• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 15. europejska konferencja nt. konserwacji i reengineeringu oprogramowania, Oldenburg, Niemcy

  18.11.2010. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1-4 marca 2011 r. w Oldenburgu, Niemcy, odbędzie się 15. europejska konferencja nt. konserwacji i reengineeringu oprogramowania.

  Wydarzenie obejmie teorię i praktykę konserwacji, reengineeringu i ewolucji systemów oprogramowania.

  Program konferencji ma sprzyjać dyskusji i interakcji między naukowcami a praktykami. Obejmie 10 sesji technicznych poświęconych projektom badawczym, warsztaty całodniowe i zajmujące pół dnia, konsultacje przewidziane na pół dnia, przegląd projektów branżowych, demonstracje narzędzi, sympozjum doktoranckie oraz specjalny przegląd europejskich projektów badawczych z dziedziny ewolucji oprogramowania.

  Tegoroczna edycja dorocznego wydarzenia obejmie również forum przemysłowe, umożliwiając przedsiębiorstwom zaprezentowanie swoich technologii (narzędzi, metod, usług) oraz sukcesów w konserwacji i reengineeringu oprogramowania. Celem jest promowanie prac prowadzonych w sektorze reengineeringu i prezentacja ich praktycznego znaczenia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej. Narzędzie programistyczne (ang. programming tool) – program komputerowy służący do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania. Inspekcja kodu – praktyka w dziedzinie inżynierii oprogramowania mająca na celu wykrycie i poprawienie błędów popełnionych w kodzie w czasie fazy pisania oprogramowania, a co za tym idzie, poprawienie jakości tworzonego produktu. Praktyka ta polega na przeglądzie kodu napisanego przez programistę przez inną osobę przed włączeniem kodu do systemu kontroli wersji (np. takiego jak CVS) i przekazaniem go do testowania.

  Zarządzanie jakością oprogramowania (ang. Software Quality Assurance / Management) – proces mający na celu zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania poprzez właściwe uruchomienie i zakończenie procesu testowania oprogramowania. Konserwacja oprogramowania – w inżynierii oprogramowania jest modyfikacją oprogramowania po jego dostarczeniu w celu skorygowania błędów, aby poprawić wydajność lub inne własności.

  Luxoft – międzynarodowe przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem oprogramowania i outsourcingiem IT. Zostało założone w kwietniu 2000 roku w Moskwie (Rosja) jako część spółki IBS Group, obecnie zatrudnia ponad 5300 pracowników. Luxoft oferuje niestandardowe usługi związane z rozwojem oprogramowania przedsiębiorstwom wchodzącym w skład organizacji IT oraz sprzedawcom oprogramowania. Lista licencji uznawanych przez Free Software Foundation: Jest to lista licencji oprogramowania, które Free Software Foundation (FSF) uznała za zgodne ze swoją definicją Wolnego Oprogramowania (według FSF są to więc licencje Wolnego Oprogramowania) oraz innych licencji ocenionych przez FSF.

  Licencja Wolnego Oprogramowania to licencja oprogramowania zezwalająca użytkownikom na modyfikację i redystrybucję zmodyfikowanych wersji oprogramowania, co zwykle zabronione jest przez prawo autorskie. Licencja Wolnego Oprogramowania gwarantuje jego odbiorcom wolność w postaci zgody na modyfikację i dystrybucję dzieła objętego prawem autorskim. Kanban w tworzeniu oprogramowania – metoda kanban została zaadaptowana na potrzeby inżynierii oprogramowania przez Davida J. Andersona. Zaobserwowane podobieństwo pomiędzy procesem produkcji oraz wytwarzania oprogramowania, skłoniło go do przełożenia zasad Kanban na warunki i sposób funkcjonowania zespołów programistycznych. Koncepcję wykorzystania metody Kanban w inżynierii oprogramowania przedstawił w 2010 w książce Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business.

  Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania ma na celu sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania (w zależności od wybranej metody). W podejściu klasycznym największy wysiłek zespołu testerskiego następuje po definicji wymagań oraz po zaimplementowaniu wszystkich zdefiniowanych funkcjonalności. Nowsze metody wytwarzania oprogramowania (np. Agile), skupiają się bardziej na jednostkowych testach wykonywanych przez członków zespołu programistycznego, zanim oprogramowanie trafi do właściwego zespołu testerów.

  Dzień Wolnego Oprogramowania (ang. Software Freedom Day, SFD) - koordynowana przez Software Freedom International ogólnoświatowa akcja, zapoczątkowane 28 sierpnia 2004 roku, której celem jest propagowanie Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz promowanie zalet jego stosowania.

  Spójność oprogramowania – metryka kodu wskazująca, na ile jest on łatwy do utrzymywania (rozwoju), testowania, powtórnego użycia, a nawet do zrozumienia. Jako przeciwstawna jest zestawiana ze zależnością oprogramowania. Obie te metryki zaproponował Larry Constantine na podstawie dobrych praktyk programowania. G Data Software AG – niemiecki producent oprogramowania głównie zabezpieczającego dla użytkowników końcowych oraz firm, a także komputerów stacjonarnych i stacji roboczych w sieciach firmowych; szczególnie oprogramowania antywirusowego.

  Zależność oprogramowania – metryka kodu wskazująca stopień powiązania danego modułu z innymi. Jako przeciwstawna jest zestawiana ze spójnością oprogramowania. Niska zależność zwykle oznacza wysoką spójność i vice versa. Obie te metryki zaproponował Larry Constantine na podstawie dobrych praktyk programowania. ICCROM (skrót od ang. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, Rome) - Międzynarodowy Ośrodek Studiów dla Poprawy i Rozwoju Metod Konserwacji Dziedzictwa Kultury powołany do życia podczas dziewiątej sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 1956 r. Jest to to międzynarodowa organizacja mająca na celu rozwijanie i promowanie konserwacji dziedzictwa kultury, m.in. poprzez interdyscyplinarną współprace na polu ochrony dziedzictwa kultury przedstawicieli różnych nauk: konserwatorów, archeologów, muzealników, architektów i urbanistów, a także instytucji - takich jak muzea, biblioteki i archiwa.

  Prototypowanie – to rozwój oprogramowania poprzez tworzenie kolejnych wersji prototypów oprogramowania przy użyciu prototypowania stało się praktyką na tyle powszechną, że uważa się ją obecnie za standard. Autotools (GNU build system) - zestaw narzędzi programistycznych, które pomagają w kompilowaniu kodu źródłowego i budowaniu przenośnych pakietów oprogramowania dla wielu systemów operacyjnych z rodziny UNIX.

  Dodano: 18.11.2010. 15:26  


  Najnowsze