• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 24. europejskie sympozjum nt. modelowania i symulacji, Wiedeń, Austria

  16.12.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 19 - 21 września 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się 24. europejskie sympozjum nt. modelowania i symulacji.

  Termin modelowanie i symulacja odnosi się do procesu opracowywania modelu matematycznego rzeczywistego procesu, takiego jak przejście kontenerów przez urządzenia portowe oraz do stosowania modelu w różnych warunkach. Informacje wydobyte z modeli mogą zostać wykorzystane do poprawy efektywności rzeczywistego procesu oraz zwiększenia sprawności i dochodowości.

  Wydarzenie będzie okazją dla naukowców, techników i użytkowników do interakcji i współpracy w zakresie najlepszego podejścia do wyzwań, jakie stawiają rozmaite aplikacje i metodologie teoretyczne w tej dziedzinie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  AnyLogic to wielometodowe narzędzie służące do modelowania (tworzenia symulacji) opracowane przez The AnyLogic Company. Twierdzenie Kołmogorowa o ciągłości procesów - twierdzenie podające warunek wystarczający istnienia dla danego procesu stochastycznego jego tzw. ciągłej modyfikacji, to znaczy takiego procesu stochastycznego, którego wszystkie trajektorie są ciągłe oraz są prawie wszędzie równe odpowiednim trajektoriom wyjściowego procesu. Jednym z zastosowań twierdzenia Kołmogorowa o ciągłości procesów jest dowód istnienia procesu Wienera. Narzędzia rolnicze – specjalne urządzenia techniczne (narzędzie) używane w rolnictwie w celu ułatwienia lub mechanizacji procesu produkcji rolnej. Elementy robocze tych narzędzi mogą w trakcie pracy pozostawać nieruchome lub dzięki oporowi stwarzanemu przez podłoże w trakcie ich pracy mogą obracać się wokół osi, np. brona talerzowa.

  Absolutio ab instantia (łac. uwolnienie od sądu) – jedna z czterech podstawowych kategorii wyroków wydawanych przez sądy w ramach inkwizycyjnego procesu karnego w epoce stosowania Constitutionis Criminalis Carolinae. Została wprowadzona do niemieckiego modelu procesu na skutek działalności Johanna Brunnemanna, który zaczerpnął ją z prawa włoskiego. Symulacja - przybliżone odtwarzanie zjawiska lub zachowania danego obiektu za pomocą jego modelu. Szczególnym rodzajem modelu jest model matematyczny, często zapisany w postaci programu komputerowego, ale czasem niezastąpione jest wykorzystanie modelu fizycznego w zmniejszonej skali np. do badań aerodynamicznych. Symulacja znajduje szerokie zastosowanie w każdej dziedzinie nauki i techniki. Wykorzystywana jest też do celów wojskowych jak i czystej rozrywki np. w grach komputerowych.

  Krajowy Klaster Linuksowy (CLUSTERIX - ang. National CLUSTER of LInuX Systems) - rozproszony ogólnopolski system komputerowy, umożliwiający wspólne wykorzystanie zasobów polskich centrów komputerowych. Został uruchomiony 15 grudnia 2004 r. Wykorzystywany jest m.in. do badań naukowych w zakresie: modelowania zjawisk (np. termomechanicznych), złożonych symulacji (np. przepływu krwi), wizualizacji czy przewidywania struktur białek. PowerDesigner to narzędzie typu CASE (Computer Aided System Engineering) firmy Sybase służące do modelowania systemów. Posiada funkcje umożliwiające modelowanie różnych domen architektonicznych: tj. dane, modelowanie obiektowe systemów w oparciu o standard UML, procesy biznesowe, technologia. Pozwala na zbieranie wymagań i łączenie ich z modelowanymi obiektami. Jest wykorzystywany w obszarze modelowania architektury korporacyjnej w oparciu o dowolne frameworki (np. TOGAF, Siatka Zachmana). Narzędzie to może być wykorzystywane zarówno przez analityków biznesowych i architektów jak i deweloperów.

  Teologia procesu – współczesny nurt teologiczny inspirowany przez filozofię procesu Alfreda Northa Whiteheada. Kwestionując założenia klasycznego teizmu, teologia procesu proponuje nową, bardziej dynamiczną koncepcję Boga. SimulationX jest wieloobszarowym oprogramowaniem CAE służącym do symulacji fizycznych komponentów i urządzeń, stworzone i sprzedawane przez ITI GmbH z Drezna. Naukowcy i inżynierowie z przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji naukowych stosują to oprogramowanie do projektowania, modelowania, symulacji, analizy i wirtualnego testowania złożonych systemów mechatronicznych. Na jednej platformie oprogramowanie to symuluje zależne działanie różnych efektów fizycznych – od mechaniki 1D, systemów mechanicznych składających się z wielu ciał (MBS), techniki napędów poprzez hydraulikę, pneumatykę i termodynamikę aż do elektryki, magnetyki a także analogowej i cyfrowej automatyki. Jednym z głównych obszarów zastosowania jest rozwój obszaru napędu samochodu osobowego, np. stacjonarna analiza napędu, za co rozwiązanie to zostało odznaczone nagrodą AEI (Towarzystwa Inżynierów Automobilowych) w kategorii „Najlepszy produkt symulacyjny układu napędowego” w roku 2006.

  Biblioteka Wirtualna Nauki – jedna z pierwszych w Polsce bibliotek cyfrowych. Jest to system udostępniania naukowych baz danych przez internet, prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie.

  Sprawność wewnętrzna jest miarą zdolności urządzenia, organizmu lub procesu do przekształcania jednej postaci energii w inną, przy uwzględnieniu jedynie strat cieplnych.

  CEMMA (Cyfrowe Modelowanie Maszyny Analogowej) – język programowania przeznaczony do modelowania procesów i symulacji komputerowej (język symulacyjny). W języku tym można było modelować procesy opisywane równaniami różniczkowymi zwyczajnymi, zarówno liniowymi, jak i nieliniowymi, o współczynnikach zależnych lub niezależnych od czasu. System Cemma został opracowany w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie dla komputera ZAM-41. W najbardziej ogólnym ujęciu metamodelowanie (zapisywane również jako meta-modelowanie) określa analizę, konstrukcję i rozwój ram, reguł, ograniczeń, modeli i teorii, które są użyteczne przy procesie modelowania w pre-definiowanej grupie problemów. Sam termin składa się z dwóch członów: meta i modelowanie. Meta-modelowanie wraz meta-modelami występuje w wielu dziedzinach wiedzy, np. w meta-nauce, meta-filozofii, meta-teorii czy też w teorii systemów. Termin ten występuje również w matematyce oraz często spotykany jest w informatyce.

  Maszyna uniwersalna (ang. Universal machine) - pojęcie odnosi się do uogólnionego modelu maszyny wirującej. Pomysł tego podejścia polega na tym, że wiele różnych typów elektrycznych maszyn wirujących ma wspólne cechy, które są reprezentowane za pomocą modeli matematycznych o zbliżonej lub identycznej strukturze. Wykorzystanie tej właściwości pozwala znacznie zredukować objętość bloków programowych przeznaczonych do rozwiązywania odpowiednich równań modeli poszczególnych typów maszyn. Trenażer - urządzenie, które w warunkach sztucznych umożliwia trening jakiejś sprawności. Używane do szkolenia indywidualnego lub zespołowego. Trenażer zwykle symuluje pewne cechy jakiegoś urządzenia lub warunków zewnętrznych. Jeśli jakość symulacji jest wystarczająco dokładna to trenażer jest także symulatorem.

  Dodano: 16.12.2011. 17:17  


  Najnowsze