• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 12. międzynarodowa konferencja nt. zaawansowanego sieciowania przewodowego/bezprzewodowego nowej generacji, Petersburg, Rosja

  10.02.2012. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27 - 29 sierpnia 2012 r. w Petersburgu, Rosja, odbędzie się 12. międzynarodowa konferencja nt. zaawansowanego sieciowania przewodowego/bezprzewodowego nowej generacji .

  Sieci mobilne nowej generacji ewoluują z istniejących sieci przewodowych i bezprzewodowych. Usługi multimedialne nowej generacji stawiają nowe wyzwania pod względem zarządzania ruchem, w tym zapewnienia wielowarstwowej współpracy.

  W ramach badań naukowych nad sieciami analizowany jest sposób, w jaki wyniki uzyskiwane w tak odrębnych dziedzinach jak ocena wydajności sieci, architektura i model protokołu można połączyć z niską warstwą sieci.

  Konferencja położy nacisk na sieci bezprzewodowe i ich interakcje z sieciami przewodowymi. Będzie mieć również na celu identyfikację, badanie i włączenie nowych algorytmów, metodologii, architektur, metod i mechanizmów, umożliwiających odpowiednie i skuteczne sterowanie bezprzewodowymi sieciami nowej generacji na bazie IP.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  cdmaOne – standard telefonii komórkowej drugiej generacji wykorzystujący technologię CDMA jako metodę bezprzewodowego dostępu do sieci. Sieci oparte na tym standardzie nazywane są też sieciami IS-95, lub po prostu sieciami CDMA. 2.5G - termin używany dla określenia sieci komórkowych drugiej generacji, w których zaimplementowano funkcje wspomagające pakietową komutację danych. Sieci 2.5G uważane są za element ewolucji pomiędzy sieciami drugiej i trzeciej generacji. Wicd (Wireless Interface Connection Daemon) – jest wolnym i otwartym oprogramowanie (tzw. FLOSS) do zarządzania zarówno przewodowymi i bezprzewodowymi sieciami dla systemu Linux. Projekt rozpoczął się pod koniec 2006 r.. Pierwotnie program nazywał się Connection Manager, ale nazwa została zmieniona, ponieważ zbyt wielu ludzi myliło go z Network Manager. Wicd ma na celu zapewnienie prostego interfejsu do zarządzania siecią. Wicd łączyć się tylko automatycznie z sieciami bezprzewodowymi które masz skonfigurowane i nie łączy się automatycznie z nieznanym sieciami.

  Internetworking Management System (IMS) ogólna nazwa systemu zarządzania sieciami komputerowymi, zapewniającego zdalne diagnozowanie sieci oraz rozwiązywanie problemów poprawnej pracy sieci rozległych WAN przez administratora sieci. Układ normalny systemu elektroenergetycznego - model systemu elektroenergetycznego w postaci zestawu danych opisujących parametry i stan sieci przesyłowej. Układ normalny stanowi bazowy model KSE, który jest podstawą do wykonywania dalszych analiz związanych na przykład ze zmianą konfiguracji sieci, obciążeń odbiorów, zmianami rozkładu generacji w elektrowniach.

  Struktura sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ sieci wraz z parametrami poszczególnych urządzeń. Określenie to zastępuje stosowane kiedyś pojęcie wariant sieci. Używane może być zarówno do określenia sieci istniejącej, jak i do określenia projektu nowej sieci. Struktura sieci zawiera wszystkie elementy, z których sieć jest zbudowana. W skład struktury wchodzą między innymi: Reaktor jądrowy III generacji - unowocześniony typ reaktora jądrowego II generacji, zawierający ulepszenia konstrukcyjne opracowane podczas trwania projektów reaktorów II generacji. Dzięki ulepszeń nowe reaktory będą mogły pracować od 60 do nawet 120 lat (w porównaniu do granicy 40 lat z możliwością przedłużenia do ponad 80 lat dla II generacji).

  Terenowe Sieci Elektroenergetyczne (TSE) - określane też jako Rejonowe Sieci Elektroenergetyczne (RSE) są to sieci rozdzielcze zasilające wsi, małe miasta oraz niewielkie zakłady przemysłowe znajdujące się poza terenami miejskimi. W skład TSE wchodzą: sieci 110 kV, sieci SN i sieci niskiego napięcia. Sieci nn oraz SN zasilające wyłącznie wsie nazywa się często wiejskimi sieciami elektroenergetycznymi WSE. Generacja zarządzania - określona wyższa jakość zarządzania charakteryzująca się rozwojem w dziedzinie jego oprogramowania. Obecnie istnieją cztery główne rodzaje generacji zarządzania, przy czym pierwszy rodzaj generacji zarządzania występuje w krajach słabo rozwiniętych, a natomiast czwarty rodzaj tej generacji występuje w krajach wysoko rozwiniętych.

  IMT-Advanced (ang. International Mobile Telecommunications-Advanced) – zbiór wymagań określonych przez ITU-R, które muszą być spełnione przez sieci radiowe czwartej generacji. W mediach sieci spełniające te wymagania często określane są jako 4G. Prace nad systemem rozpoczęły się w 2000 roku, kiedy wiadomo już było, że urządzenia mobilne będą generować coraz więcej ruchu internetowego z którym nie poradzą sobie obecne sieci komórkowe.

  802.11s – niezatwierdzony jeszcze przez IEEE standard określający działanie bezprzewodowych sieci komputerowych o topologii kratowej (ang. Mesh Topology Network) i współpracę takiej sieci z innymi sieciami zgodnymi z IEEE 802.11.

  Sieci asocjacyjne - zwane sieciami Hopfielda, to taka klasa sieci rekurencyjnych, które dają możliwość rekonstrukcji i rozpoznawania wcześniej zapamiętanych wzorców na podstawie skojarzeń, bazując na dostępnym fragmencie wzorca lub wzorca podobnego do niego. IEEE 802.1Q – standard opisujący działanie wirtualnych sieci LAN (VLAN) budowanych w środowisku transportującym ramki. Został utworzony w ramach standardu IEEE 802 i ma na celu opracowanie rozwiązań umożliwiających wielokrotne wykorzystanie jednego fizycznego łącza do przezroczystego przesyłania informacji pochodzących z różnych sieci. Podczas przesyłania danych z jednej sieci nie następuje ich wyciek do pozostałych, wykorzystujących to samo fizyczne łącze. Nazwa IEEE 802.1Q jest również używana do określenia protokołu enkapsulacji, który używany jest w implementacji tego mechanizmu w sieci Ethernet.

  Dodano: 10.02.2012. 15:26  


  Najnowsze