• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 25. warsztaty nt. programowania logicznego, Wiedeń, Austria

  01.06.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 28 - 30 września 2011 r. w Wiedniu, Austria, odbędą się 25. warsztaty nt. programowania logicznego.

  Programowanie deklaratywne to zaawansowany paradygmat modelowania i rozwiązywania złożonych problemów. Zainteresowanie tą metodą specyfikacyjną wzrastało w ciągu ostatnich dekad, na przykład w dziedzinie baz danych i przetwarzania języków naturalnych, modelowaniu i przetwarzaniu problemów kombinatorycznych oraz ustalaniu systemów na potrzeby Internetu.

  Wydarzenie posłuży za forum ożywionej dyskusji nad istotnymi technologiami wokół programowania logicznego, rozwiązywania problemów z ograniczeniami i ściśle powiązanych paradygmatów obliczeniowych. Uczestnicy w sposób kompleksowy zajmą się wpływem programowalnych pakietów do rozwiązywania problemów logicznych w społeczności internetowej, technologiami, na których się opierają oraz najnowocześniejszymi aplikacjami w przemyśle, handlu, instytucjach publicznych i usługach społecznych. Omawiane będą następujące tematy:
  - zarządzanie wiedzą, np. przeszukiwanie danych, wspomaganie procesów decyzyjnych, dedukcyjne bazy danych;
  - systemy rozproszone i sieć Web, np. agenci i inżynieria współbieżna, sieć semantyczna;
  - ograniczenia, np. systemy z ograniczeniami, rozwinięcia programowania z ograniczeniami (logiką);
  - podstawy teoretyczne, np. dedukcyjne bazy danych, wnioskowanie niejednostajne, reprezentowanie wiedzy;
  - systemy i narzędzia do zastosowań akademickich i przemysłowych;
  - serwisy sieci Web oparte na wiedzy - pakiety do rozwiązywania problemów logicznych i aplikacje.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Język dziedzinowy, także język dedykowany, język specjalizowany (ang. domain-specific language, DSL) to język programowania przystosowany do rozwiązywania określonej dziedziny problemów, określonej reprezentacji problemu lub określonej techniki ich rozwiązywania. Przeciwieństwem języków dziedzinowych są języki programowania ogólnego zastosowania. Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) a obecnie prowadzone jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

  Metaheurystyka - ogólny algorytm (heurystyka) do rozwiązywania problemów obliczeniowych. Algorytm metaheurystyczny można używać do rozwiązywania dowolnego problemu, który można opisać za pomocą pewnych definiowaych przez ten algorytm pojęć. Najczęściej wykorzystywany jest jednak do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Określenie powstało z połączenia słowa "meta" ("nad", tutaj w znaczeniu "wyższego poziomu") oraz słowa "heurystyka" (gr. heuriskein - szukać), co wynika z faktu, że algorytmy tego typu nie rozwiązują bezpośrednio żadnego problemu, a jedynie podają sposób na utworzenie odpowiedniego algorytmu. Termin "metaheurystyka" po raz pierwszy został użyty przez Freda Glovera w 1986 roku. Niebieska Karta – procedura opracowana przez Komendę Główną Policji i Komendę Stołeczną Policji przy współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Algorytmy aproksymacyjne – algorytmy służące do znajdowania przybliżonych rozwiązań problemów optymalizacyjnych. Stosuje się je zwykle do rozwiązywania problemów, dla których nie są znane szybkie algorytmy znajdujące rozwiązanie dokładne, na przykład dla problemów NP-zupełnych. Język problemowy (ang. problem-oriented language) – język programowania opracowany do rozwiązywania określonego typu problemów. Przykładowo: Cobol – zastosowania ekonomiczne, Fortran – obliczenia naukowe.

  Przeszukiwanie tabu: Procedura (algorytm) (Tabu search - TS) stosowana do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Wykorzystywana do otrzymywania rozwiązań optymalnych lub niewiele różniących się od niego dla problemów z różnych dziedzin (np. planowanie, planowanie zadań). Podstawową ideą algorytmu jest przeszukiwanie przestrzeni, stworzonej ze wszystkich możliwych rozwiązań, za pomocą sekwencji ruchów. W sekwencji ruchów istnieją ruchy niedozwolone, ruchy tabu. Algorytm unika oscylacji wokół optimum lokalnego dzięki przechowywaniu informacji o sprawdzonych już rozwiązaniach w postaci listy tabu (TL). Twórcą algorytmu jest Fred Glover. SPOJ (ang. Sphere Online Judge) jest serwisem typu Online judge umożliwiającym sprawdzenie swoich umiejętności programistycznych poprzez rozwiązywanie problemów. Serwis zawiera szereg problemów różnej trudności, które można rozwiązać w różnych językach programowania. Rozwiązaniem jest kod źródłowy programu napisanego w wybranym języku programowania. Odpowiedzi wysyła się do serwisu poprzez specjalny formularz.

  Bioinżynieria (inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej.

  Programowanie deklaratywne — rodzina paradygmatów programowania, które nie są z natury imperatywne. W przeciwieństwie do programów napisanych imperatywnie, programista opisuje warunki, jakie musi spełniać końcowe rozwiązanie (co chcemy osiągnąć), a nie szczegółową sekwencję kroków, które do niego prowadzą (jak to zrobić). Programowanie deklaratywne często traktuje programy jako pewne hipotezy wyrażone w logice formalnej, a wykonywanie obliczeń jako ich dowodzenie. Programowanie deklaratywne jest szczególnym przedmiotem zainteresowania naukowców, gdyż dzięki minimalizacji lub eliminacji skutków ubocznych może znacząco uprościć tworzenie programów współbieżnych. Paradygmat programowania deklaratywnego obejmuje szeroką gamę języków programowania i bardziej szczegółowych paradygmatów podrzędnych.

  Dodano: 01.06.2011. 16:17  


  Najnowsze