• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 36th Annual Larval Fish Conference, Bergen, Norwegia

  07.03.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 2-6 czerwca w Bergen (Norwegia) odbędzie się wydarzenie pt. 36th Annual Larva Fish Conference (36. doroczna konferencja nt. larw ryb).

  Larwy ryb i plankton zwierzęcy są wskaźnikami zdrowia ekosystemów. Na przykład, zły stan wody, w tym nadmierna hipoksja, rozrost toksycznego fitoplanktonu czy wycieki wodorosiarczynów i innych związków chemicznych, zagraża przetrwaniu bardzo wrażliwych larw ryb i innego planktonu zwierzęcego.

  Śmiertelność ryb jest jednym z czynników pomagających specjalistom oceniać stan ekosystemu. Wskaźniki śmiertelności młodych ryb pozostają jednak w dużym stopniu nieznane. Brak jest też jednoznacznych danych dotyczących przyczyn śmiertelności i jej zmian na przestrzeni czasu.

  Konferencja będzie okazją do dyskusji na temat badań empirycznych i modelowych pozwalających obliczać śmiertelność ryb i ich larw. Przewidziano m.in. następujące tematy:
  - ocena relatywnego udziału różnych przyczyn śmiertelności na wczesnym etapie życia ryb;
  - wkład mechanistycznych badań behawioralnych i fizjologicznych nad larwami ryb w modele ekosystemów;
  - wpływ poszukiwań ropy i gazu, działalności wydobywczej i wycieków na wczesny etap życia ryb;
  - wskaźniki jakości dotyczące larw ryb: ryby dzikie a ryby hodowlane;
  - biologia i ekologia ryb-czyścicieli.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Krzywa przeżywalności – graficzna ilustracja statystycznych danych dotyczących liczebności populacji, jej struktury wiekowej i śmiertelności w poszczególnych klasach wiekowych. Dane są gromadzone w tabelach przeżywania, zawierających np. określone dla poszczególnych klas wartości liczby osobników dożywających do początku klasy i ich udział w całej populacji, liczbę należących do każdej klasy osobników umierających i wynikający z tych wartości współczynnik śmiertelności. Kształt krzywych przeżywalności wskazuje, jakie strategie życiowe stosują poszczególne gatunki dla przetrwania populacji w ekosystemie. Umożliwiają oszacowanie średniej długości życia osobników i wskazanie okresu występowania największej śmiertelności. Śmiertelność (ang. fatality rate) – liczba organizmów należących do określonej populacji, które giną w określonej jednostce czasu z różnych powodów, wyrażona najczęściej jako zmiana względna liczebności populacji (wskaźnik śmiertelności); jest jednym z czynników decydujących o dynamice liczebności populacji. Wyróżnia się śmiertelność ekologiczną, czyli faktycznie istniejącą w populacji w rzeczywistym siedlisku, zajmowanym również przez inne gatunki, np. przez populacje tworzące biocenozę (zob. oddziaływania międzygatunkowe, lub śmiertelność minimalną, która miałaby miejsce, gdyby populacja żyła w optymalnych warunkach. Pedofil – gatunek żyjący (rozwijający się) w glebie. Termin stosowany w ekologii dla określenia jednej z wielu grup, różniących się środowiskiem życia. Do pedofili zaliczyć można wiele larw owadów (np. larw z rodziny Tabanidae), wiele innych bezkręgowców, które cały cykl życiowy spędzają w glebie (np. dżdżownica) lub kręgowców (kret, ślepiec).

  Eliksir życia (od arab. El Iksir; łac. elixir vitae) – znany także jako "eliksir nieśmiertelności" lub "Tańcząca Woda" – fikcyjna substancja (płyn, napój) mająca zatrzymywać proces starzenia u osoby, która ją wypiła. Miała dawać młodość i wieczne życie (nieśmiertelność). Czasem przypuszczano, że żeby go stworzyć, potrzebny jest kamień filozoficzny. Nieśmiertelność – życie przez nieskończenie długi czas, nieuleganie śmierci. W innych znaczeniach nieśmiertelność może oznaczać też posiadanie nieprzemijalnej wartości lub wieczną obecność i nieuleganie zmianom.

  Hydrofil (gr. hýder - woda + gr. phileín - lubić) – termin stosowany w ekologii i zoocenologii na określenie gatunków żyjących w środowisku wodnym. Na przykład w odniesieniu do larw Tabanidae, których larwy odbywają cały rozwój w wodzie (zbiornikach wodnych). Termin używany również w chemii w odniesieniu do substancji mających łatwość w przywiązywaniu cząsteczek wody. Takie substancje (hydrofilne) ulegają łatwemu uwodnieniu. Kryptonefria – wtórne przyrośnięcie cewek Malpighiego do jelita, bez połączenia ich jam, zwiększające pobieranie wody. Występuje u larw niektórych motyli (Lepidoptera), u larw i postaci dorosłych niektórych chrząszczy (Coleoptera) – zwłaszcza żerujących na suchych substancjach (np. mącznik młynarek – Tenebrio molitor).

