• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 14. konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Neuroobrazowania w Psychiatrii, Heidelberg, Niemcy

  21.06.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 7 - 10 września 2011 r. w Heidelbergu, Niemcy, odbędzie się 14. konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Neuroobrazowania w Psychiatrii.

  Niewiele wiadomo na temat zmian fizjologicznych, jakie zachodzą w mózgu w ciągu całego życia i ich interakcji z chorobami związanymi z wiekiem, takimi jak schizofrenia w wieku młodzieńczym i dorosłym czy demencja w wieku zaawansowanym.

  Tymczasem neuroobrazowanie umożliwia wizualizację budowy mózgu i jego funkcjonowania. Nowe technologie i narzędzia do analizy obrazu poszerzyły poszczególne parametry, które mogą być monitorowane i pomagają zwiększyć precyzję.

  Celem konferencji jest wypracowanie relacji między różnymi dyscyplinami, w tym wymiana pomysłów między naukowcami, klinicystami, inżynierami z różnych krajów i innymi interesariuszami, którzy specjalizują się w dziedzinach obrazowania medycznego, informatyki i robotyki.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nuroobrazowanie – metody umożliwiające obrazowanie struktury i funkcji mózgu. Metody neuroobrazowania pozwalają na obserwację czynności mózgu podczas przeprowadzania wybranych procesów, np. odliczania co 3, zapamiętywania twarzy, poruszania palcem wskazującym, czytania słów, itd. Neuroobrazowanie umożliwia lokalizację obszarów funkcjonalnych mózgu, odpowiednich dla danych procesów. Istotną sprawą jest to, aby w eksperymencie z wykorzystaniem neuroobrazownia dobrać odpowiednio warunek kontrolny dla wybranego warunku eksperymentalnego (zadania wykonywanego przez osobę badaną). Do badań tego typu można stosować funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy. Europejskie Towarzystwo Astronomiczne zostało założone w 1990 roku. Celem Towarzystwa jest zapewnienie szerokiego forum dyskusjom i koordynacja działań towarzystw krajowych na szerszym, europejskim poziomie. Prezydentem Towarzystwa jest Joachim Krautter (Niemcy). Członkami Towarzystwa są poszczególni astronomowie z krajów europejskich, także z Polski. Angelo Mosso (ur. 30 maja 1846 w Turynie, zm. 24 listopada 1910 tamże) – włoski fizjolog. Wynalazca pierwszej techniki neuroobrazowania, polegającej na zapisie pulsacji kory mózgowej pacjentów z ubytkami kostnymi w czaszce po zabiegach neurochirurgicznych. Stwierdził, że pulsacje te mają związek z aktywnością myślową i napływem krwi do odpowiednich części mózgu.

  Communicating Sequential Processes (CSP) – formalny język służący do opisywania wzorców interakcji w równoległych systemach obliczeniowych. CSP został po raz pierwszy opisany przez C. A. R. Hoare jednakże od czasu pierwszej publikacji został bardzo rozbudowany. CSP znajduje praktyczne zastosowanie jako narzędzie do określania i weryfikowania różnych aspektów funkcjonowania systemów równoległych. CSP jest cały czas przedmiotem aktywnych badań, w tym także pracy mającej na celu zwiększenie zakresu praktycznego zastosowania CSP (np. zwiększenie ilości systemów, które mogą być za jego pomocą analizowane). Henry Zvi Lothane (ur. 21 maja 1934 w Lublinie) – psychiatra i psychoterapeuta, profesor Mount Sinai School of Medicine (Nowy Jork), członek Amerykańskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Szkołę średnią rozpoczął w Łodzi, a ukończył w Ramat Ganie (Izrael, 1949), studia medyczne ukończył w Jerozolimie (1960), a specjalizację z psychiatrii w Rochester (USA, 1966). Poliglota (posługuje się 8 językami), erudyta, badacz wielokulturowości.

  Katatonia – występowanie zwiększonej lub zmniejszonej aktywności ruchowej w psychozie (schizofrenia katatoniczna) bądź spowodowanej chorobami mózgu, zaburzeniami metabolicznymi lub substancjami psychoaktywnymi. Objawy katatoniczne mogą również występować w zaburzeniach nastroju. Konferencja w Montrealu – II światowa konferencja, która odbyła się w 1960 r., pod hasłem „Edukacja dorosłych w zmieniającym się świecie”. Celem konferencji była ocena głębokich przemian, jakie dokonały się w ostatnim dziesięcioleciu w wyniku dekolonizacji, eksplozji demograficznej, postępu technicznego. Ważną rolę w konferencji odegrali delegaci nowych państw Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, którzy na światło dzienne wydobyli problem analfabetyzmu, przyczyniając się w ten sposób do redefinicji edukacji dorosłych.

  Reelina (relina) – białko występujące głównie w mózgu, ale również w szpiku kostnym, krwi i innych narządach i tkankach ciała. Odkryta w latach 50. XX wieku. Uczestniczy w regulacji procesów migracji i umiejscowienia neuronów w rozwijającym się mózgu. W mózgu dorosłym moduluje plastyczność synaptyczną poprzez indukcję i utrzymanie długotrwałego wzmocnienia synaptycznego. Stymuluje też rozwój dendrytów i reguluje ciągłą migrację neuroblastów powstających w procesie neurogenezy u osób dorosłych. Zespół eksfoliacji (ang. exfoliation syndrome, XFS) – choroba związana z wiekiem, w której dochodzi do powstawania i gromadzenia się w różnych tkankach narządu wzroku patologicznego, włókienkowego materiału. Objawy oczne zespołu dotyczą zarówno przedniego segmentu oka jak i spojówek i struktur oczodołu. Uważa się, że XFS jest najczęstszą z uchwytnych przyczyn jaskry. Wykazano związek XFS z zaćmą. Sugerowano, że XFS jest schorzeniem układowym, związanym z większą zachorowalnością na TIA, udary mózgu, nadciśnienie układowe i chorobę niedokrwienną serca.

  Niemota – brak zdolności mówienia przy zachowaniu słuchu, które może być spowodowane: uszkodzeniem ośrodka mowy w mózgu, np. wskutek urazu, wylewu krwi, lub też ciężką chorobą psychiczną, np. schizofrenią.

  Open Government (z ang. otwarty rząd) jest koncepcją zmian funkcjonowania instytucji publicznych, których celem jest zwiększanie dostępu do informacji publicznej i innych zasobów informacyjnych będących w posiadaniu instytucji publicznych, jak również działania na rzecz zwiększenia poziomu transparentności administracji publicznej. Rozwój koncepcji otwartego rządu jest ściśle związany z postępem technologicznym, dostępnością cyfrowych narzędzi ułatwiających komunikację oraz usieciowieniem funkcjonowania jednostek i instytucji.

  Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne – to półrocznik wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Grzegorz Opala. Wstrząśnienie mózgu – zaburzenie czynności pnia mózgu, będące wynikiem urazu lub zniesienia czynności komórek zwojowych mózgu bez znaczących zmian anatomicznych.

  PACI (ang. partial anterior circulation infarct) – częściowy zawał mózgu obejmujący zakres unaczynienia tętnicy przedniej lub środkowej mózgu. Jest to rodzaj zawału mózgu związany z częściową niedrożnością jednej z tętnic krążenia przedniego mózgu (obejmującego tętnicę środkową i tętnicę przednią).

  Dodano: 21.06.2011. 17:37  


  Najnowsze