• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmęczony argumentami sceptyków, stworzył bota, który dyskutuje za niego.

  07.11.2010. 16:42
  opublikowane przez: Jakub Juranek

  Nigel Leck, zawodowy programista oraz osoba zaangażowana w walkę ze sceptycyzmem wobec zjawiska globalnego ocieplenia, zmęczony odpowiadaniem wciąż na te same argumenty adwersarzy, stworzył bota, który prowadzi wymianę zdań na temat zmian klimatycznych za niego.


  Powtarzalność argumentów publikowanych przez sceptyków, poddających w wątpliwość zjawisko globalnego ocieplenia oraz działalność człowieka, jako jego przyczynę, skłoniły programistę Nigela Lecka do automatyzacji procesu dyskusji w tej sprawie i powierzenie zadania publikowania opartych na naukowych dowodach kontrargumentów programowi komputerowemu.

  AI_AGW to stworzony przez Lecka bot, który aktywnie przeszukuje wiadomości publikowane na Twitterze, porównuje je z bazą danych setek podobnych argumentów wyzuwanych przez sceptyków zmian klimatycznych i gdy tylko natknie się na wpis podważający prawdziwość tezy o globalnym ocieplaniu, wysyła do jego autora wiadomość, z dobraną specyficznie do opublikowanego argumentu użytkownika, odpowiedzią. Wysłany kontrargument zawiera odsyłacze, wskazujące wiarygodne źródła naukowe, dzięki którym osoba wątpiąca w prawdziwość odpowiedzi, może poddać przedstawione fakty własnej ocenie. Czatbot Lecka monitoruje sieć przez całą dobę, skanując posty na Twitterze co pięć minut. Dzięki temu, każdy sceptyk, negujący globalne ocieplenie, może zostać poinformowany o odpowiednich, przeczących jego poglądom faktach, niezależnie od pory publikacji swojego posta.

  Początkowo bot Lecka czerpał swoje odpowiedzi tylko z niewielkiej puli argumentów, przygotowanych przez samego programistę. Obecnie baza jego odpowiedzi opiera się już na znacznie bogatszych źródłach, o uniwersyteckich podstawach.
  Poziom dyskusji w jakie wdaje się czatbot AI_AGW jest różny, jednak nawet, jeśli spotyka się on ciągle z tym samym, powtarzanym wielokrotnie argumentem ze strony sceptyka, potrafi on za każdym razem udzielić innych odpowiedzi, oraz wskazywać na różne nowe źródła i kontrargumenty. Jako, że debaty nieraz wykraczają poza obszar zmian klimatycznych, Leck nauczył swego czatbota dyskutować nawet na tak odległe od sedna sporu i ezoteryczne tematy, jak religia. Być może dzięki tym umiejętnościom, osoby z drugiej strony dyskusji nieraz wymieniają zdania z botem nawet przez kilka dni, nieświadome, że prowadzą polemikę z programem komputerowym, a nie człowiekiem.

  Czatbot Lecka jest kolejnym sposobem na pomysłowe wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji. Odciąża on swojego autora w zadaniu szerzenia prawdy o zjawisku globalnego ocieplenia i jako program aktywnie poszukujący adwersarzy, staje się swoistym misjonarzem, nawracającym "błądzących" - w oczach jego twórcy - na słuszne i poparte dowodami naukowymi poglądy w kwestii zmian klimatu. Zważywszy na zainteresowanie medialne, jakie wzbudził walczący o środowisko czatbot Lecka, być może spodziewać się możemy, że także w innych kontrowersyjnych kwestiach, publikowane na forach internetowych poglądy, spotykać się będą niebawem ze zmasowaną reakcją uzbrojonych w setki kontrargumentów, propagandowe i doskonale polemizujące z ludźmi, czatboty, których misja nie zawsze może jednak będzie już tak szlachetna, jak ta, którą prowadzi AI_AGW.


  Więcej na temat czatbotów (nazywanych również "chatbotami") - ich historii, zastosowaniach i związanych z nimi kontrowersjach, przeczytać można także w artykule "Człekokształtna" inteligencja .
  Profil opisanego bota na serwisie
  Twitter odwiedzić można klikając tutaj.
  Oryginalne doniesienie na temat czatbota
  AI_AGW znajduje się na stronie magazynu Technology Review[i].

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przegląd Sterna nt. ekonomiki zmian klimatycznych (nazywany także Raportem Sterna) to 700-stronnicowy raport opublikowany 30 października 2006 przez ekonomistę Sir Nicholasa Sterna, przygotowany dla rządu Zjednoczonego Królestwa, który omawia wpływ zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia na światową ekonomię. Argument opcjonalny, to w języku komputerowym taki argument, który może zostać wyspecyfikowany w wywołaniu podprogramu, lub może zostać pominięta specyfikacja wartości tego argumentu. Definiując podprogram, zwykle do komunikacji podprogramu z otoczeniem, programista równocześnie deklaruje odpowiednie parametry tego podprogramu. Najczęściej w wywołaniu takiego podprogramu, należy wyspecyfikować listę argumentów, które zostaną skojarzone z parametrami i użyte w wykonaniu tego podprogramu. Argumenty te są wymagane i muszą być podane w kodzie źródłowym. Liczba argumentów wymaganych musi być zgodna z liczbą parametrów zawartych w definicji podprogramu, a brak takiego argumentu będzie sygnalizowany przez translator jako błąd. Istnieją jednak języki, których składnia umożliwia definiowanie argumentów opcjonalnych. Jeżeli taki argument zostanie podany na liście argumentów, to wartość tego argumentu zostanie użyta w podprogramie. W braku argumentu, programista musi przewidzieć inny sposób uzyskania pożądanej wartości. Kontrowersje wokół globalnego ocieplenia – dyskusja dotycząca natury i konsekwencji globalnego ocieplenia. Nieporozumienia dotyczą m.in. przyczyn wzrostu średniej temperatury globalnej powietrza (szczególnie od połowy XX wieku), czy trend ocieplenia jest bezprecedensowy lub w zakresie klimatycznych oscylacji i czy podawany wzrost w pełni lub częściowo nie wynika z niedokładnych pomiarów. Dodatkowe kwestie to szacunki wrażliwości klimatycznej, prognozy ocieplenia w przyszłości, konsekwencje i przeciwdziałanie. Prowadzona jest żywiołowa debata w mediach masowych i polityce, a zaangażowane są korporacje, organizacje polityczne i osoby indywidualne.

