• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 11. międzynarodowy kongres nt. terapii farmakologicznej w zakażeniu HIV, Glasgow, Wlk. Brytania

  08.11.2012. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 11 - 15 listopada 2012 r. w Glasgow, Wlk. Brytania, odbędzie się 11. międzynarodowy kongres nt. terapii farmakologicznej w zakażeniu HIV (11th International Congress on Drug Therapy in HIV Infection).

  Od końca lat 80. XX w., epidemia HIV/AIDS jest poważnym problemem zdrowotnym i jedną z priorytetowych kwestii dla UE. Nadrzędnym celem jest zapewnienie wcześniejszego leczenia chorym zakażonym HIV. Niemniej pozostawanie na bieżąco z osiągnięciami i nowymi koncepcjami w leczeniu HIV stanowi trudne wyzwanie dla lekarzy, dostawców usług opieki zdrowotnej i naukowców. Obiektywna ocena naukowa nowych terapii farmakologicznych i strategii terapeutycznych jest zatem nieodzowna.

  Konferencja posłuży za forum dla społeczności naukowej w celu omówienia nowych osiągnięć naukowych i postępów w strategiach terapeutycznych dotyczących postępowania z zakażeniem HIV.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Międzynarodowy Kongres Neurologiczny (ang. International Neurological Congress) - pierwszy międzynarodowy kongres neurologów Świata. Po raz pierwszy odbył się w 1931 roku w Brnie. Odbywał się co cztery lata. Kongres przyczynił się do integracji środowiska neurologicznego na Świecie i powstania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Międzynarodowy Kongres Botaniczny (ang. International Botanical Congress, IBC ) – oficjalne spotkania botaników różnych specjalizacji z całego świata organizowane co 6 lat. Spotkania organizowane są przez Międzynarodowy Związek Towarzystw Botanicznych i Mikologicznych (ang. International Association of Botanical and Mycological Societies, IABMS ) w różnych miejscach na świecie. Ostatni, siedemnasty Kongres odbył się w Wiedniu, następny odbędzie się w dniach 24-30 lipca 2011 roku w Melbourne w Australii. Pierwszy Kongres miał miejsce w roku 1900 w Paryżu. Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – forma terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Jest najczęściej jednostką organizacyjną szpitala psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego lub Zakładu Opieki Zdrowotnej. Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe.

  Hiperdiagnoza - termin używany przez lekarzy. Pacjent, u którego stwierdzono jakąś chorobę, a na nią nie cierpi, w razie wdrożenia terapii narażony jest na skutki uboczne leczenia (które czasem mogą być bardzo poważne). Uznaje się to jednak za mniejsze zło niż nierozpoznanie choroby, co groziłoby jej skutkami w razie nie zastosowania żadnego postępowania. Miłość turecka – zachowanie seksualne, polegające na jednoczesnym masturbowaniu się obojga partnerów seksualnych, połączonym z obserwowaniem swoich reakcji seksualnych. Zachowanie to jest wykorzystywane w terapii zaburzeń seksualnych, np. trudności w osiągnięciu orgazmu. W ten sposób partnerzy pokazują sobie optymalne sposoby stymulacji, pozwalające na osiągnięcie pełnej satysfakcji seksualnej.

  Geniusz (łac. genius) – termin mogący oznaczać niezwykłe, niezrozumiałe dla innych i wydające się nadludzkimi zdolności oraz osobę takimi zdolnościami obdarzoną - ma się przy tym na myśli przede wszystkim osiągnięcia jednorazowe, przełomowe wynalazki i odkrycia, dzieła sztuki o największym znaczeniu; ducha danej epoki, człowieka, narodu (w tym sensie termin jest bliski heglowskiemu pojęciu zeitgeist); ponadprzeciętne zdolności w jakiejś dziedzinie - ma się wtedy na myśli wszelkie wybitne osiągnięcia w nauce i sztuce, niekoniecznie jednorazowe i przełomowe. W filozofii nauki i psychologii osoba posiadająca bardzo wysoki poziom ogólnych zdolności poznawczych, zdolna do tworzenia oryginalnych koncepcji naukowych, nowych form organizacji społecznej, nowych dzieł artystycznych, rewolucyjnych wynalazków technicznych itp.. Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:

