• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 19. międzynarodowe sympozjum nt. fizyki spinowej, Jülich, Niemcy

  01.09.2010. 11:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27 września-2 października 2010 r. w Jülich, Niemcy, odbędzie się 19. międzynarodowe sympozjum nt. fizyki spinowej (SPIN2010).

  Sympozjum organizowane w formie sesji plenarnych i równoległych, obejmie zagadnienia związane ze zjawiskiem spinu w fizyce cząstek elementarnych i fizyce jądrowej. Poruszone zostaną następujące tematy:
  - podstawowe symetrie a spin;
  - struktura spinowa hadronów;
  - fizyka spinowa wykraczająca poza model standardowy;
  - spin w reakcjach hadronów;
  - fizyka spinowa a fotony i leptony;
  - fizyka spinowa w reakcjach jądrowych i jądrach;
  - fizyka spinowa z wiązkami rzadkich izotopów;
  - przyspieszenie, akumulowanie i polarymetria wiązek spolaryzowanych;
  - źródła i cele spolaryzowanych jonów i leptonów;
  - przyszłe obiekty i doświadczenia;
  - medyczne i technologiczne zastosowania fizyki spinowej.

  W fizyce cząstek elementarnych i w mechanice kwantowej spin jest podstawową cechą charakterystyczną cząstek elementarnych, cząstek złożonych (hadronów) i jąder atomów. Wszystkie cząstki elementarne danego rodzaju mają tę samą spinową liczbę kwantową, co stanowi istotną część stanu kwantowego cząstki.

  Do udziału w sympozjum zachęcani są w szczególności studenci, młodzi fizycy i fizycy z krajów rozwijających się.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Spin – moment własny pędu cząstki w układzie, w którym nie wykonuje ruchu postępowego. Własny oznacza tu taki, który nie wynika z ruchu danej cząstki względem innych cząstek, lecz tylko z samej natury tej cząstki. Każdy rodzaj cząstek elementarnych ma odpowiedni dla siebie spin. Cząstki będące konglomeratami cząstek elementarnych (np. jądra atomów) mają również swój spin będący sumą wektorową spinów wchodzących w skład jego cząstek elementarnych. Skrętność – wielkość fizyczna używana w fizyce cząstek elementarnych, oznacza rzut wektora spinu (wewnętrznego momentu pędu) na kierunek ruchu cząstki: Zdarzenie trójdżetowe – w fizyce cząstek elementarnych jest zdarzeniem, w rezultacie którego powstają cząstki skupione w trzech dżetach (strugach).

  Magnetyczna spinowa liczba kwantowa (ms)- może przyjmować dwie wartości: -½ i ½. Elektrony, rozróżniające się tylko wartością tej liczby kwantowej, są opisywane tym samym orbitalem w atomie. Często o elektronach różniących się znakiem magnetycznej kwantowej liczby spinowej mówi się, że mają przeciwne spiny. Fizyka cząstek elementarnych, fizyka wielkich energii – dział fizyki, którego celem jest badanie cząstek atomowych oraz oddziaływań zachodzących między nimi.

  W fizyce cząstek elementarnych, zdarzenie oznacza rezultat oddziaływań podstawowych pomiędzy cząstkami, następującego w bardzo krótkim przedziale czasu oraz dobrze zlokalizowanym miejscu w przestrzeni. Z powodu kwantowej zasady nieoznaczoności, zdarzenie w fizyce cząstek nie znaczy dokładnie tego samego, co w teorii względności, w której zdarzenie jest punktem w czasoprzestrzeni. W fizyce cząstek elementarnych, bozony cechowania są nośnikami oddziaływań podstawowych. Innymi słowy, cząstki elementarne, których oddziaływania są opisane przez teorię pola z cechowaniem, powodują powstanie sił poprzez wymianę bozonów cechowania.

  Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana – instytut naukowy istniejący w latach 1982 - 2011 zajmujący się badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i fizyka jądrowa, fizyka plazmy gorącej, itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Po włączeniu w jego skład Instytutu Energii Atomowej POLATOM nadano mu nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowych. W fizyce cząstek bozony (ang. boson od nazwiska fizyka Satyendra Bose), są cząstkami posiadającymi spin całkowity. Większość bozonów to cząstki złożone, jednakże 12 z nich (tak zwane bozony cechowania) są cząstkami elementarnymi, niezłożonymi z mniejszych cząstek (cząstki fundamentalne).

  Komora iskrowa - detektor promieniowania stosowany w fizyce cząstek elementarnych do badania cząstek subatomowych o wysokiej energii.

  Bariony – w fizyce cząstek elementarnych rodzina cząstek elementarnych silnie oddziałujących fermionów (o spinie połówkowym). Bariony są podrodziną cząstek silnie oddziałujących nazywanej hadronami. Barionem jest proton czy neutron wspólnie nazywane nukleonami.

  Nagroda Sakurai (J. J. Sakurai Prize for Theoretical Particle Physics) – nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego przyznawana za wybitne osiągnięcie w teorii fizyki cząstek elementarnych. Nagroda ta uważana jest za jedną z najbardziej prestiżowych w dziedzinie fizyki. Przyznawana jest corocznie od 1985 roku. Problem neutrin słonecznych (ang. Solar Neutrino Problem) – rozbieżność pomiędzy zmierzoną liczbą neutrin słonecznych docierających do Ziemi ze Słońca a teoretycznym modelem wnętrza Słońca. Problem pojawił się w połowie lat 60. XX wieku, a udało się go rozwiązać dopiero w roku 2002 dzięki lepszemu zrozumieniu fizyki neutrin. Wymagało to modyfikacji fizyki cząstek elementarnych.

  Dodano: 01.09.2010. 11:17  


  Najnowsze