• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Prawa - szybka pomoc dla studentów

  10.11.2009. 18:11
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Dla wszystkich studentów prawa oraz innych osób zainteresowanych tą dziedziną wiedzy portal "e-prawnik" uruchomił nową sekcję - Akademię Prawa. Internauci znajdą w niej informacje prawne, podane w postaci fiszek, skryptów i innych form przyjaznych młodym użytkownikom.

  Jak zapewniają organizatorzy, na stronie http://e-prawnik.pl/akademia/ zamieszczane będą wiadomości na temat szkół prawniczych, praktyk oraz najświeższe nowinki z poszczególnych uczelni i wydziałów.
  Autorzy portalu przygotowali wiele informacji dotyczących aplikacji (ustawy, terminy, opłaty) oraz obszerną bazę z ofertami praktyk z różnych kancelarii i miast na terenie całego kraju. Przyszli studenci znajdą w Akademii informacje o uczelniach prawniczych z całej Polski (min. adresy dziekanatów czy nr telefonów), żacy sprawdzą natomiast terminy egzaminów oraz zapoznają się z aktualnymi wydarzeniami z własnych uczelni.

  Jak zapewnia przedstawicielka "e-prawnika" Katarzyna Bienussa, w serwisie nie zabraknie także przykładów pism procesowych, aktów prawnych, kodeksów i wzorów umów, które mogą przydać się nie tylko studentom prawa, ale również wszystkim tym, którzy dążą do zgłębiania swojej wiedzy lub mają problem natury prawnej.

  Na chętnych czekają też konkursy z nagrodami, zarówno rzeczowymi jak i w postaci praktyk dla studentów.

  "Przygotowujesz się do egzaminów i masz problem z nauką? Zajrzyj na nasze forum i wymień się notatkami z innymi studentami lub przedyskutuj nurtujące Cię kwestie. U nas każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie i opublikować w Akademii swój artykuł" - zachęcają twórcy portalu.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gnejusz Flawiusz, Gnaeus Flavius (przełom IV i III wieku p.n.e.) – rzymski polityk i prawnik, autor rozpraw prawniczych, reformator prawa. Jako pierwszy ujawnił publicznie formuły aktów prawnych, skarg procesowych oraz kalendarz religijny, dotychczas znane tylko pontyfikom, przyczyniając się do demokratyzacji prawa w starożytnym Rzymie i przyspieszając jego rozwój. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland – organizacja studencka działająca w charakterze stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszająca studentów i absolwentów wydziałów prawa oraz administracji uczelni wyższych. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej (WDiOM AMW) – jest największym pod względem liczby studentów wydziałem (około połowy wszystkich studentów całej uczelni) i trzecim najstarszym wydziałem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz unikalnym pod względem specjalizacji naukowej w Polsce.

  System informacji prawnej – system informacyjny służący do gromadzenia, systematyzowania, przetwarzania (w tym aktualizowania) i wyszukiwania informacji prawnych i prawniczych, którego zadaniem jest wspomaganie procesów tworzenia i stosowania prawa. Adam Olejniczak - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego wcześniej związany również z Wyższą Szkołą Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.

  Tomasz Giaro (ur. 1951 we Wrocławiu) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, teorii, filozofii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Uczeń Henryka Kupiszewskiego i Maxa Kasera, profesor nauk prawnych, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepublicznych (w skrócie MONSSUN) – polskie stowarzyszenie powstałe w 1994 i reprezentujce studentów uczelni niepublicznych oraz działające na rzecz zrównania praw studentów uczelni niepublicznych z prawami studentów uczelni publicznych i umacniania pozycji szkół niepublicznych w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

  Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie – jednostka organizacyjna należąca do struktur Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie. Działalność katedry oraz skupionych w niej wykładowców i studentów wyznacza kształt krakowskiej pianistyki. Jakkolwiek formalnie katedra została powołana do życia w 1957, gra na fortepianie była podstawowym przedmiotem wykładanym na uczelni od jej powstania w 1888; swoje klasy prowadzili tam wybitni instrumentaliści, a studenci i absolwenci odnosili znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej.
  Portal "Nauki społeczne i human Wikipedii, zawierający odnośniki do poszczególnych portali tematycznych związanych z tą tematyką. Ponieważ trudno czasami dokonać łatwego rozróżnienia na to, co określa się nauką społeczną, a co humanistyczną i mając świadomość kwestionowania w środowiskach naukowych takiego podziału, zdecydowaliśmy jednak, aby nie zmieniać nazwy portalu i te pokrewne względem siebie nauki oraz zasoby wiedzy zgromadzone w Wikipedii umieścić obok siebie. Po prawej stronie znajdują się kategorie w odniesieniu do poszczególnych dziedzin wiedzy, dzięki czemu łatwiej można trafić do odpowiednich "półek" z konkretnymi tematami. Zaprezentowane zostały też wybrane hasła z każdej z wyróżnionych dziedzin wiedzy. Jeżeli uważasz, że brakuje tutaj jakiejś dziedziny wiedzy, albo chciałbyś pomóc w opiece nad którymś z portali, zapraszamy na stronę dyskusji.


