• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 13. europejskie warsztaty nt. generowania języków naturalnych, Nancy, Francja

  23.03.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 28 do 31 września 2011 r. w Nancy, Francja, odbędą się 13. europejskie warsztaty nt. generowania języków naturalnych.

  Generowanie języków naturalnych (NLG) to dziedzina zajmująca się derywacją spójnych naturalnych tekstów na podstawie pozajęzykowej reprezentacji informacji, zwykle baz danych lub źródeł wiedzy. W efekcie mogą powstać ustandaryzowane i/lub wielojęzyczne raporty, streszczenia, tłumaczenie maszynowe, dialogi lub treści osadzone w multimediach bądź środowiskach hipertekstowych.

  Dlatego też NLG wiąże się z wieloma, bardzo odmiennymi zadaniami, które stwarzają szereg problemów natury teoretycznej i praktycznej. Wśród istotnych kwestii można wymienić wybór treści, organizację tekstu, tworzenie wyrażeń odsyłających, agregację, leksykalizację, realizację powierzchniową czy koordynację z innymi mediami.

  Warsztaty stanowią część odbywających się co dwa lata serii warsztatów poświęconych generowaniu języka naturalnego, które realizowane są od 1987 r.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Algorytm Earleya – w informatyce algorytm służący do analizy składniowej na podstawie dowolnej gramatyki bezkontekstowej. Stosuje się go między innymi do przetwarzania języków naturalnych, gdyż inaczej niż większość algorytmów analizy składniowej działa również z gramatykami niejednoznacznymi. Korzysta się też z niego przy tworzeniu interpreterów i kompilatorów języków programowania, zwłaszcza języków specjalizowanych, ponieważ szkielety projektowe oparte na tym algorytmie ułatwiają szybkie tworzenie prototypów (RAD)

  Zgromadzenie Wszystkich Istot – forma warsztatów (praktyk grupowych) zapoczątkowana przez Joannę Macy i Johna Seeda, które powstały przez połączenie elementów autorskich warsztatów Joanny Macy pod nazwą „Rozpacz i umocnienie” z założeniami filozofii głębokiej ekologii Arne Næssa. Warsztaty te mają na celu budzenie bliższych związków z przyrodą, rozbudzanie świadomości ekologicznej, zakładają że ignorancja czy obojętność ludzi na niszczenie Ziemi nie jest spowodowane brakiem informacji a brakiem zdolności przeżywania tych informacji, strachem przed uczuciem rozpaczy, które one mogą wywołać. Warsztaty odwołują się do zasad głębokiej ekologii, rytuałów pochodzących z różnych kultur oraz współczesnej psychologii.

  Gramatyka interlingwy jest ekstraktem, najmniejszym wspólnym mianownikiem gramatyk języków kontrolnych, z których wywodzi się interlingua, uproszczonym zarazem przez odrzucenie między innymi rozbudowanej odmiany wyrazów. Jest więc językiem nie sztucznie utworzonym, lecz wyekstrahowanym z języków naturalnych.

  Grupa językowa – jednostka używana w genetycznej klasyfikacji języków naturalnych. Określa grupę języków w obrębie podrodziny językowej i może dzielić się na podgrupy (zespoły) językowe.

  Grupa językowa – jednostka używana w genetycznej klasyfikacji języków naturalnych. Określa grupę języków w obrębie podrodziny językowej i może dzielić się na podgrupy (zespoły) językowe.

  Korpus - zbiór tekstów służący badaniom lingwistycznym, np. określaniu częstości występowania form wyrazowych, konstrukcji składniowych, kontekstów w jakich pojawiają się dane wyrazy. Korpusy językowe znalazły szerokie zastosowanie we współczesnej leksykografii. Są też wykorzystywane jako zbiory danych uczących i testowych w metodach uczenia maszynowego stosowanych w przetwarzaniu języków naturalnych.

  Wyrażenie okazjonalne – wyrażenie języka J, które nie ma w tym języku stałego przyporządkowania do konkretnego przedmiotu, a zyskuje takie przyporządkowanie jedynie wtedy, gdy zostanie użyte w konkretnej sytuacji. W językach naturalnych wyrażenia okazjonalne stanowią większość wszystkich wyrażeń – są nimi przysłówki, zaimki (np. zaimek osobowy "ja"), czasowniki osobowe, przymiotniki i wiele rzeczowników. Dla języków sztucznych i częściowo sztucznych zadowalające zdefiniowanie okazjonalności wyrażeń w terminach semantycznych nasuwa wiele trudności, w związku z czym istnieje kilka teorii wyrażeń okazjonalnych.

  Dodano: 23.03.2011. 16:26  


  Najnowsze