• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 17. eurokonferencja nt. interfejsu transmisji wiadomości, Stuttgart, Niemcy

  27.08.2010. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 12-15 września 2010 r. w Stuttgarcie, Niemcy, odbędzie się 17. eurokonferencja nt. interfejsu transmisji wiadomości (MPI).

  Interfejs MPI (ang. Message Passing Interface) to niezależny od języka protokół komunikacji wykorzystywany do programowania równoległych komputerów. Stał się standardowym interfejsem do wysokowydajnego programowania równoległego w paradygmacie transmisji wiadomości.

  Wydarzenie skupi się na najnowszych osiągnięciach i zastosowaniach interfejsu MPI, w tym na narzędziach pomocniczych, wdrażaniu interfejsu MPI i aplikacjach wykorzystujących tego typu interfejsy. Poruszone mają być następujące tematy:
  - zagadnienia związane z wdrażaniem i doskonaleniem interfejsu MPI;
  - najnowsze rozszerzenia do interfejsu MPI;
  - interfejs MPI do wysokowydajnej techniki komputerowej, klastrów i środowisk siatkowych;
  - nowe paradygmaty transmisji wiadomości i równoległego programowania hybrydowego;
  - interakcja między oprogramowaniem a sprzętem transmisji wiadomości;
  - odporność programów transmisji wiadomości na błędy;
  - ocena wydajności aplikacji MPI;
  - narzędzia i środowiska MPI;
  - algorytmy wykorzystujące paradygmat transmisji wiadomości;
  - aplikacje w nauce i technice oparte na transmisji wiadomości.

  Podobnie jak w poprzednich latach specjalna sesja poświęcona będzie symulacji numerycznej w środowiskach inżynierii równoległej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Message Passing Interface (MPI) (z ang. Interfejs Transmisji Wiadomości) – protokół komunikacyjny będący standardem przesyłania komunikatów pomiędzy procesami programów równoległych działających na jednym lub więcej komputerach. Interfejs ten wraz z protokołem oraz semantyką specyfikuje, jak jego elementy winny się zachowywać w dowolnej implementacji. Celami MPI są wysoka jakość, skalowalność oraz przenośność. MPI jest dominującym modelem wykorzystywanym obecnie w klastrach komputerów oraz superkomputerach. Pierwsza wersja standardu ukazała się w maju 1994 r. Standard MPI implementowany jest najczęściej w postaci bibliotek, z których można korzystać w programach tworzonych w różnych językach programowania, np. C, C++, Ada, Fortran. Message-ID to niepowtarzalny identyfikator wiadomości poczty elektronicznej lub postu na grupie dyskusyjnej. Umożliwia on szybkie przekazywanie adresów np. ciekawych wiadomości dostępnych w Usenecie, jest również wykorzystywany do grupowania wiadomości w wątki. Message-ID danej wiadomości możemy poznać, analizując jej nagłówek. Przykładowe pole nagłówka wygląda tak: Kod uwierzytelniania wiadomości (ang. MAC – Message Authentication Code, także MIC – Message Integrity Code) – w kryptografii jest to jednokierunkowa funkcja wykorzystująca klucz tajny w celu wytworzenia skrótu wiadomości. Kody uwierzytelniania wiadomości wykorzystywane są do uwierzytelnienia danych oraz zapewnienia ich integralności. Od klasycznych funkcji jednokierunkowych odróżnia je to, że poprawność wiadomości mogą sprawdzić tylko osoby dysponujące kluczem tajnym.

  Separatory sieciowe - elementy instalowane w obrębie sieci Ethernet wykorzystującej miedziane przewody do transmisji danych w celu separacji galwanicznej układów połączonych siecią. Napięcia przemienne o wysokiej częstotliwości przenoszone są w miarę możliwości bez strat, w paśmie częstotliwości używanym do transmisji danych, na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Taki sposób transmisji powoduje, że separatory sieciowe nie wymagają zasilania. Obecnie separatory sieciowe umożliwiają prędkości transmisji do 1000 Mbit/s. Przedświadomość (niem. das Vorbewusste) – termin wprowadzony do psychoanalizy przez Zygmunta Freuda jako określenie granicznej sfery psychiki między świadomością a nieświadomością. Obejmuje ona treści nie będące obecnie w polu świadomości (treści stłumione – w przeciwieństwie do treści wypartych, należących do sfery nieświadomości), lecz które mogą być łatwo aktywizowane i powrócić do świadomości.

  Nieświadomość indywidualna (nieświadomość osobnicza) – nieświadoma sfera życia psychicznego człowieka. Zawiera procesy psychiczne, które odbywają się poza świadomością człowieka. Bazą (fundamentem) dla nieświadomości indywidualnej jest znacznie obszerniejsza nieświadomość zbiorowa. Nieświadomość - pojęcie zaczerpnięte z psychoanalizy, określające jeden z obszarów aparatu psychicznego (obok przedświadomości i świadomości).

  Interface Description Language lub Interface Definition Language, IDL (ang.) – język opisu interfejsu – jest to język specyfikacyjny stosowany do opisu interfejsu, wykorzystywany np. w standardzie CORBA. IDL opisuje interfejs w sposób niezależny od języka, umożliwiając komunikację pomiędzy komponentami programu na poziomie kodu źródłowego, które nie współdzielą danego języka programowania, np. między składnikami napisanymi w C++ i składnikami napisanymi w języku Java. Komutacja wiadomości - wiadomości zawierają adres stacji docelowej, przy czym wiadomości te mogą być przechowywane przez pewien czas, jeżeli jest to niezbędne, w węzłach sieci, zanim zostaną dalej przesłane. Kanały są zajmowane tylko w czasie rzeczywistego przesyłania wiadomości między sąsiednimi węzłami. Polepsza to w porównaniu z komutacją łączy, efektywność wykorzystania sieci telekomunikacyjnej, kosztem wprowadzenia większych i nierównomiernych opóźnień.

  Archetyp ( z gr. arche – "początek", typos – "typ" ) – pierwotny wzorzec (pierwowzór) postaci, zdarzenia, motywu lub schematu. Najbardziej znany w definicji psychoanalitycznej, gdzie archetypy oznaczają elementy strukturalne nieświadomości wspólne wszystkim ludziom na świecie. Archetypy występują w nieświadomości zbiorowej i nieświadomości indywidualnej. Są wielkościami dynamicznymi: zdolne są do przemian i rozwoju.

  ACARS to system transmisji cyfrowej pozwalający wymieniać krótkie wiadomości tekstowe pomiędzy samolotami i stacjami naziemnymi, funkcjonujący za pośrednictwem fal radiowych.

  Trans – jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości. Stan umysłu charakteryzujący się zmienioną świadomością, co oznacza również zmienioną wrażliwość na bodźce. Trans może wywoływać stan obniżonej lub podwyższonej świadomości. Osoby pogrążone w transie mogą wykonywać określone czynności podświadomie, w sposób niekontrolowany przez świadomość. Entropia metryczna – entropia (teoria informacji) znormalizowana przez długość wiadomości. Pozwala zmierzyć losowość informacji, ponieważ entropia Shannona wzrasta liniowo ze wzrostem długości wiadomości. Normalizacja przez długość wiadomości daje tą samą informację, ale jest niezależna od długości wiadomości.

  Dodano: 27.08.2010. 16:26  


  Najnowsze