• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 11. międzynarodowa konferencja POG - reaktywne formy tlenu i azotu, Warszawa, Polska

  15.10.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17 - 19 lipca 2013 r. w Warszawie, Polska, odbędzie się 11. międzynarodowa konferencja POG - reaktywne formy tlenu i azotu (11th International POG Conference: Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants).

  Ustalono, że reaktywne formy tlenu i azotu (RFT/RFA) mają kluczowe znaczenie w reakcji roślin zarówno na stresy biotyczne, jak i abiotyczne. Geny mechanizmu obronnego są aktywowane przez takie czynniki, jak patogeny, temperatura, wilgotność i stres środowiskowy, sugerując istnienie złożonej sieci sygnałowej, która umożliwia roślinie rozpoznanie i chronienie się. To zagadnienie ma istotne znaczenie dla badań rolniczych z uwagi na poważne straty ekonomiczne wywoływane przez stres biotyczny i abiotyczny w uprawach komercyjnych. Powiązanie między stresem rośliny a jej wydajnością wpływa na decyzje ekonomiczne i praktyczne prace rozwojowe.

  Konferencja posłuży za forum dla różnych, interdyscyplinarnych grup do dyskusji nad postępami w metabolizowaniu reaktywnych form tlenu i azotu przez rośliny. Omawiane będą rozmaite aspekty metabolizmu komórkowego roślin i ich rozwoju, sygnalizacji redoks, skutki stresu abiotycznego i biotycznego oraz mechanizm obrony antyoksydacyjnej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Reaktywne formy azotu (RFA) to grupa związków azotu cechujących się dużą reaktywnością chemiczną związaną z posiadaniem niesparowanych elektronów. W warunkach fizjologicznych pełnią rolę w obronie organizmu przez mikrobami. Do reaktywnych form azotu zalicza się tlenek azotu (NO) oraz jego pochodne, powstające w wyniku przemian metabolicznych: kation nitrozoniowy (NO), anion nitroksylowy (NO) i nadtlenoazotyn (ONOO). Nadmiar RFA uszkadza komórki, powodując stres nitrozacyjny, zjawisko analogiczne do stresu oksydacyjnego wywoływanego przez reaktywne formy tlenu (RFT, ROS). Reaktywne formy tlenu (RFT lub ROS, z ang. reactive oxygen species) – reaktywne indywidua chemiczne zawierające w swoim składzie atomy tlenu z niesparowanym elektronem (rodniki) lub wiązania O−O i zdolne do uczestniczenia w reakcjach chemicznych, które odgrywają znaczącą rolę w metabolizmie i starzeniu się organizmów żywych. Anionorodnik ponadtlenkowy (O2) – jedna z reaktywnych form tlenu (RFT). Powstaje w wyniku redukcji jednoelektronowej tlenu cząsteczkowego, jako uboczny produkt utleniania tkankowego w mitochondriach (reakcje enzymatyczne zachodzące w łańcuchu oddechowym katalizowane przez różne oksydoreduktazy) lub szeregu innych reakcji redoks.

  Przewlekła choroba ziarniniakowa – grupa wrodzonych chorób immunologicznych, których istotą jest defekt formowania reaktywnych form tlenu przez komórki fagocytujące. ORAC (skrótowiec od ang. Oxygen Radical Absorbance Capacity) – zdolność pochłaniania reaktywnych form tlenu przez przeciwutleniacze (inaczej: pojemność antyutleniająca lub pojemność antyoksydacyjna) w próbkach biologicznych.

  Stres oksydacyjny – stan braku równowagi pomiędzy działaniem reaktywnych form tlenu a biologiczną zdolnością do szybkiej detoksykacji reaktywnych produktów pośrednich lub naprawy wyrządzonych szkód. Wszystkie formy życia utrzymują w komórkach środowisko redukujące, które jest zachowywane przez aktywność enzymów podtrzymujących stan redukcji poprzez ciągły dopływ energii metabolicznej. Zaburzenia w prawidłowym stanie redukcji mogą wywołać toksyczne działanie poprzez produkcję nadtlenków i wolnych rodników, powodujących oksydacyjne uszkodzenia wszystkich składników komórki, a szczególnie dotkliwe dla komórki są uszkodzenia białek, lipidów i DNA. 8-Oksoguanina – organiczny związek chemiczny z grupy puryn, utleniona pochodna guaniny. W organizmach żywych powstaje w reakcji guaniny (wchodzącej w skład kwasu deoksyrybonukleinowego) z reaktywnymi formami tlenu lub reaktywnymi formami azotu.

  Nadtlenek wodoru (H2O2) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków, jedna z reaktywnych form tlenu. Otrzymany po raz pierwszy przez Louisa Thénarda w 1818 roku przez zakwaszenie roztworu nadtlenku baru kwasem azotowym(V). Nadtlenek wodoru (H2O2) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków, jedna z reaktywnych form tlenu. Otrzymany po raz pierwszy przez Louisa Thénarda w 1818 roku przez zakwaszenie roztworu nadtlenku baru kwasem azotowym.

  Wybuch tlenowy (respiratory burst) jest to nagłe uwolnienie reaktywnych form tlenu (anion ponadtlenkowy i nadtlenek wodoru) przez komórkę. Zwykle odnosi się do uwolnienia tych substancji przez komórki układu odpornościowego (neutrofile, monocyty), w momencie kontaktu z różnego rodzaju patogenami. Jest to także zjawisko związane z zapłodnieniem komórki jajowej ale też może być zaobserwowane w komórkach roślinnych.

  Leukotrien B4 – leukotrien produkowany podczas zapalenia. Jest wytwarzany przez leukocyty w odpowiedzi na działanie mediatorów zapalnych. Indukuje adhezję i aktywację leukocytów na śródbłonku, umożliwiając im związanie się z nim i przejście do głębszych tkanek. W neutrofilach jest potencjalnym chemoatraktantem, zdolnym do indukowania produkcji reaktywnych form tlenu oraz uwalniania zawartości lizosomów.

  Oksazolidyna – heterocykliczny organiczny związek chemiczny, składający się z pięcioczłonowego pierścienia zawierającego trzy atomy węgla oraz po jednym atomie azotu i tlenu. Atomy tlenu i azotu są w pierścieniu heteroatomami. Oksazolidyna jest związkiem nasyconym, gdyż w pierścieniu nie występują wiązania wielokrotne. Pochodne oksazolidyny stosowane są jako środki przeciwdrgawkowe.

  Dodano: 15.10.2012. 16:37  


  Najnowsze