• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijny projekt ma stworzyć innowacyjny model architektury internetowej

  31.05.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Internet zrewolucjonizował sposób prowadzenia działalności gospodarczej, komunikacji i interakcji. A nadchodzą kolejne zmiany... Finansowani ze środków unijnych naukowcy i przedsiębiorcy z Europy zjednoczyli swoje siły, aby połączyć Internet z przedmiotami codziennego użytku, zapewniając ich bezproblemowe funkcjonowanie i wyższy komfort użytkownika. Projekt IOT-A (Architektura Internetu rzeczy) uzyskał wsparcie na kwotę niemal 12 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Partnerzy projektu IOT-A opracowują referencyjny model architektury, który umożliwi połączenie wszelkiego rodzaju przedmiotów z Internetem. Niezależnie od technologii wszystko będzie połączone, pozostawiając z tyłu problemy z interoperacyjnością. Konsorcjum składające się z 20 członków jest przekonane, że taki model ma wiele zalet, przekładając się ostatecznie na lepszą opiekę zdrowotną, obniżenie kosztów energii, zwiększenie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw i zmniejszenie natężenia ruchu.

  "Według naszej wizji projekt IOT-A poszerzy granice dzisiejszego Internetu, obejmując świat fizyczny i umożliwiając identyfikację oraz gromadzenie i rozumienie informacji" - mówi dr Thorsten Kramp z IBM Research-Zurich GmbH, partner projektu IOT-A. "W ciągu trzech najbliższych lat zostaną położone podwaliny pod bezpieczne i łatwe łączenie dowolnego przedmiotu wyposażonego w czujnik z Internetem."

  Zespół pracuje nad dwoma odmiennymi, wykonalnymi scenariuszami zaprezentowania technologii otwartej i skonsolidowanej architektury "Internetu rzeczy".

  Na przykład, aby pomóc detalistom w utrzymaniu klienteli, projekt IOT-A koncentruje się na działaniach badawczych, które umożliwią konsumentom korzystanie z "bardziej zindywidualizowanych" zakupów. Niemieckie żywe laboratorium "Centrum Sprzedaży Detalicznej Przyszłości" firmy SAP Research, w szwajcarskim regionie Regensdorf, umożliwia naukowcom opracowywanie takiego zaawansowanego, indywidualnego podejścia zgodnie z rekomendacjami zakupowymi na smartfonach.

  Na podstawie preferencji i historii zakupów oraz pewnego zakresu cenowego, konsumenci będą otrzymywać rekomendacje zakupów na smartfony połączone z bezprzewodowymi czujnikami, które są przymocowane do produktów w sklepach Centrum. Konsumenci mogą znaleźć to, czego szukają znacznie szybciej i łatwiej. Należy zauważyć, że system udostępnia również informacje o produkcie. Ujęte są dane dotyczące śladu węglowego i informacje żywieniowe, jak również miejsce wytworzenia produktu.

  Z kolei dwie organizacje w Hiszpanii i Włoszech zapewniają naukowcom możliwość monitorowania i przetwarzania informacji o stanie zdrowia pacjentów. Zespół IOT-A twierdzi, że aplikacja pozwala na przesłanie danych pacjenta do lokalnego szpitala w celu oceny pod kątem poważnych zmian fizjologicznych. W przypadku wykrycia odchyleń i konieczności interwencji, zostanie wysłana pomoc medyczna.

  Według partnerów zaleta modelu IOT-A polega na tym, że zostanie ustalony "wspólny teren" dla czujników, zapewniając społeczeństwu, przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym środki łączenia się z witrynami bez ograniczeń. Zespół dodaje, że model IOT-A oferuje sieć czujników, którą można wykorzystywać w połączeniu z infrastrukturą monitorowania inteligentnego miasta. Lokalne i regionalne grupy, a nawet agencje i instytuty badawcze za granicą mogą łączyć się za pośrednictwem sieci czujników.

  Ostatecznie partnerzy projektu opracują jednorodne łącze czujników niezależne od istniejącej technologii bezprzewodowej, np. WiFi czy Bluetooth.

