• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • VISMASTER siłą napędową analityki i technologii wizualnej w Europie

  01.10.2010. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Postępy technologiczne stanowią siłę napędową badań w Europie, a ludzie coraz bardziej uzależniają się od technologii, która ma usprawnić ich życie. Analityka wizualna łączy rozumowanie analityczne z wizualnymi interfejsami interaktywnymi, aby rozwiązywać złożone problemy. Dofinansowany ze środków unijnych projekt VISMASTER (Analityka wizualna - opanowywanie ery informacji), który otrzymał ponad 530.000 z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR), z powodzeniem powiązał ze sobą europejskie badania nad analityką wizualną i położył podwaliny pod przyszłe projekty badawczo-rozwojowe (B+R) w tej dziedzinie.

  Projekt VISMASTER zgromadził 26 naukowców i przedsiębiorców, by połączyć akademicką i przemysłową doskonałość B+R z rozmaitych, odrębnych dyscyplin. Zdaniem koordynatora projektu, dr Jörna Kohlhammera z jednostki ds. rozwiązań czasu rzeczywistego na rzecz symulacji i analityki wizualnej Instytutu Badań nad Grafiką Komputerową (IGD) im. Fraunhofera w Niemczech, łączenie doskonałości B+R ze zróżnicowanych źródeł zbuduje silną społeczność badawczą w dziedzinie analityki wizualnej.

  "Szereg tematycznych grup roboczych stworzonych przez konsorcjum skupia się na rozwoju najnowszych osiągnięć analityki wizualnej" - powiedział CORDIS News dr Kohlhammer. "Grupy robocze osiągnęły doskonałość naukową w dziedzinie zarządzania danymi, analizy danych, danych przestrzenno-czasowych i badań nad percepcją wizualną człowieka wraz z szerszą społecznością prowadzącą badania nad wizualizacją.

  Kierownik projektu zwraca uwagę, w jaki sposób VISMASTER zbudował "silną, europejską społeczność analityki wizualnej, zdefiniował program badań, zaprezentował publicznym i prywatnym interesariuszom technologię analityki wizualnej i przygotował grunt dla szerszej kontynuacji inicjatyw badawczych w obszarze analityki wizualnej".

  Przez okres dwóch lat konsorcjum pracowało sumiennie nad osiągnięciem wyników. Najważniejszym z nich jest mapa drogowa badań naukowych pt. "Opanowanie ery informacji - rozwiązywanie problemów za pomocą analityki wizualnej", którą zaprezentowano w dniach 27-29 września na konferencji TIK 2010 w Brukseli, Belgia.

  Końcowym wynikiem projektu jest program badawczy. Dr Kohlhammer podkreśla, że "stanowi on szczegółowy przegląd wszystkich aspektów analityki wizualnej, wskazując otwarte obszary i strategie dla badań naukowych w nadchodzących latach". Dodaje, że pierwotnymi źródłami tego opracowania są raporty końcowe grup roboczych, przekrojowe raporty społecznościowe oraz zasoby zbudowane na platformie internetowej projektu.

  Partnerzy VISMASTER są przekonani, że program badawczy zaprezentowany w tym opracowaniu, a w szczególności zalecenia zawarte w ostatnim rozdziale, odegra zasadniczą rolę w tworzeniu zrównoważonej społeczności analityki wizualnej po zakończeniu projektu. Program badawczy okaże się również kluczowy dla naukowców, którzy chcą dołączyć do społeczności i wesprzeć ją.

  Odnosząc się do tego, komu projekt VISMASTER przynosi największe korzyści, dr Kohlhammer twierdzi, że służy on jako odniesienie dla komitetów ds. programów badawczych i naukowców z dziedziny TIK i nie tylko. "Mapa drogowa badań naukowych obejmuje nie tylko zagadnienia dotyczące wyzwań naukowych, ale również podkreśla powiązania z naukami ścisłymi, technologiami i przedsiębiorstwami, dla których analityka wizualna może stać się technologią rozwojową" - zauważa.

  Projekt VISMASTER zapewnia również przedsiębiorcom kluczowe rozwiązania w zakresie gromadzenia i przechowywania danych. "Rządy, przedsiębiorstwa, instytuty badawcze i samo społeczeństwo gromadzą i przechowują ogromne ilości danych, które obecnie są często wykorzystywane w sposób daleki od optymalnego do rozwiązywania naglących problemów świata" - mówi CORDIS News dr Kohlhammer.

  "Potrzebujemy lepszych i bardziej przydatnych rozwiązań, aby pozyskiwać informacje i ostatecznie wiedzę z tych bogatych zasobów danych. Naszym ostatecznym celem jako społeczności naukowej jest zapewnienie analityki i metodologii wizualnej, narzędzi oraz infrastruktury, które przyniosą korzyści społeczeństwu w ogóle, a spółkom i MŚP (małym i średnim przedsiębiorstwom) w szczególności."

  Zatem, jaki będzie następny krok projektu VISMASTER? Dr Kohlhammer twierdzi, że oprócz społeczności "funkcjonującej" za pośrednictwem witryny internetowej i biorącej udział w europejskiej konferencji analityki wizualnej EuroVA w Norwegii w 2011 r., partnerzy wezmą udział w bardziej specjalistycznych projektach TIK z dziedziny analityki wizualnej, w tym w projekcie VIS-SENSE (Reprezentacja za pośrednictwem analityki wizualnej dużych zestawów danych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa sieci), dofinansowanym z tematu TIK 7PR. Projekt VIS-SENSE, dofinansowany na kwotę 2,35 mln EUR, angażuje partnerów amerykańskich wprowadzając w ten sposób badania nad analityką wizualną na arenę światową.