  Michał Teofil Staszewski (1936 - 24 lutego 2010) – polski prawnik i politolog, specjalista prawa wyznaniowego i prawa konstytucyjnego. Profesor tytularny nauk prawnych. Pracował m.in. w Instytucie Studiów Politycznych PAN i w Akademii Podlaskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. W uznaniu jego dokonań ukazała się praca: Studia nad ustrojoznawstwem i administracją. Księga jubileuszowa Profesora Michała Teofila Staszewskiego, red. Jacek Zieliński, Siedlce 2007.

  Porządek prawny – wyznaczony przez obowiązujące normy prawne (system prawa) układ organów i instytucji oraz procedur dotyczących rozstrzygania określonych spraw wpływający na zachowania podmiotów prawa względem siebie. Cechuje go wysoki stopień sformalizowania, wynikający z dużej złożoności i szczegółowości regulacji dotyczących budowy struktur organizacyjnych państwa oraz praw i obowiązków podmiotów prawa.

  Tomasz Gizbert-Studnicki (ur. 1948) - polski prawnik, prof. dr hab. nauk prawnych w zakresie teorii prawa, kierownik Katedry Teorii Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, radca prawny w jednej z krakowskich kancelarii prawnych. Członek Polskiej Akademii Umiejętności oraz Collegium Invisibile. Artur Mezglewski (ur. 1960) – ksiądz katolicki, prawnik i kanonista, specjalista prawa wyznaniowego, prawa administracyjnego i karnego. Odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Filia w Rzeszowie) oraz studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL na kierunku prawo kanoniczne. W 1997 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, zaś w 2004 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. W latach 2005-2008 był kierownikiem II Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale PPKiA KUL JP II. W 2006 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. W latach 2006-2009 był kierownikiem Zakładu Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2008-2010 był kierownikiem Katedry Prawa Wykroczeń i Postępowań Dyscyplinarnych na Wydziale PPKiA KUL JP II. Od roku 2012 ponownie profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

  Joanna Dorota Sieńczyło-Chlabicz (ur. 6 lutego 1965 w Białymstoku) – polska prawnik, dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalistka w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa gospodarczego publicznego i prawa reklamy, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Studium Wojskowe Akademii Morskiej w Gdyni – jednostka ogólnouczelniana Akademii Morskiej w Gdyni, której zadaniem było realizowanie przepisów Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej w zakresie dotyczącym studentów wyższych uczelni morskich.

  Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych. Ryszard Mariusz Małajny (ur. 1953 w Krośnie Odrzańskim) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, doktryn polityczno-prawnych oraz prawa wyznaniowego. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1975), w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1986 r. doktora habilitowanego nauk prawnych, w 1987 r. stanowisko docenta, w 1992 r. profesora uczelnianego, w 1994 r. tytuł profesora nauk prawnych, zaś w 2000 r. stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego i Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

  Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, ius privatum est quod ad singulorum utilitatem (prawo publiczne jest prawem odnoszącym się do interesu państwa, a prawo prywatne jest prawem dotyczącym korzyści poszczególnych jednostek) – znana sentencja wybitnego rzymskiego jurysty oraz pisarza Ulpiana, która posłużyła za podstawę do podziału całego systemu prawa rzymskiego na prawo publiczne (ius publicum) oraz prawo prywatne (ius privatum) w oparciu o kryterium interesu jednostkowego i ogólnego. Podział ten miał fundamentalne znaczenie nie tylko dla rozwoju prawa rzymskiego, ale również wszystkich systemów prawnych bazujących na recepcji tego prawa. Dogmatyka prawa - dział nauk prawnych, zajmujący się badaniem prawa obowiązującego, w takiej postaci, w jakiej zostało ono ustanowione przez ustawodawcę. Mianem tym określa się zarówno działalność badawczą osób zajmujących się prawem (aspekt pragmatyczny), jak i wytwory (publikacje i zespół twierdzeń na temat prawa) tych działań (aspekt apragmatyczny).

  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WPAiE UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały jako jedna z najstarszych jednostek organizacyjnych wrocławskiej uczelni w 1811 roku. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk prawniczych i ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Street law, prawo na co dzień - sposób nauczania prawa polegający na nauce działania prawa w praktyce w sposób interaktywny. Programy street law obejmują kwestie związane z prawami człowieka, konsumenta, podstawami prawa cywilnego, karnego i demokracji.

  Dodano: 10.11.2009. 18:11  


  Najnowsze