  Pracujący pod kierunkiem niemieckiej grupy VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, partnerzy IOT-A pochodzą z Belgii, Francji, Grecji, Niemiec, Szwajcarii i Wlk. Brytanii. Projekt rozpoczął się w 2010 r., a zakończy się w 2013 r. Partnerzy planują ogłoszenie wstępnych wyników projektu w czasie tygodnia IOT 2011, który odbędzie się w dniach 6 - 9 czerwca w Barcelonie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Projekt ustawy nr 89417-6 – projekt rosyjskiej ustawy federalnej "O wprowadzeniu zmian do Ustawy Federalnej "O ochronie dzieci przed informacją szkodliwą dla ich zdrowia i rozwoju" oraz poszczególnych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej w sprawie dostępu w sieci Internet do informacji niezgodnej z prawem", który proponuje wprowadzenie do ustaw federalnych zapisów przewidujących filtrowanie serwisów internetowych na podstawie rejestru i blokowanie zakazanych zasobów internetowych. Szereg ekspertów w swoich wypowiedziach wskazuje na zagrożenie wykorzystania danego projektu do cenzurowania Internetu. Lawrence Roberts to człowiek, który wymyślił internet a właściwie arpanet w roku 1969, który to arpanet był ojcem internetu. Arpanet (Advanced Reaserch Projects Agency Networks) to wojskowa sieć komputerowa , która jest protoplastą dzisiejszego internetu. Lawrence otrzymał w roku 1967 polecenie służbowe opracowania schematu oraz zainicjowania działania zdecentralizowanej sieci komputerów. W wyniku działań Robertsa w pewnym momencie udało się przesłać dane pomiędzy dwoma komputerami. Prace trwały 2 lata, jednakże w niedługim czasie do sieci zostały dołączone kolejne dwa komputery. Eniro AB – szwedzkie przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie lokalnego wyszukiwania informacji o przedsiębiorstwach, produktach i usługach. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumenci mogą, za pośrednictwem produktów Eniro zlokalizować poszukiwane produkty i usługi oraz dokonać ich zakupu, niezależnie od preferowanego sposobu wyszukiwania: przez Internet, katalog czy telefon komórkowy. Reklamodawcy mogą zaprezentować swoją ofertę potencjalnym konsumentom.

  Projekt GLORIA (skrót od GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array) – społecznościowo-naukowy projekt badawczy kierowany przez Universidad Politécnica de Madrid, którego celem jest uruchomienie pierwszej na świecie darmowej i ogólnodostępnej sieci zautomatyzowanych teleskopów. Jest jednym z ogólnodostępnych internetowych projektów z dostępem dla wolontariuszy chętnych pomóc naukowcom w ich pracy. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez uczestnika połączenia z Internetem oraz przeglądarki internetowej. GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej).

  SABSA (Sherwood Applied Business Security Architecture) jest metodyką wykorzystywaną przez wiele organizacji na świecie do opracowania architektury bezpieczeństwa, w szczególności dla administracji publicznej. Metodyka SABSA prezentuje biznesowe podejście do kwestii bezpieczeństwa w organizacji. Wykorzystana jest do kompleksowego zarządzania usługami i architekturą bezpieczeństwa. W spójny sposób pozwala wykorzystać powszechnie znane standardy jako składniki architektury, które wspólnie tworzą kompleksowy model, oparty na wymaganiach biznesowych.
  Zespół projektowy – jest to jednostka organizacyjna, powołana na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, realizująca projekt pod bezpośrednim nadzorem menedżera projektu. Od pracowników w zespole projektowym zależy powodzenie przedsięwzięcia. Zespoły powołuje się do zrealizowania zadania projektowego, a po jego zakończeniu są rozwiązywane.

  DSL (ang. Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka, rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Standardowa prędkość odbierania danych waha się od 128 kb/s do 50 Mb/s, w zależności od zastosowanej technologii DSL w danym kraju. Dla technologii ADSL prędkość wysyłania danych jest niższa od prędkości ich odbierania, natomiast prędkości te są symetryczne w technologii SDSL. Wynalazcą modemów DSL był Joseph W. Lechleitter, pracownik firmy Bellcore, który zademonstrował projekt budowy tych urządzeń w latach 80 XX w..

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  iPlus Manager – aplikacja operatora sieci komórkowej Plus do zarządzania usługą bezprzewodowego dostępu do Internetu, Plus Internet (dawniej iPlus). Z poziomu aplikacji iPlus Manager użytkownik może połączyć się z Internetem, wysyłać, odbierać wiadomości SMS, zmieniać ustawienia połączeń z Internetem, uzyskać pomoc, uruchomić komunikator Gadu-Gadu, bądź uruchomić przeglądarkę internetową lub klienta poczty elektronicznej. Aplikacja ma za zadanie informować użytkownika o ilości wysłanych i pobranych danych, oraz poziomie sygnału sieci Plus. Aplikacja pokazuje też w zasięgu jakiej technologii modem znajduje się obecnie: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA oraz WLAN, a także CSD. Aplikacja współpracuje z kartą SIM Plus Internet, Plus, Plus na Kartę oraz Simdata. Model TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – teoretyczny model warstwowej struktury protokołów komunikacyjnych. Model TCP/IP został stworzony w latach 70. XX wieku w DARPA, aby pomóc w tworzeniu odpornych na atak sieci komputerowych. Potem stał się podstawą struktury Internetu.

  Dodano: 31.05.2011. 16:17  


  Najnowsze