  Fløyen lub też Fløyfjellet (oryginalna pisownia Fløien) – szczyt o wysokości 399 m n.p.m. w Norwegii. Jest jednym z siedmiu szczytów otaczających miasto Bergen. Na szczyt można dostać się za pomocą kolei linowo-terenowej Fløibanen, która transportuje pasażerów z centrum Bergen w 8 minut. Zooplankton - plankton stworzony z organizmów zwierzęcych. W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu grup zwierząt, np.: pierwotniaki, wrotki, skorupiaki, osłonice i larwy owadów. Zooplankton pełni ważną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych, jest składnikiem wielu sieci troficznych. Z jednej strony odżywia się fitoplanktonem i bakterioplanktonem, regulując liczebność tych grup, z drugiej strony stanowi bazę pokarmową ryb planktonożernych. Narybek większości gatunków ryb słodkowodnych odżywia się zooplanktonem.

  Nieśmiertelność (Nesmrtelnost) – powieść Milana Kundery, po raz pierwszy opublikowana w 1990 roku (pierwsze polskie wydanie: 1995). Została napisana w języku czeskim. Jej tematem są rozważania związane z nieśmiertelnością, sposobami, na jakie można przetrwać w ludzkiej pamięci.

  Anabolia laevis (synonimy: Anabolia sorror) - gatunek owada z rzędu chruścików (Insecta:Trichoptera) z rodziny Limnephilidae. Larwy budują rurkowate domki z detrytusu i piasku, zaoptarzone najczęściej w dwa dodatkowe patyczki, wydłużające domek. Larwy bardzo podobne do larw Anabolia furcata - na razie nie ma cech diagnostycznych, umożliwiających rozróżnienie tych gatunków w stadium larwalnym.

  Weganizm – styl życia, którego jedną z cech jest stosowanie diety wegańskiej, czyli rezygnacja ze spożywania produktów zwierzęcych. Weganie dążą jednak do wyeliminowania produktów pochodzenia zwierzęcego nie tylko z diety, ale również ze wszystkich innych aspektów życia. Biogeografia wysp – część ekologii dotycząca rozmieszczenia i liczebności gatunków na wyspach ekologicznych – obszarach z granicami, na których istnieje bariera ekologiczna utrudniająca migrację organizmów, co prowadzi do powstawania odizolowanych ekosystemów o strukturze zależnej od wielu czynników biotycznych i abiotycznych. W tym przypadku pojęcie „bariery ekologiczne” oznacza takie przeszkody utrudniające przemieszczanie się organizmów, jak łańcuchy górskie, szerokie pasy wody dla zwierząt lądowych, duże obszary rolne (bez zadrzewień śródpolnych) i ogrodzone sady, tereny zabudowane i autostrady. W ekologii o pojawieniu się bariery ekologicznej mówi się również w przypadku wystąpienia innych czynników powodujących izolację rozrodczą, takich jak zanik kontaktów w wyniku przyjęcia przez grupy organizmów jednego gatunku różnych strategii ekologicznych (np. różne pory aktywności, różne preferencje pokarmowe, różne pory kwitnienia roślin). Klasycznymi przykładami wysp ekologicznych są wyspy oceaniczne o zróżnicowanej powierzchni i różnej odległości od innych wysp i kontynentu.

  Demografia, demografia ekologiczna – dział ekologii populacyjnej zajmujący opisem i modelowaniem stanu i dynamiki populacji. Przedmiotem demografii jest analiza liczebności populacji i czynników ją kształtujących, takich jak rozrodczość i śmiertelność oraz migracja. Ponadto demografia zajmuje się strukturą populacji, m.in. strukturą płciową, strukturą wiekową (struktura płci i wieku), strukturą hierarchii (u zwierząt stadnych). W demografii ekologicznej badane są losy osobników i ich grup. Typową jednostką demograficzną jest kohorta, czyli grupa osobników równowiekowych. Metodami demograficznymi wyznaczane są tabele i krzywe przeżywania, przeżywalność, oczekiwana dalsza długość trwania życia, piramidy wiekowe, tempo przyrostu lub zaniku populacji, zagęszczenie populacji itp.

  Dodano: 07.03.2012. 16:37  


  Najnowsze