• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 18. międzynarodowa konferencja nt. systemów wirtualnych i multimediów, Mediolan, Włochy

  29.12.2011. 22:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 2 - 5 września 2012 r. w Mediolanie, Włochy, odbędzie się 18. międzynarodowa konferencja nt. systemów wirtualnych i multimediów.

  Wraz z wykrystalizowaniem się społeczeństwa informacyjnego, systemy wirtualne i multimedia osiągają coraz wyższy stopień zaawansowania i docierają do coraz większej liczby użytkowników. Na przykład technologia trójwymiarowa (3D) znajduje aktualnie zastosowanie od telewizji stereoskopowej, przez urządzenia do gier wideo i systemy kontroli gestem do tabletów, po rzeczywistość poszerzoną w smartfonach. Ta popularyzacja jest wspierana przez stały rozwój szerokopasmowej infrastruktury cyfrowej.

  Treści w technologii trójwymiarowej są coraz bardziej zróżnicowane. W zakresie dziedzictwa kulturowego aplikacje 3D stanowią niemal wymóg. Generowanie treści trójwymiarowych jest również coraz szerzej wykorzystywane w medycynie, sztuce, filmie i grach.

  Program wydarzenia skupi się na czterech głównych obszarach. Dwa z nich dotyczą postępów technologicznych (rozwój treści 3D, wizualizacja i interakcja), a dwa pozostałe związane są z badaniami zorientowanymi użytkowo (dziedzictwo kulturowe, sztuka i społeczeństwo).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Społeczeństwo pierwotne (ang. primitive society) - termin stosowany w odniesieniu zarówno do najdawniejszych społeczeństw, jak i do społeczeństw o prostej technologii, istniejących współcześnie. Jako narzędzie opisu społeczeństw przeszłości jest ono oceniane negatywnie, gdyż żadne z nich nie jest pozostałością wcześniejszego stadium ewolucyjnego, każde ma swą własną historię i drogę rozwoju. Ponadto improwizacja na podstawie materiałów pozostałych z przeszłości nie jest rzeczą łatwą i wymaga wielkiej przenikliwości. Saturacja medialna - to proces postępujący wraz z rozwojem technologii komunikowania i łatwym do nich dostępem, polega na "saturacji" (nasyceniu) społeczeństwa coraz większą liczbą technicznych środków przekazu i oplataniu go bardzo gęstą siecią komunikatów, co w konsekwencji powoduje uzależnienie obywateli od informacji medialnej. Postęp społeczny - całościowy rozwój danego społeczeństwa w różnych dziedzinach życia społecznego, przybliżający je do określonego, wartościowanego pozytywnie stanu.

  Globalizacja – ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji. Geneza tego procesu lokowana jest w epoce odkryć geograficznych, dokonywanych przez Europejczyków od XV wieku, a rozpatrywany w nauce jest on dopiero od lat 80. XX wieku, mimo, że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego podejmowana była już na początku wieku XIX. Globalizacja jako realne zjawisko przez część naukowców jest postrzegana sceptycznie. Jest ona również postrzegana jako zjawisko powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka oraz wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw. Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić zarówno do większej homogenizacji kultury, jak i do jej kreolizacji i zwiększenia różnorodności kulturowej. Dynamiczna teoria zasobów - za jej twórcę powszechnie uważany jest David Ricardo. Teoria ta głosi, że ilość zasobów jest nieograniczona, ograniczona jest tylko nasza wiedza o nich. Rozwój społeczeństwa niekoniecznie musi prowadzić (tak jak w statycznej teorii zasobów) do katastrofy, albowiem rozwijająca się gospodarka staje się coraz bardziej zasobooszczędna, odkrywa nowe zasoby jak również wykorzystuje zjawisko substytucyjności.

  Społeczeństwo nowoczesne (ang. modern society) – określenie stosowane w odniesieniu do cech idealnych społeczeństw, kształtujących się wraz z transformacją zacofanych systemów społecznych w kierunku systemów realizujących wielorakie i złożone funkcje w sposób planowany, zorganizowany i celowy. Powstawanie miast to proces zmiany struktury osadniczej regionu, w wyniku której powstaje miasto. Jest związane z określonym etapem rozwoju społecznego, uwarunkowane społecznym podziałem pracy. Osady, w których ludność zajmowała się działalnością pozarolniczą stopniowo powiększały się i zmieniały charakterystykę zabudowy na coraz bardziej zwartą. W miarę rozwoju cywilizacyjnego i społecznego osiedla te zyskiwały coraz większą odrębność administracyjną i polityczną, aż wreszcie stały się odrębnymi jednostkami administracyjnymi posiadającymi zespół przywilejów zebranych w tzw. "prawa miejskie".

  Dzień Drzewa (ang. Arbor Day) – międzynarodowa akcja sadzenia drzew odbywająca się w coraz większej liczbie krajów na świecie. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Affluenza (zbitka angielskich słów affluence, dostatek oraz influenza, grypa) – termin używany głównie przez krytyków konsumpcjonizmu i kapitalizmu. Oznacza on "zaraźliwy" i przenoszony ze społeczeństwa na inne społeczeństwo (często o odmiennych kulturach) stanu przesytu, marnotrawstwa, zadłużenia i niepokojów społecznych wywołanych obsesyjnym pragnieniem posiadania coraz większej ilości dóbr materialnych, chęci dorównania sąsiadom i pogoni za "amerykańskim snem".

  Menedżeryzm (bądź też manageryzm) – koncepcja socjologiczna stworzona przez Jamesa Burnhama, według której rozwój społeczny dąży do społeczeństwa menedżerów, gdzie kierownicy będą stanowili nową klasę rządzącą. Jest to związane z opisanym przez Burnhama procesem oddzielania się własności od zarządzania i rozrastaniem się społeczno-zawodowej kategorii menedżerów. Ten kierunek rozwoju jest uniwersalny, ponieważ dotyczy wszystkich społeczeństw przemysłowych.

  ATSC (ang. Advanced Television Systems Committee) - powstała w 1982 międzynarodowa, niedochodowa organizacja rozwijająca standardy dla zaawansowanych systemów telewizyjnych. W szczególności ATSC pracuje nad skoordynowaniem standardów telewizji pomiędzy różnymi mediami komunikacyjnymi w środowisku telewizji cyfrowej, systemach interakcyjnych i multimedialnej komunikacji szerokopasmowej. Standardy ATSC skupiają się na warstwie transportującej, czyli transmisji audio, wideo i danych. Organizacja rozwija i prezentuje również strategie wprowadzania telewizji cyfrowej. Biurokratyzacja - poszerzenie władzy urzędników poprzez podporządkowanie coraz większej sfery życia społecznego przepisom i procedurom prawnym.

  Dodano: 29.12.2011. 22:17  


  Najnowsze