  Wpływ ankieterski (także efekt ankieterski) w badaniach surveyowych jest to wpływ jaki ankieter wywiera na respondenta podczas realizacji wywiadu. Wpływ ten nie wynika z celowych działań ankietera, lecz z jego mimowolnych sygnałów, którymi daje do zrozumienia która odpowiedź jest pożądana oraz sposobu interpretacji i antycypacji jego cech społecznych przez respondenta. Jednym z takich czynników jest przede wszystkim płeć ankietera, ale także czasami jego światopogląd czy nawet poglądy polityczne, co rzutować może na sposób zadawania pytań respondentowi, a w konsekwencji na udzielane przez respondenta odpowiedzi. Pogląd jest rodzajem idei, wyobrażenia na dany temat. Jest to także pewien sąd o czymś lub punkt widzenia na coś. Każdy pogląd może ulegać zmianie w zależności od prawdziwości podstaw, na których się opiera.

  EdGCM jest modelem ogólnej cyrkulacji atmosfery (ang. Global Circulation Model, w skrócie GCM) napisanym w celach edukacyjnych. Model może być uruchamiany na PC, ma wbudowany prosty interfejs graficzny i bazę danych i może być wykorzystany do badań zmian klimatu. Jest oparty na modelu z NASA Goddard - GISS Model II. Pozwala nauczycielom i uczniom wyrobić intuicję dotyczącą współczesnych problemów klimatycznych i zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przez naukowców w badaniach zmian klimatu. W odpowiedzi na świadome lub nieświadome, lecz zawsze aktywne niszczenie przyrody przez człowieka, powstała idea jej ochrony aktywnej, stawiająca sobie za cel odwrócenie lub zrekompensowanie niekorzystnych zmian wprowadzanych w środowisko przez człowieka. Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło w tym względzie nowe możliwości przez uzyskanie środków unijnych na proekologiczne inwestycje. Mimo to, powodzenie idei aktywnej ochrony przyrody wciąż zależy głównie od chęci działania i świadomości każdego indywidualnego obywatela, który musi wiedzieć jak swym zachowaniem wpływa na otoczenie i chcieć zmieniać stan środowiska na lepszy. Przykładami aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska są:

  Intelektualizm etyczny – pogląd głoszący, że postępowanie człowieka zależy wyłącznie od jego wiedzy na temat dobra i zła. Człowiek wiedzący co dobre nie może czynić źle – jeśli zatem źle postępuje, oznacza to, że jego wiedza na temat dobra jest niepełna. Erotema - (lub erotesis) chwyt retoryczny w formie pytania, które wymaga od słuchacza jednoznacznej odpowiedzi: tak lub nie. Może ono stawiać oponenta dyskusji w niekorzystnej sytuacji, może też wymuszać na nim deklaracje poglądów, których wcale nie wyznaje. Erotema jest jednym ze sposobów manipulowania odbiorcą.

  Równoważnik dwutlenku węgla (CO2e lub CDE) (Carbon dioxide equivalent) – to dwie, związane ze sobą lecz różne jednostki służące do opisywania globalnego ocieplenia, które może być spowodowane przez dany gaz cieplarniany, wykorzystujące równoważną ilość lub stężenie dwutlenku węgla jako poziomu odniesienia.

  Dyskusja kategorii:Strony przeglądowe: Do utworzenia tej kategorii skłoniła mnie (a może sprowokowała) dyskusja Wikipedia:Projekt przeniesienia list do kategorii, Co prawda wydaje się, że dyskusja już zamarła, ale to może i dobrze; emocje opadły, można spokojnie zastanowić się, o co właściwie chodzi. Bo proszę zwrócić uwagę: jakie jest uzasadnienie pomysłu? Powstał w efekcie dyskusji Wikipedia:Strony do skasowania, ale jakie jest podsumowanie, jakie są wnioski z tej dyskusji? "Mam zamiar (proponuję) zrobić to i to - co wy na to?" I zaczyna się dyskusja o szczegółach, bez próby uogólnienia, z której wynikałby zamysł funkcjonowania Wikipedii.

  Józef Siciak (ur. 5 lutego 1931 roku w miejscowości Lecka) polski matematyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek korespondent od 1989 i członek rzeczywisty od 1998 Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności od 1989, członek Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Uppsali od 1988. W 1960 roku obronił pracę doktorską, której promotorem był Franciszek Leja. Dendroklimatologia – nauka zajmująca się rekonstruowaniem warunków klimatycznych i ich zmian w czasie i przestrzeni na podstawie pomiarów słojów drzew. Dzięki technikom dendroklimatologii jest możliwe poznanie kierunków zmian klimatu. Techniki umożliwiają rekonstrukcję danych dotyczących temperatury, opadów i innych czynników klimatycznych.

  Dodano: 07.11.2010. 16:42  


  Najnowsze