  Glasgow Meningococcal Septicemia Prognostic Score (GMSPS) – skala medyczna umożliwiająca ocenę stanu klinicznego, ale też rokowania, chorych na inwazyjną chorobę meningokokową. Ocena stanu i monitorowanie chorego według tej skali powinno się już odbywać przed przyjęciem do Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Kącik osiągnięć – technika polegająca na nakłonieniu rodziców do stworzenia miejsca w których ich dziecko, może eksponować swoje osiągnięcia, prace, listę dokonań. Służy motywowaniu i zachęcaniu do pracy nad trudnościami rodzinnymi, przez podbudowywanie własnej samooceny, zwiększanie poczucia dumy z własnego dziecka.

  Międzynarodowy Kongres Celtycki (ang. International Celtic Congress) – międzynarodowa celtycka organizacja kulturalna.

  Metro w Glasgow (Glasgow Subway) – system szybkiej podziemnej kolei miejskiej w Glasgow (Wielka Brytania). Ma 15 stacji rozmieszczonych na 1 linii o łącznej długości 10,4 km.

  Postępowania odrębne – postępowania uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego inaczej niż postępowanie w trybie zwykłym ze względu na przedmiot postępowania. Zostały uregulowane w tytule VII księgi pierwszej wspomnianego kodeksu. Ów tytuł składa się z kolei z siedmiu działów, które są poświęcone konkretnym postępowaniom odrębnym. Jednakże istnieje piętnaście postępowań odrębnych, a to ze względu na fakt, iż prawie wszystkie wspomniane działy (z wyjątkiem trzech) podzielone zostały na rozdziały, które szczegółowiej regulują kwestię postępowań odrębnych. Wyróżnić zatem należy takie postępowania odrębne: Międzynarodowy Kongres Ornitologiczny (ang.: International Ornithological Congress, IOC) - najstarszy i największy na świecie cykl spotkań ornitologów. Organizowany przez Międzynarodowy Komitet Ornitologiczny (ang.: International Ornithological Committee) zrzeszający około 200 ornitologów. Pierwszy kongres odbył się w 1884 r. w Wiedniu. Kolejne odbywały się nieregularnie do 1926 r. Wszystkie następne odbywały się w odstępie 4 lat, z wyjątkiem dwóch opuszczonych z powodu II wojny światowej. Lata i miejsca kongresów:

  Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej PŁ (CDTL PŁ) jest pozawydziałową, samofinansującą się jednostką Politechniki Łódzkiej powołaną do życia w 1994 roku w celu badania oddziaływania światła laserów na organizm ludzki oraz wdrażania nowych metod leczenia z zastosowaniem technik laserowych. Nagroda Nevanlinny — nagroda przyznawana od 1982 roku na Międzynarodowym Kogresie Matematyków za wybitne osiągnięcia o charakterze matematycznym, dokonane w dziedzinie nauk o przetwarzaniu informacji, czyli za osiągnięcia w informatyce teoretycznej. Została ufundowana przez Uniwersytet w Helsinkach w Finlandii.

  Postępowanie egzekucyjne – zespół norm prawnych wchodzących w skład postępowania cywilnego, których celem jest przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego (rozumianego jako "sprawa cywilna" - art. 1 k.p.c.). Są to głównie sprawy dotyczące przymusowego wykonania orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, które stanowią tytuły egzekucyjne określone przez przepisy księgi drugiej k.p.c. Zupełnie odrębnie jest uregulowane i funkcjonuje postępowanie egzekucyjne w administracji, którego przedmiotem jest wymuszanie przez organy administracyjne wykonania obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym.

  Dodano: 08.11.2012. 15:37  


  Najnowsze