• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aplikacje i implikacje czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie na lotnisku, Bruksela, Belgia

  06.05.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 25 maja 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się warsztaty pt. "Aplikacje i implikacje czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie na lotnisku".

  Wydarzenie będzie poświęcone implikacjom tego rodzaju aplikacji w kontekście funkcjonowania, legislacji oraz szkolenia pracowników lotniska, jak również miejscom do dalszych badań. W programie przewidziano także omówienie najnowszych wyników finansowanego z funduszy unijnych projektu "Modelowanie behawioralne na potrzeby bezpieczeństwa na lotnisku" (Bemosa), a zwłaszcza reguł sieciowania społecznego, które znajdują zastosowanie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa na lotnisku.

  W projekcie Bemosa bierze udział dziesięć podmiotów między innymi z takich krajów jak Czechy, Grecja, Hiszpania, Izrael, Słowacja i Włochy. Przedmiotem projektu są badania nad eliminowaniem zagrożeń wynikających z wrogich działań w systemie transportu lotniczego. Partnerzy projektu Bemosa zajmują się także modelami i behawioralnym modelowaniem poprzez bezpośrednie, wieloaspektowe obserwacje zachowań grupowych, a także budowaniem dynamicznych i realistycznych modeli zachowań społecznych w przypadku zagrożeń na lotnisku.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Utrzymywanie pokoju – jeden z głównych instrumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych, służący szeroko rozumianemu zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa. Jednym z celów ONZ jest utworzenie takich warunków, które zapewnią trwały pokój i bezpieczeństwo. Dla zapewnienia tego celu ONZ jest upoważniona do stosowania odpowiednich środków dla zapobiegania oraz usuwania zagrożeń i naruszeń pokoju, a także tłumienia aktów agresji. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia Rada Bezpieczeństwa ONZ decyduje o podjęciu misji pokojowej.

  Bezpieczeństwo ludzkie (ang. human security), koncepcja wywodząca się z badań nad pokojem oraz z dorobku krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Istotą pojęcia jest nie tylko zagwarantowanie każdemu człowiekowi fizycznego „przetrwania”, ale też zapewnienie środków utrzymania i obrona jego godności. Jako przedmiot referencyjny bezpieczeństwa uznaje jednostki ludzkie i grupy społeczne.
  Badacze wyróżniają trzy koncepcje bezpieczeństwa ludzkiego:

  Funkcja bezpieczeństwa – w bezpieczeństwie teleinformatycznym elementarna właściwość, jaką mechanizm bezpieczeństwa powinien zapewniać chronionym zasobom. Poszczególne mechanizmy mogą różnić się zakresem oferowanych funkcji bezpieczeństwa oraz ich poziomem.

  Bezpieczeństwo ekonomiczne – pojęcie odnoszące się do terminu bezpieczeństwo, zawężone jednak do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa. Termin ten wiąże się z dyscypliną naukową, ekonomią, nauki o polityce oraz nauki o bezpieczeństwie i w zależności od poglądów badacza nadawana jest mu określona definicja. Kryterium podziału w tej materii jest rodzaj poglądu na dominującą w przestrzeni wizję modelu funkcjonowania gospodarki narodowej i społeczeństwa oraz rzeczywistości międzynarodowej, jaki reprezentuje dany badacz.

  Bezpieczeństwo publiczne - ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed zjawiskami mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólno-przyjęte normy postępowania. Bezpieczeństwo publiczne jest także stanem w społeczeństwie, który umożliwia jego sprawne funkcjonowanie. Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny, czyli mieszczą się tu ingerencję ze strony innych podmiotów państwowych w sprawy wewnętrzne, a także wewnętrzne konflikty i napięcia społeczne. Często przestępczość zakłóca ten ład, co rodzi w społeczeństwie poczucie niesprawiedliwości i braku kontroli państwa nad tym zjawiskiem.

  Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – jednostka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, powstała w Gdańsku w 2008 roku. Misją Uczelni jest propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka, edukacja oparta na profesjonalnej wiedzy oraz kształcenie dla bezpieczeństwa.

  Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – jednostka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu powstała w Gliwicach w 2010 roku. Misją Uczelni jest propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka, edukacja oparta na profesjonalnej wiedzy oraz kształcenie dla bezpieczeństwa.

  Dodano: 06.05.2011. 17:17  


  Najnowsze