• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 22. międzynarodowa konferencja nt. indukcyjnego programowania logicznego, Dubrownik, Chorwacja

  11.09.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17 - 19 września 2012 r. w Dubrowniku, Chorwacja, odbędzie się 22. międzynarodowa konferencja nt. indukcyjnego programowania logicznego (22nd International Conference on Inductive Logic Programming).

  Indukcyjne programowanie logiczne (ILP) to gałąź uczenia maszynowego, która wykorzystuje programowanie logiczne jako jednorodną technikę reprezentacji przykładów, wiedzy tła i hipotez. Ze względu na zdecydowany formalizm reprezentacji oparty na logice pierwszego rzędu klauzuli Horna, ILP dostarcza doskonałych rozwiązań w zakresie uczenia relacyjnego i eksploracji danych.

  W czasie konferencji uczestnicy dyskutować będą na różne tematy: od ILP opartego na czystej logice po podejścia alternatywne, takie jak probabilistyczne czy koneksjonistyczne, w tym ich realne połączenia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Programowanie logiczne (nazywane także programowaniem w logice lub programowaniem w języku logiki) to będąca odmianą programowania deklaratywnego metoda programowania, w której program podawany jest jako pewien zestaw zależności, a obliczenia są dowodem pewnego twierdzenia w oparciu o te zależności. Datalog - język zapytań wzorowany na języku Prolog stosowany dla dedukcyjnych baz danych. Oparty jest o metody wnioskowania znane z logik formalnych. Składa się z aksjomatów oraz reguł wnioskowania. Początki Datalogu związane są z początkami programowania logicznego. Za twórcę terminu Datalog uznawany jest David Maier. Rozwinięciem tego terminu jest określenie database logic - z ang. logika baz danych. Prolog (od francuskiego Programmation en Logique) jest to jeden z najpopularniejszych języków programowania logicznego. Prolog powstał jako język programowania służący do automatycznej analizy języków naturalnych, jest jednak językiem ogólnego zastosowania, szczególnie dobrze sprawdzającym się w programach związanych ze sztuczną inteligencją. Prolog w przeciwieństwie do większości popularnych języków jest językiem deklaratywnym.

  Programowanie uogólnione (lub generyczne, z ang. generic programming) – jeden z paradygmatów programowania. Programowanie uogólnione pozwala na pisanie kodu programu bez wcześniejszej znajomości typów danych, na których kod ten będzie pracował. Obecnie wiele języków programowania ma możliwość wykorzystywania uogólnień, np. C++, D, Java oraz Haskell. Programowanie modularne (ang. modular programming) — paradygmat programowania zalecający stosowanie nadrzędności modułów w stosunku do procedur i bloków tworzących program. Moduł grupuje funkcjonalnie związane ze sobą dane oraz procedury i jest reprezentacją obiektu jednokrotnie występującego w programie. Programowanie takie wykorzystuje wyspecjalizowane języki programowania, np. Ada, Modula-2, Pascal, Fortran90.

  Programowanie deklaratywne — rodzina paradygmatów programowania, które nie są z natury imperatywne. W przeciwieństwie do programów napisanych imperatywnie, programista opisuje warunki, jakie musi spełniać końcowe rozwiązanie (co chcemy osiągnąć), a nie szczegółową sekwencję kroków, które do niego prowadzą (jak to zrobić). Programowanie deklaratywne często traktuje programy jako pewne hipotezy wyrażone w logice formalnej, a wykonywanie obliczeń jako ich dowodzenie. Programowanie deklaratywne jest szczególnym przedmiotem zainteresowania naukowców, gdyż dzięki minimalizacji lub eliminacji skutków ubocznych może znacząco uprościć tworzenie programów współbieżnych. Paradygmat programowania deklaratywnego obejmuje szeroką gamę języków programowania i bardziej szczegółowych paradygmatów podrzędnych. Inferencją gramatyki nazywamy szczególny przypadek indukcyjnego uczenia się, w którym celem jest stworzenie pewnej gramatyki formalnej na podstawie dostarczonych pozytywnych przykładów słów pewnego języka, oraz przykładów negatywnych. Przykłady pozytywne powinny należeć do języka generowanego przez tę gramatykę, natomiast negatywne nie powinny się w nim znaleźć.

  Programowanie agentowe - kolejny poziom abstrakcji programowania, wyższy od abstrakcji programowania obiektowego. Polega on na tworzeniu agentów (ang. Software Agent). Literate programming (ang. programowanie piśmienne) - styl programowania oparty na założeniu, że programy komputerowe powinny być pisane z naciskiem na czytelność kodu źródłowego dla ludzi, podobnie do dzieła literackiego.

  Programowanie hybrydowe – programowanie mieszane – programowanie wielojęzykowe – to kodowanie (programowanie) określonego algorytmu w dwóch lub większej liczbie języków programowania.

  Pętla repetycyjna (pętla warunkowa) w programowaniu, to rodzaj pętli, w której wykonanie kolejnej iteracji uzależnione jest od pewnego, zdefiniowanego przez programistę warunku. Warunek zawarty w definiowanej pętli jest pewnym wyrażeniem, które zwraca wartość typu logicznego (np. Pascal, Visual Basic, VBA). Istnieją języki programowania, w których składnia nie przewiduje takiego typu danych. W językach tych stosuje się wyrażenia zwracające pewną wartość innego typu, która następnie podlega odpowiedniej interpretacji, np. wartość zero może być utożsamiana z wartością false typu logicznego, a pozostałe wartości z wartością true, lub inne rozwiązania (np. PL/I, C, C++ i pochodne). W zależności do tego, czy wartość logiczna, uzyskana w wyniku ewaluacji wyrażenia reprezentującego warunek, jest równa wartości logicznej true (prawda), czy false (fałsz), wykonywanie pętli jest kontynuowane, bądź przerywane.

  Dubrovnik Airline - chorwacka czarterowa linia lotnicza z siedzibą w Dubrowniku. Obsługiwała połączenia czarterowe z krajów europejskich do Chorwacji. Głównym węzłem był port lotniczy Dubrownik Prawa logiczne – twierdzenia logiki, zdania prawdziwe w każdym modelu, tj. przy każdej interpretacji występujących w nich stałych pozalogicznych; szczególnie ważną funkcją praw logicznych jest to, że na ich podstawie orzeka się wynikanie logiczne jednych zdań z drugich; prawa logiczne są podstawą (lub schematami) operacji dokonywanych w logice (dowodzenia, wnioskowania, uzasadniania). Praw logiki klasycznej jest nieskończenie wiele. Wybiera się często dla przykładu jedynie nieliczne spośród praw, które z różnych względów historycznych i naukotwórczych są najczęściej wyróżniane w opracowaniach podręcznikowych:

  Deklaracja (w informatyce) to konstrukcja programistyczna w określonym języku programowania, służąca związaniu z określonym identyfikatorem jego znaczenia i atrybutów. Dekorowanie nazw (ang. name mangling, name decoration) – technika stosowana przez kompilatory współczesnych języków programowania w celu wygenerowania unikatowych nazw funkcji, struktur, klas oraz innych typów danych. Schemat generowania unikalnych nazw różni się w zależności od tego jaki kompilator został zastosowany.

  Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.

  Dodano: 11.09.2012. 17:37  


  Najnowsze