• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 50. międzynarodowa konferencja nt. obiektów, modeli, komponentów i schematów, Praga, Czechy

  22.12.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 29 - 31 marca 2012 r. w Pradze, Czechy, odbędzie się 50. międzynarodowa konferencja nt. obiektów, modeli, komponentów i schematów.

  Technologia obiektowa różni się od projektów tradycyjnych systemów, które oddzielają dane od przetwarzania. Podczas gdy dane i przetwarzanie są ze sobą naturalnie powiązane, gdyż oprogramowanie powoduje przetwarzanie danych przez komputer, tradycyjne podejście opiera się na projektowaniu baz danych w oderwaniu od procedur przetwarzania, wykorzystując często odmienne narzędzia modelowania i dokumentowania.

  Konferencja poświęcona będzie analizie nowych podejść do wszystkich aspektów technologii obiektowej i powiązanych z nią dziedzin. Nacisk zostanie położony na aplikacje praktyczne, wsparte analizą formalną i skrupulatnymi eksperymentami. Pośród uczestników znajdą się naukowy i praktycy, którzy projektują i wykorzystują zorientowane obiektowo techniki, modele, komponenty i schematy jako technologie wspomagające w rozmaitych dziedzinach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Tryb wsadowy, przetwarzanie wsadowe – wykonywanie serii zadań (programów) przez komputer. Zazwyczaj kolejne zadania są ze sobą powiązane: dane wyjściowe jednego programu przekazywane są kolejnemu programowi, któremu służą jako dane wejściowe itd. System informatyczny – jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak: Przestrzenna baza danych (ang. spatial database) - jest bazą danych zoptymalizowaną do składowania i odpytywania danych powiązanych z obiektami w przestrzeni, takimi jak: punkty, linie i wielokąty. Tradycyjne bazy danych mogą przyjmować dane w postaci liczbowej i znakowej, natomiast do przetwarzania przestrzennych typów danych potrzebują dodatkowej funkcjonalności. Open Geospatial Consortium stworzył specyfikację i zbiór standardów dodawania przestrzennych funkcjonalności do systemów bazodanowych.

  Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu. Garbage In, Garbage Out – tłumaczone na polski jako śmieci na wejściu — śmieci na wyjściu; maksyma przypominająca, że wyniki przetwarzania błędnych danych będą błędne nawet wtedy, gdy procedura przetwarzania była poprawna.

  Climateprediction.net – jeden z projektów naukowych, wykorzystujących możliwości technik przetwarzania rozproszonego. Jego celem jest przewidywanie zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi. Eksperyment ma również na celu stworzenie lepszych, bardziej niezawodnych modeli matematycznych, które umożliwią w przyszłości długoterminowe prognozowanie pogody, z większą dokładnością. Jest to największy z dotychczas przeprowadzonych eksperymentów tego typu. Do marca 2005 roku, przetestowano ponad 70 tysięcy modeli klimatycznych. DirectX Media Objects (DMO) są to komponenty COM działające podobnie do DirectShow. Służą do strumieniowego przesyłania i przetwarzania danych z wejścia do wyjścia. Zwykle są to interfejsy kodeków służące do przetwarzania danych multimedialnych. Dzięki swojej budowie DMO są łatwiejsze do zaimplementowania niż DirectShow.

  Domain-Driven Design (skrót DDD) jest to podejście do tworzenia oprogramowania kładące nacisk na takie definiowanie obiektów i komponentów systemu oraz ich zachowań, aby wiernie odzwierciedlały rzeczywistość. Dopiero po utworzeniu takiego modelu należy rozważyć zagadnienia związane z techniczną realizacją. Obiektowa baza danych to zbiór obiektów, których zachowanie się, stan oraz związki są określone zgodnie z obiektowym modelem danych. Obiektowy system zarządzania bazą danych jest systemem wspomagającym definiowanie, zarządzanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i udostępnianie obiektowej bazy danych.

  Analiza danych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.

  QlikView – narzędzie business intelligence firmy QlikTech pozwalające na zbudowanie całościowego systemu BI w przedsiębiorstwie. W odróżnieniu od innych narzędzi bazujących na technologii OLAP, QlikView nie korzysta z żadnych preagregatów. Dane z systemów źródłowych ładowane są do natywnego formatu .qvw który stanowi bezpośrednie źródło danych dla warstwy prezentacyjnej i analitycznej. Dane podczas ładowania poddawane są silnej kompresji, co redukuje rozmiar danych do 5-10% w stosunku do wielkości RDB. Podczas pracy z narzędziem cały plik z danym ładowany jest do pamięci RAM i bezpośrednio w niej liczone są potrzebne sumowania w zależności od zadanej selekcji. Zaletą tego podejścia jest niespotykana w innych narzędziach interaktywność i szybkość działania.

  Narzędzia do modelowania w UML (Unified Modeling Language – ujednoliconym języku modelowania) – oprogramowanie, które pozwala tworzyć modele pomocne przy programowaniu, ale także analizie procesów biznesowych. Narzędzia podzielono na wolne/otwarte i zamknięte (komercyjne). Schemat elektryczny podstawowy - schemat elektryczny grupy 1, którego zadaniem jest pokazanie obiektów lub ich najważniejszych elementów, ich zadań i wzajemnych powiązań. Schemat taki tworzy się przy projektowaniu obiektów. Służy do zaznajomienia się ze strukturą układu i działaniem obiektu oraz stanowią podstawę do wykonania schematów innych grup.

  Dodano: 22.12.2011. 15:37  


  Najnowsze