• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 18. Europejska konferencja i wystawa nt. biomasy, Lyon, Francja

  16.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 3-7 maja 2010 r. w Lyonie, Francja, odbędzie się 18. Europejska konferencja i wystawa nt. biomasy.

  Tematy konferencji obejmą cały zakres zagadnień związanych z bioenergią - dostępność zasobów, technologie konwersji, projekty demonstracyjne, integracja z siecią energetyczną, wpływ na środowisko i komercjalizacja oraz zapotrzebowanie na inicjatywy polityczne. Prezentacje ustne i wizualne uzupełnione będą warsztatami tematycznymi i debatami o polityce, nakreślającymi opcje w dziedzinie bioenergii i jej wkład w zaspokojenie światowego zapotrzebowania na energię w przyszłości.

  Sesje nt. zasobów biomasy, konwersji biomasy, rynków dzisiaj i jutro oraz polityki w Europie i na świecie zapewnią uczestnikom szczegółowe informacje na temat nie tylko wyników naukowych, ale również formułowania polityki.

  W tym samym czasie co konferencja odbędzie się czwarte forum przemysłu biomasy. Forum, którego organizatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Biomasy, położy nacisk na wyzwania w zakresie wykorzystania biomasy na wielką skalę w różnych sektorach rynku.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gatunek zwornikowy - to taki gatunek, którego wpływ na strukturę i funkcjonowanie ekosystemu jest nieproporcjonalnie duży w stosunku do stopnia jego liczebności lub biomasy. Rośliny energetyczne – rośliny uzyskujące duże przyrosty biomasy w stosunkowo krótkim czasie nadającej się głównie do spalenia, uzyskując energię cieplną. Uprawy energetyczne to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Za uprawy energetyczne uznaje się te uprawy, które nie wytwarzają żywności. Odpady z upraw roślin przemysłowych i żywnościowych też mogą być używane w celu produkcji energii, ale takie uprawy nie są uznawane za uprawy energetyczne.

  Produkcyjność - jest to ilość wytworzonej przez rośliny biomasy niezależnie od przydatności użytkowej (plon biologiczny, rolniczy). Praterm SA – polskie przedsiębiorstwo działające w branży ciepłowniczej, elektroenergetycznej i na rynku biomasy. Rocznie firma produkuje ok. 5 mln GJ energii cieplnej.

  Biogazownia - instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków. Wyróżniamy trzy rodzaje biogazowni w zależności od rodzaju materii organicznej, jaka jest używana: Energia dla Wszystkich - to nazwa inicjatywy i partnerstwa - obu zapoczątkowanych przez Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego w regionie Azji i Pacyfiku. Inicjatywa ma na celu opracowanie metod zapewnienia dostępu do niezawodnych i przystępnych cenowo usług energetycznych oraz wsparcia rozwinięcia ich skali. Obejmuje ona zarówno dostęp gospodarstw domowych do energii elektrycznej wytwarzanej technologiami odnawialnych źródeł energii takich, jak mikro energetyki wodnej, słonecznej, biomasy i małej energetyki wiatrowej, jak również dostęp do czystych paliw do gotowania takich, jak LPG lub biogazu z odchodów zwierzęcych. Natomiast partnerstwo powstało, aby umożliwić różnym podmiotom z branży współpracę w regionie. Jednym z opisanych celów jest zapewnienie dostępu do energii 100 milionom ludzi w regionie do 2015 roku.

  Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek. Wystawa rzemiosła polskiego w Poznaniu - wystawa przemysłowa zorganizowana w Poznaniu w 1850. Była pierwszą w Poznaniu wystawą przemysłową - odbyła się przed Prowincjonalną Wystawą Przemysłową z 1895 i Wystawą Wschodnioniemiecką z 1911, otwierając tym samym tradycje wystawiennicze Poznania.

  Wielka trójka – termin którym określa się najczęściej przywódców trzech światowych mocarstw alianckich (bez Francji) spotykających się w czasach II wojny światowej na trzech konferencjach międzynarodowych – kolejno: teherańskiej (1943) oraz jałtańskiej i poczdamskiej (obie w 1945), na których dyskutowano wojenne zobowiązania sojusznicze oraz kształt przyszłego porządku światowego po pokonaniu państw Osi. Termin ten ma także odniesienia do innych wydarzeń w polityce globalnej.

  Rafako S.A. – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Producent kotłów parowych i wodnych dla energetyki, urządzeń kotłowych stosowanych w utylizacji odpadów i spalaniu biomasy oraz kotłów odzyskowych dla bloków parowo-gazowych. Świadczy w tym zakresie usługi serwisowe oraz zajmuje się projektowaniem i dostarczaniem elektrofiltrów, instalacji odsiarczania spalin oraz instalacji katalitycznego odazotowania spalin. Spółka zatrudnia ok. 2400 osób (06.2011). Jest spółką zależną od PBG.

  Biowodór - rodzaj biopaliwa. Od zwykłego wodoru odróżnia go sposób produkcji w procesie biologicznym lub biologiczno-chemicznym z biomasy lub bezpośrednio z fotosyntetycznego rozkładu wody. Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej - stanowi element Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej objęty mechanizmem wspólnego rynku. Przyczyną zainicjowania wspólnotowych przedsięwzięć w rybołówstwie była świadomość zagrożenia wyginięciem wielu gatunków ryb, kurczenia się zasobów mórz i potrzeba wprowadzenia regulacji rynku oraz kontroli wykorzystania zasobów morskich. W celu ochrony zasobów rybnych w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej stosuje się specjalny instrument - globalne kwoty połowowe (ilość ryb, którą można odłowić z danego zasobu w określonym czasie), przydzielane każdemu państwu członkowskiemu i tworzące tym samym narodowe kwoty połowowe.

  Libre Graphics Meeting (LGM) to coroczna konferencja poświęcona wolnemu oprogramowaniu i oprogramowaniu typu Open Source służącemu do tworzenia grafiki. Pierwsza konferencja odbyła się w 2006 w Lyonie we Francji. Została zapoczątkowana przez Dave Neary i Dave Odina. W 2008 konferencja odbyła się w Polsce na Politechnice Wrocławskiej. Węgiel organiczny, całkowity węgiel organiczny, ogólny węgiel organiczny (OWO) – węgiel znajdujący się w związkach organicznych, jednostka stosowana w ekologii dla określenia biomasy oraz jednostka przeliczeniowa stosowana w hydrochemicznej ocenie jakości wód.

  Biopaliwo – paliwo powstałe z przetwórstwa biomasy — produktów organizmów żywych np. roślinnych, zwierzęcych czy mikroorganizmów. Fitosfera (gr. phytón – roślina, sphaira – kula) – część biosfery tworzona przez rośliny. Biomasa fitosfery stanowi ponad 99% biomasy całej biosfery.

  Dodano: 16.04.2010. 17:12  


  Najnowsze