  Partnerzy VISMASTER są również przekonani, że przyszłość TIK "leży w lepszym podziale pracy między ludzi a komputery". Wypowiadając się na temat przyszłości dr Kohlhammer stwierdził: "Ciekawym spostrzeżeniem jest fakt, że wszystkie wielkie wyzwania XXI w., takie jak zmiany klimatu, energetyka, finanse, zdrowie czy kryzys bezpieczeństwa, wymagają badania i analizy ogromnych i złożonych zestawów danych, czego nie mogą dokonać samodzielnie ani komputer, ani człowiek."

  Ludzka inteligencja i intuicja muszą zostać wsparte przez moc przechowywania i przetwarzania, jaką posiadają dzisiejsze komputery. "Analityka wizualna rozwinie się zatem prawdopodobnie w ogólną naukę rozwiązywania problemów i interaktywnego odkrywania" - zauważa. "Mapa drogowa (VISMASTER) badań naukowych w zakresie analityki wizualnej została opracowana w celu umożliwienia analityce wizualnej uzyskania statusu takiego narzędzia do odkryć naukowych."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Komunikacja wizualna – jest to komunikacja poprzez obraz, przekazanie informacji w formie wizualnej między nadawcą a odbiorcą przy pomocy środków przekazu – tzw. mediów (np. prasy, książki, plakatu, telewizji, internetu, prezentacji multimedialnej i innych). Zasadniczo bazuje ona na takich elementach wyrazu jak: ilustracja, fotografia, typografia, infografika, film czy animacja. Za pomocą obrazu, popartego tekstem można skuteczniej oddziaływać na odbiorcę komunikatu. Ocena dobrze zaprojektowanego komunikatu wizualnego opiera się nie na estetycznych lub artystycznych upodobaniach, tylko na pomiarze zrozumienia przez odbiorców komunikatu, które obraz miał wyrażać. Ostatnie badania w tym zakresie skupiały się na projektowaniu stron www i były zorientowane na graficzną użyteczność. Graficy używają metod komunikacji wizualnej w codziennej pracy. Poprzez obraz muszą przekazywać wartości, emocje i idee, które stoją za przedmiotem, np projektując logo. Wizualna komunikacja jest prawdopodobnie najważniejszą formą komunikacji jeśli chodzi o internet. Visual Communication to również tytuł polskiego czasopisma o tematyce komunikacji wizualnej. Antropologia wizualna – jeden z nurtów antropologii kulturowej. To subdyscyplina zajmująca się interpretowaniem wizualnej części kultury oraz wykorzystywaniem rysunku, malarstwa, fotografii, filmu i innych form wizualnych, w badaniach z zakresu antropologii kulturowej. W ramach tej dyscypliny badane są sposoby postrzegania wizualności przez członków różnych kultur. Jest ona również metodą, dzięki której antropolog może przedstawić treść badań za pomocą nie słów, lecz obrazu. Często metody wizualne są wykorzystywane również w antropologii stosowanej, bądź w badaniach partycypacyjnych. Badania terenowe (ang. field work) to termin odnoszący się do wszelkiego rodzaju badań z zakresu nauk społecznych, w których badacz "rusza zza biurka" i przeprowadza swój projekt w analizowanej społeczności.

  Sfera myślowa - to metoda analityki behawioralnej pozwalająca na podział poszczególnych jednostek w społeczeństwie na kasty myślowe. Nie ocenia ona inteligencji ani charakteru. Metoda ta skupia się na sile perswazji oraz możliwości wyobraźni jednostki, która wyznacza możliwe do przekroczenia sfery (stąd nazwa). Człowiek może osiągnąć poziom od 0 do 5. Społeczność hakerów tworzy grupy programistów, którzy dzielą się kodem źródłowym, wymieniają osiągnięcia i uczą się wzajemnie "sztuczek" lub lepszych sposobów programowania. "Hakowanie" w tym znaczeniu nie ma dla nich żadnego niszczycielskiego wydźwięku, co więcej, oznacza sprytne i użyteczne rozwiązywanie problemów związanych z komputerami.

  World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji. Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Workcamp (z ang. - praca na obozie) – obóz wolontariacki; projekt, w ramach którego międzynarodowa grupa wolontariuszy razem pracuje na rzecz lokalnej społeczności lub organizacji pozarządowej. Celem, oprócz wykonania powierzonego zadania realizującego określone dobro wspólne, jest również wzajemne poznanie oraz integracja uczestników projektu i lokalnej społeczności (gospodarza). Zdecydowana większość workcampów to projekty krótkoterminowe (trwające od 2 do 4 tygodni). Nie są to wyłącznie projekty młodzieżowe. W workcampach biorą udział osoby w różnym wieku.

  PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem. OpenStreetMap (OSM) − projekt społeczności internetowej mający na celu stworzenie darmowej, swobodnie dostępnej, edytowalnej przez zarejestrowanych użytkowników mapy całej kuli ziemskiej.

  Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą: Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Dodano: 01.10.2010. 16:37  


  Najnowsze