• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 15. międzynarodowe sympozjum nt. biorozkładu i biodegradacji, Wiedeń, Austria

  14.04.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 19 - 24 czerwca 2011 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się 15. międzynarodowe sympozjum nt. biorozkładu i biodegradacji.

  Biorozkład i biodegradacja to dziedziny zajmujące się biologicznymi przyczynami rozkładu i degradacji. Przyczyny te mogą mieć charakter makro- lub mikrobiologiczny i brać swój początek z powietrza, wody lub gruntu. Skutkami tych procesów mogą być korozja, zanieczyszczenie, gnicie, rozkład, infekcja, zniekształcenie, skażenie, rozcieńczenie lub skroplenie, detoksykacja albo mineralizacja.

  Wykłady plenarne podczas konferencji dotyczyć będą szerokiego spektrum tematów:
  - Biozanieczyszczenie - nierozwiązane problemy, nieodpowiednie podejścia i światełko w tunelu;
  - Biorozkład mikrobiologiczny w przestrzeni i czasie;
  - Ochrona załogi i systemów inżynieryjnych w misjach załogowych;
  - Biogeniczna transformacja skał, minerałów, metali i radionuklidów;
  - Od rośliny do karty książki - mikrobiologiczna eksploatacja celulozy;
  - Biorozkład obiektów dziedzictwa narodowego w klimatach tropikalnym i subtropikalnym;
  - Tworzenie bakterii do bioremediacji - od inżynierii genetycznej do biologii syntetycznej;
  - Metaproteomika - wiązanie różnorodności mikrobiologicznej z funkcjonowaniem ekosystemu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Oksy-biodegradacja, oxo-biodegradacja – proces rozkładu tworzyw sztucznych polegający na ich rozdrabnianiu wspomaganym przez czynniki zewnętrzne w coraz mniejsze odłamki, które szybciej ulegają właściwej biodegradacji. Jest możliwa dzięki dodaniu do tworzywa prodegradantu w stężeniu odpowiednim do materiału. Wyroby oksy-biodegradowalne zaczęto produkować około 10 lat temu.

  Polimery biodegradowalne (polimery biodegradalne, polimery biowchłanialne, ang. biodegradable polymers, bio-decomposable plastic) to tworzywa sztuczne powstałe w procesie polimeryzacji mające właściwość biodegradacji czyli rozkładu biologicznego. Polimery w pełni biodegradowalne są całkowicie przetwarzane przez mikroorganizmy na dwutlenek węgla, wodę i humus. Polimer uważa się za biodegradowalny jeśli w całości ulega rozkładowi przez bakterie w glebie lub w wodzie w ciągu 6 miesięcy. Polimery biodegradowalne mogą być rozkładane w środowisku przez mikroorganizmy takie jak bakterie i grzyby. W wielu przypadkach produktami rozkładu są dwutlenek węgla i woda.

  Polimery biodegradowalne (polimery biodegradalne, polimery biowchłanialne, ang. biodegradable polymers, bio-decomposable plastic) to tworzywa sztuczne powstałe w procesie polimeryzacji mające właściwość biodegradacji czyli rozkładu biologicznego. Polimery w pełni biodegradowalne są całkowicie przetwarzane przez mikroorganizmy na dwutlenek węgla, wodę i humus. Polimer uważa się za biodegradowalny jeśli w całości ulega rozkładowi przez bakterie w glebie lub w wodzie w ciągu 6 miesięcy. Polimery biodegradowalne mogą być rozkładane w środowisku przez mikroorganizmy takie jak bakterie i grzyby. W wielu przypadkach produktami rozkładu są dwutlenek węgla i woda.

  Nierozwiązane problemy w matematyce są to problemy rozpatrywane przez matematyków, ale dotychczas nierozwiązane. Często mają charakter hipotez, które są najprawdopodobniej prawdziwe, ale wymagają dowodów.

  Skażenie środowiska – zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego (zwłaszcza gleby, wody, powietrza) albo organizmu ludzkiego czy zwierzęcego toksycznymi środkami chemicznymi, materiałami promieniotwórczymi lub zakaźnymi czynnikami biologicznymi, niezależnie od ich rodzaju i czasu ich oddziaływania.

  Genetyka konserwatorska – dział biologii konserwatorskiej zajmujący się ochroną różnorodności genetycznej organizmów tak, by były one w stanie radzić sobie ze zmianami środowiska. Bada czynniki genetyczne, które mogą wpływać na ryzyko wyginięcia gatunku, oraz metody, które je minimalizują.

  Zanieczyszczenie środowiska — stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję metali.

  Dodano: 14.04.2011. 17:26  


  Najnowsze