• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 15. międzynarodowe warsztaty nt. modelowania aspektowego, Oslo, Norwegia

  07.07.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 4 października 2010 r. w Oslo, Norwegia, odbędą się 15. międzynarodowe warsztaty nt. modelowania aspektowego.

  W ciągu minionej dekady naukowcy wprowadzili wiele nowych konceptów i mechanizmów aspektowych oraz wskazali na rozmaite problemy związane z opracowywaniem oprogramowania aspektowego (AOSD).

  W informatyce programowanie aspektowe izoluje funkcje pomocnicze lub wspomagające od logiki użytkowej głównego programu. Pomysł polega na zwiększeniu modułowości, co ostatecznie stworzy podstawy do opracowania oprogramowania zorientowanego aspektowo. Przykłady istniejących problemów dotyczących AOSD obejmują słabe punkty przecięcia, interakcje i interferencje aspektów, weryfikację i walidację aspektów oraz testowanie aspektów.

  Warsztaty mają na celu zgromadzenie naukowców i praktyków z dziedziny opracowywania oprogramowania aspektowego i technik modelowania. Wydarzenie posłuży za forum do prezentacji nowych pomysłów i dyskusji nad stanem badań i praktyki w modelowaniu problemów przekrojowych na różnych poziomach abstrakcji. Warsztaty stworzą również okazję do określenia i omówienia wpływu technologii aspektowych na technikę modelowania w celu zapewnienia specjalistom zajmującym się modelowaniem sposobów wyrażania aspektów oraz przecinających się relacji z innym oprogramowaniem.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania ma na celu sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania (w zależności od wybranej metody). W podejściu klasycznym największy wysiłek zespołu testerskiego następuje po definicji wymagań oraz po zaimplementowaniu wszystkich zdefiniowanych funkcjonalności. Nowsze metody wytwarzania oprogramowania (np. Agile), skupiają się bardziej na jednostkowych testach wykonywanych przez członków zespołu programistycznego, zanim oprogramowanie trafi do właściwego zespołu testerów. Efekt Pollyanny, zwany również regułą Pollyanny (Pollyanna principle) to tendencja do myślenia o rzeczach przyjemnych i poszukiwania pozytywnych aspektów/cech w każdej sytuacji/osobie przy jednoczesnym ignorowaniu aspektów przykrych lub nieprzyjemnych. Falowanie rozmowy – technika pracy z podopiecznym polegająca na zmianie dynamiki rozmowy, płynne przechodzenie od elementów uspokajających, co do których odpowiedz i zdanie rozmówcy jest ugruntowane (nie wymaga refleksji), do aspektów, które wymagają od niej wysiłku umysłowego, przemyślenia. Stanowią trudność i wyzwanie. Technika ma na celu pobudzanie aktywności klienta oraz twórczego angażowania się w przezwyciężanie swoich trudności.

  Statystyczne klasyfikacje gospodarcze - systemy klasyfikacji różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w celu usystematyzowania i ujednolicenia ewidencji źródłowej oraz prowadzenia badań statystycznych. Data Vault – technika modelowania danych (w hurtowniach danych) zaprojektowana tak, aby zapewnić przechowywanie danych historycznych z wielorakich systemów operacyjnych (źródłowych). Data Vault oznacza również, obok aspektu modelowania, sposób patrzenia na dane historyczne, który zapewnia audytowalność, śledzenie danych, szybkość ładowania oraz odporność na zmiany biznesowe.

  Wzorzec projektowy (ang. design pattern) – w inżynierii oprogramowania, uniwersalne, sprawdzone w praktyce rozwiązanie często pojawiających się, powtarzalnych problemów projektowych. Pokazuje powiązania i zależności pomiędzy klasami oraz obiektami i ułatwia tworzenie, modyfikację oraz pielęgnację kodu źródłowego. Jest opisem rozwiązania, a nie jego implementacją. Wzorce projektowe stosowane są w projektach wykorzystujących programowanie obiektowe. Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Gra kierownicza - forma rozwiązywania pewnych problemów w zasadzie właściwych okresowi pokojowemu, dotyczących różnych aspektów działalności instytucji oraz sztabów wojskowych i kryzysowych wielu szczebli. Gra kierownicza polega na rozwiązywaniu przez uczestników lub ich zespoły złożonych sytuacji praktycznych, zazwyczaj o charakterze problemowym i konfliktowym. Zarządzanie jakością oprogramowania (ang. Software Quality Assurance / Management) – proces mający na celu zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania poprzez właściwe uruchomienie i zakończenie procesu testowania oprogramowania.

  Zgromadzenie Wszystkich Istot – forma warsztatów (praktyk grupowych) zapoczątkowana przez Joannę Macy i Johna Seeda, które powstały przez połączenie elementów autorskich warsztatów Joanny Macy pod nazwą „Rozpacz i umocnienie” z założeniami filozofii głębokiej ekologii Arne Næssa. Warsztaty te mają na celu budzenie bliższych związków z przyrodą, rozbudzanie świadomości ekologicznej, zakładają że ignorancja czy obojętność ludzi na niszczenie Ziemi nie jest spowodowane brakiem informacji a brakiem zdolności przeżywania tych informacji, strachem przed uczuciem rozpaczy, które one mogą wywołać. Warsztaty odwołują się do zasad głębokiej ekologii, rytuałów pochodzących z różnych kultur oraz współczesnej psychologii.

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej (International Society for Augumentative and Alternative Communication - ISAAC) - międzynarodowe stowarzyszenie powołane w celu propagowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) wśród osób niemówiących i ich rodzin oraz osób pracujących z nimi.

  SystemC jest językiem opisu systemów cyfrowych. Na niższych poziomach opisu jest wzorowany na popularnych językach opisu sprzętu (VHDL, Verilog); wyższe poziomy opisu pozwalają używać prawie wszystkie zasoby języka C++. SystemC jest stosowany do modelowania z poziomu systemu (system-level modeling), modelowania wydajności, rozwoju oprogramowania, weryfikacji funkcjonalności. Powiązany jest on zarówno z projektowaniem ESL (Electronic System Level) jak i TLM (Transaction-level modelnig).

  Dodano: 07.07.2010. 18:12  


  Najnowsze