnych sygnałów wejściowych. Co więcej projekt umożliwia wzmocnienie sygnałów wyjściowych."

  Projekt MOLOC rozpoczął się na początku 2008 r., a jego zamknięcie zaplanowano na koniec bieżącego roku. Celem tej inicjatywy jest zaprojektowanie i wykazanie wykonalności oraz zalet układów logicznych, w których podstawowym elementem jest pojedyncza molekuła (lub zespoły atomów bądź molekuł) pełniąca rolę układu logicznego. Systemy te różnią się od tych, które wykorzystują molekułę jako przełącznik.

  Obok Uniwersytetu w Li?ge i Hebrajskiego Uniwersytetu w Jeruzalem wśród partnerów projektu MOLOC znajdują się Instytut Badań nad Stanem Stałym (IFF) przy Forschungszentrum Jülich, Instytut Optyki Kwantowej im. Maxa Plancka, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Heinricha-Heine w Dusseldorfie oraz Instytut Optyki Stosowanej przy Technische Universität w Darmstadt - wszystkie z Niemiec, a także Instytut Nanonauki Kavli przy Politechnice w Delft, Holandia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (BIH UW) – biblioteka wchodząca w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, jedna z sześciu instytutowych bibliotek Wydziału Historycznego. Została założona wraz z Instytutem Historycznym w 1930 roku. Posiada ponad 220 tys. jednostek. Karol Lesław Grela (ur. 23 listopada 1970 w Warszawie) – polski chemik organik, profesor, nauczyciel akademicki. Zajmuje się zagadnieniami syntezy organicznej, metatezy olefin i chemii metaloorganicznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w 1994 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 1998 roku w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (promotor prof. Mieczysław Mąkosza). Następnie odbył staż podoktorski (1999–2000) w Instytucie Maxa Plancka (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung) w Mülheim (Niemcy) pod kierunkiem prof. Aloisa Fürstnera. Habilitacja w IChO PAN w 2003. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskany w 2008. Od 2012 roku związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie jest nauczycielem akademickim. Kieruje badaniami naukowymi zespołu w Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nowych Technologii III na warszawskiej Ochocie. Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wyodrębnił się z Wydziału Fizyki i Chemii 1 października 2007 roku. Wcześniej wchodził w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1951-1996) oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (do 1951 roku). Jego siedziba znajduje się przy ul. Tamka 12 w Łodzi.

  Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (IS UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w 1996 roku w wyniku podziału dotychczasowego Instytutu Filozofii i Socjologii na dwa oddzielne instytuty. W jej skład wchodzi 7 zakładów. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z socjologią, pracą socjalną, działalnością samorządową, socjologią pogranicza kulturowego, historią filozofii, antropologią oraz politologią. Instytut kształcił studentów na dwóch kierunkach: socjologia i praca socjalna. W roku akademickim 2012/2013 na instytucie kształciło się 455 studentów w trybie dziennym (309) oraz trybie zaocznym (146), a także 50 doktorantów i 48 słuchaczy studiów podyplomowych. Instytut dysponuje też samodzielną biblioteką instytutową. Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego – jednostka podstawowa Uniwersytetu Warszawskiego znana wcześniej jako Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w nim około 130 pracowników naukowych i kształci się ponad 1200 studentów w trybie dziennym i wieczorowym. Wydział prowadzi studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa orientalnego.

  Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jednostka organizacyjna Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Instytut funkcjonuje od 1970 roku. Obecnie dyrektorem jest dr hab. Dariusz Słapek, kierownik Zakładu Historii Starożytnej. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IH UAM) – jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z 5 instytutów tworzących Wydział Historyczny UAM. Dzieli się na 16 zakładów i 3 pracownie naukowe oraz dwie techniczne. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach i aspektach. Instytut oprócz „klasycznej” historii oferuje także studia z archiwistyki, kultury politycznej, socjoekonomiki, historii wojskowości, mediewistyki oraz studia w ramach specjalności nauczycielskiej. Aktualnie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym podejmuje je ponad 1300 studentów. Instytut wydaje własne czasopisma oraz posiada też własne wydawnictwo naukowe. Dysponuje też samodzielną biblioteką instytutową z ok. 134 tys. woluminów wydawnictw zwartych i 40 tys. woluminów czasopism. Przy Instytucie Historii działają dwie ekspedycje archeologiczne (EA Łekno i EA Novae). Siedzibą Instytutu jest gmach Collegium Historicum przy ul. Święty Marcin 78.

  Włodzimierz Kołos (ur. 6 września 1928 w Pińsku, zm. 3 czerwca 1996 w Warszawie) – polski fizyk i chemik, jeden z twórców współczesnej chemii kwantowej, najbardziej znany z pionierskich prac w dziedzinie bardzo dokładnych obliczeń struktury elektronowej małych cząsteczek. Profesor, kierownik grup badawczych Instytutu Badań Jądrowych (1961-1966) oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1965-1996). Upamiętniony medalem Kołosa przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Uniwersytet Warszawski. Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego (IR UW) – instytut Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Wydziału Neofilologii. Jest on jednostką naukowo-dydaktyczną kształcącą studentów na kierunku filologia w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.

  Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (ZBC) - biblioteka cyfrowa tworzona przez Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego, Bibliotekę Sztuki UZ, Instytut Historii UZ oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze. Umożliwia szeroki zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa należy do tej grupy bibliotek akademickich, którą wyróżnia połączenie idei biblioteki edukacyjnej z biblioteką dziedzictwa kulturowego i biblioteką regionalną. Podstawowym celem projektu jest zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do zasobów cyfrowych. Plan zakłada rozbudowę infrastruktury dla regionalnej platformy elektronicznej, która będzie umożliwiała szybki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczała i popularyzowała cenne dokumenty regionu i piśmiennicze zabytki kultury polskiej i europejskiej. Koordynatorem projektu jest Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego a biorą w nim udział instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe z miasta i regionu (biblioteki, archiwa, muzea, placówki naukowo-badawcze). Uniwersytet Zielonogórski wnosi do projektu infrastrukturę sprzętową, oprogramowanie i szkolenia. Jest jednocześnie pomysłodawcą idei i liderem grupy. ZBC działa w oparciu o oprogramowanie dLibra opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (WMFiI UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii poprzez wydzielenie z jego struktur Instytutu Chemii i przekształcenia go w samodzielny Wydział Chemii. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych matematycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego (IA UW) - instytut Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach Wydziału Neofilologii, kształcący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich. Collegium Novum w Poznaniu – budynek w centrum Poznania przy al. Niepodległości 4, gdzie mieści się obecnie Wydział Neofilologii oraz Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii Sztuki UAM z Wydziału Historycznego.

  Dodano: 02.06.2010. 21:12  


  Najnowsze