• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 12. sympozjum nt. genetyki i ekologii bakterii (BAGECO 12), Ljubljana, Słowenia

  08.05.2013. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9-13 czerwca 2013 r. w Ljubljanie, Słowenia, odbędzie się 12. sympozjum nt. genetyki i ekologii bakterii (BAGECO 12 - 12th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology).

  Ostatnie lata przyniosły znamienne odkrycia w dziedzinie genetyki i ekologii bakterii - od szybkich postępów w technologiach sekwencjonowania i podejściach omicznych po bioinformatykę, mikroskopię i rozmaite techniki analityczne. Postępy te umożliwiły zgromadzenie ogromnych ilości danych, które uwydatniają niezwykłą różnorodność zbiorowisk drobnoustrojów.

  Przedmiotem sympozjum będą te właśnie szybkie postępy, a renomowani naukowcy zaprezentują najnowsze osiągnięcia w badaniu ewolucji prokariontów i horyzontalnego transferu genów; socjomikrobiologii i sieciowania zbiorowości drobnoustrojów; interakcji drobnoustrojów z eukariotycznym gospodarzem; sił napędowych zróżnicowania zbiorowości drobnoustrojów i skutków ekologicznych; pożytecznych drobnoustrojów oraz reakcji drobnoustrojów na oddziaływania antropogeniczne i postępów biotechnologicznych, które mogą je złagodzić.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wzrost drobnoustrojów (mikroorganizmów) to proces rozmnażania się i wzrostu komórek drobnoustrojów - bakterii, grzybów lub pierwotniaków. Proces ten może zachodzić, jeśli żywa, zdolna do podziału komórka mikroorganizmu znajdzie się w sprzyjających dla siebie warunkach. Posiew, badanie mikrobiologiczne – podstawowa metoda diagnostyki mikrobiologicznej polegająca na przeniesieniu pobranego materiału biologicznego (ze środowiska, od pacjenta itd.) na odpowiednie podłoże mikrobiologiczne umożliwiające wzrost drobnoustrojów w taki sposób, aby ostatecznie uzyskać pojedyncze, odizolowane kolonie bakterii, czy grzybów. Posiew jest podstawą do identyfikacji drobnoustrojów, określenia (wykorzystując niektóre metody) ilości mikrobów w wyjściowej zawiesinie oraz określenia lekooporności (antybiogram, mykogram). Mezofile (bakterie mezofile) – bakterie, dla których optymalna temperatura wzrostu i rozwoju mieści się w granicach od 30 °C do 40 °C. Minimalna temperatura dla tej grupy drobnoustrojów to 10 °C, a maksymalna 45 °C. Mezofilami jest większość drobnoustrojów chorobotwórczych, dla których optymalną do rozwoju jest temperatura ludzkiego ciała.

  Antybiotyki (z greki anti – przeciw, bios – życie) – naturalne wtórne produkty metabolizmu drobnoustrojów, które działając wybiórczo w niskich stężeniach wpływają na struktury komórkowe lub procesy metaboliczne innych drobnoustrojów hamując ich wzrost i podziały. Antybiotyki są przedmiotem badań auksanografii, stosuje się je jako leki w leczeniu wszelkiego rodzaju zakażeń bakteryjnych. Bywają także używane profilaktycznie w zapobieganiu zakażeniom bakteryjnym w przypadku osłabienia odporności, np. neutropenii, a także w profilaktyce bakteryjnego zapalenia wsierdzia. Zakażenie krzyżowe – polega na przenoszeniu drobnoustrojów, wirusów i bakterii z jednego pacjenta na drugiego poprzez niezdezynfekowane powierzchnie i narzędzia.

  Dezynfekcja (po polsku dosłownie oznacza odkażanie) – postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników. Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów, ale nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe. Zdezynfekowany materiał nie musi być jałowy. Dezynfekcja, w przeciwieństwie do antyseptyki dotyczy przedmiotów i powierzchni użytkowych. Aseptyka – postępowanie mające na celu dążenie do jałowości pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska, np. otwartej rany operacyjnej.

  Plazmid NR1 (R100 lub 222) - koniugacyjny plazmid należący do grupy niezgodności IncFII warunkujący oporność na antybiotyki. Odkryty został przez Rintaro Nakaya u bakterii Shigella flexneri 2b w Japonii w latach 50. Plazmid rozprzestrzenia się wśród drobnoustrojów drogą koniugacji; dostrzeżono ponadto rzadkie przypadki przekazywania jedynie części plazmidu. NR1 może występować u bakterii jelitowych takich jak Escherichia, Klebsiella czy Proteus. Wyróżnia się w nim dwa duże rejony, o odmiennej funkcji.

  Dodano: 08.05.2013. 15:17  


  Najnowsze