• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 27. europejskie warsztaty nt. geometrii komputerowej, Morschach, Szwajcaria

  05.11.2010. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27-30 marca 2011 r. w Morschach, Szwajcaria, odbędą się 27. europejskie warsztaty nt. geometrii komputerowej.

  Geometria komputerowa jest gałęzią informatyki badającą algorytmy, które można wyrazić za pomocą pojęć geometrycznych. Główną siłą napędową rozwoju geometrii komputerowej jako dyscypliny był postęp w grafice komputerowej oraz wspomaganym komputerowo projektowaniu i produkcji (CAD/CAM). Inne ważne zastosowania geometrii komputerowej obejmują robotykę (problematyka planowania ruchu i widoczności), systemy informacji geograficznej (GIS) (geometryczna lokalizacja i wyszukiwanie, planowanie trasy), projektowanie układów scalonych (projektowanie i weryfikacja geometrii układów scalonych), inżynieria wspomagana komputerowo (CAE) (programowanie maszyn sterowanych numerycznie (NC)).

  Wydarzenie ma formę dorocznych, nieformalnych warsztatów, których celem jest zapewnienie forum dla naukowców, aby mogli się spotkać, zaprezentować swoje prace, nawiązać kontakty i współpracę w dziedzinie geometrii komputerowej. Warsztaty mają mieć przyjazną i nieformalną atmosferę, a adresowane są zarówno do doświadczonych, jak i młodych naukowców.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Geometria uporządkowania – geometria, której jedynymi pojęciami pierwotnymi są punkty A, B, C, ... oraz trzyargumentowa relacja leżenia między [ABC], która zachodzi wtedy, gdy punkt B leży między punktami A i C. W geometrii tej, podobnie jak w geometrii rzutowej, pomija się pojęcie odległości (metryki). Geometria uporządkowania jest bazą dla geometrii absolutnej i geometrii afinicznej (ale nie dla geometrii rzutowej). Płaszczyzna – jedno z podstawowych pojęć pierwotnych geometrii Euklidesa i geometrii absolutnej. W niektórych innych aksjomatyzacjach geometrii, na przykład w geometrii analitycznej, płaszczyzna nie jest pojęciem pierwotnym, lecz zbiorem punktów. Geometria analityczna – dział geometrii zajmujący się badaniem figur geometrycznych metodami analitycznymi (obliczeniowymi) i algebraicznymi. Złożone rozważania geometryczne zostają w geometrii analitycznej sprowadzone do rozwiązywania układów równań, które opisują badane figury. Przedmiotem badań geometrii analitycznej jest zasadniczo przestrzeń euklidesowa i własności jej podzbiorów, choć wiele wyników można uogólnić na dowolne, skończenie wymiarowe przestrzenie liniowe.

  Geometria afiniczna - jedna z możliwych geometrii. Podstawową figurą geometryczną w tej geometrii jest (podobnie jak w geometrii euklidesowej) prosta, podstawowym pojęciem jest równoległość dwóch prostych a podstawowym odwzorowaniem tzw. odwzorowanie afiniczne. Obcinanie (ang. clipping) - w geometrii obliczeniowej i grafice komputerowej nazwa grupy algorytmów, których celem jest znalezienie części wspólnej obiektu (np. okręgu, odcinka, prostokąta, wielokąta, czy bitmapy) wyświetlanego w oknie, zwykle będącym prostokątem.

  Bogusław Ryszard Grochowski (ur. 1924, zm. 8 marca 2011 w Warszawie) – profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie geometrii wykreślnej i grafiki komputerowej. Andrzej Skowroński (ur. 26 grudnia 1950 w Człuchowie) - polski matematyk, specjalizujący się w algebrze dyskretnej i komputerowej, geometrii algebr i modułów oraz teorii reprezentacji algebr i grup.

  Geometria nieeuklidesowa – geometria, która nie spełnia co najmniej jednego z aksjomatów geometrii euklidesowej. Może ona spełniać tylko część z nich, przy czym mogą również obowiązywać w niej inne, sprzeczne z aksjomatami i twierdzeniami geometrii Euklidesa. VESA (Video Electronics Standards Association) – konsorcjum dla standaryzacji grafiki komputerowej. Organizacja, której celem jest opracowywanie i ujednolicanie standardów dla grafiki komputerowej, założona przez producentów układów wyświetlających dla komputerów (kart graficznych, monitorów itp.).

  Aksjomatyka Hilberta - zestaw aksjomatów geometrii euklidesowej podany przez Davida Hilberta w roku 1899 w jego pracy Grundlagen der Geometrie (Podstawy geometrii). System Hilberta jest podstawą większości współczesnych ujęć geometrii euklidesowej. Podana tu aksjomatyka nie pochodzi z oryginalnej pracy Hilberta (pierwotnie aksjomatów było 21), a z następnych jego prac i liczy 20 aksjomatów.

  Grafika wektorowa (obiektowa) – jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej), umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym. Drugim z podstawowych typów grafiki komputerowej jest grafika rastrowa.

  Geometria absolutna jest geometrią opartą tylko na czterech pierwszych postulatach Euklidesa. Piąty postulat Euklidesa mówi, że przez każdy punkt przechodzi tylko jedna prosta równoległa do danej prostej. Pierwotnym pojęciem jest tu przestrzeń, w skład której wchodzą proste i płaszczyzny. Twierdzenia geometrii absolutnej są prawdziwe zarówno dla geomertii euklidesowej, jak i geometrii nieeuklidesowej. Twierdzenie o kącie zewnętrznym - twierdzenie geometrii absolutnej, a zatem prawdziwe również w geometrii hiperbolicznej:

  Metoda energetyczna (ang. "Radiosity") - metoda wykorzystywana w grafice komputerowej do wyznaczenia globalnego rozkładu oświetlenia scen trójwymiarowych. Algorytm wywodzi się z efektów badań nad promieniowaniem cieplnym, w dziedzinie grafiki komputerowej po raz pierwszy pojawił się w 1984, w pracy naukowców z amerykańskiego Cornell University. Geometria inwersyjna – dział geometrii badający przekształcenia płaszczyzny euklidesowej (lub ogólniej: afinicznej) nazywane inwersjami względem okręgów; w szczególności za inwersje uważa się symetrie względem prostych traktowanych w tej geometrii jako szczególny rodzaj okręgów.

  Dodano: 05.11.2010. 15:49  


  Najnowsze