• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bezpieczeństwo leczenia - konferencja w Warszawie

  03.03.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O błędach medycznych i niepożądanych zdarzeniach w opiece nad pacjentami będą rozmawiać uczestnicy konferencji "Bezpieczny pacjent - bezpieczny lekarz - bezpieczny szpital", która odbędzie się 30 marca w Warszawie.

  Jak podkreślają organizatorzy, m.in. Naczelna Izba Lekarska, niewłaściwe podejście do tych spraw podważa zaufanie pacjentów - fundament terapeutycznej relacji pacjentów z lekarzami. Kultura postępowania powinna się opierać na informowaniu pacjentów i ich bliskich, wyrażaniu współczucia, przeprosin oraz przyznawaniu rekompensaty.

  Wprowadzenie do dyskusji wygłosi dr hab. Rafał Niżankowski z II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Błędy medyczne z perspektywy Rzecznika Praw Pacjenta przedstawi Krystyna Barbara Kozłowska. Kulturą bezpieczeństwa w relacjach pacjentów ze szpitalami zajmie się prof. dr hab. Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

  Problemy bezpiecznego leczenia pokazane zostaną w perspektywie międzynarodowej. O zaleceniach Rady Europy w sprawie bezpieczniejszej opieki zdrowotnej powie dr Piotr Mierzawski, dyrektor Wydziału Zdrowia Rady Europy. Rodzaje, przyczyny i metody redukcji ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych w opiece zdrowotnej wymieni prof. dr hab. Richard Cranovsky (Szwajcaria). Rozwiązania amerykańskie przedstawi Albert Wu oraz Douglas Wojcieszak, który wygłosi wykład o postępowaniu w szpitalu w przypadku zdarzenia niepożądanego - według koncepcji "Sorry Works!" ("Przykro mi - działa!").

  Skomplikowane kwestie prawne omówią pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odpowiedzialność karna za błędy medyczne, w tym odpowiedzialność w zespołowym działaniu zostanie przeanalizowana przez dr. Rafała Kubiaka. Dr Małgorzata Serwach zajmie się ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej oraz lekarzy. Dr Dorota Karkowska skonfrontuje prawa pacjenta z naruszaniem obowiązków pracowniczych przez personel medyczny. Spotkanie zakończy dyskusja panelowa.

  Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

  Zgłoszenia na konferencję przez strony: http://www.abc.com.pl/bezpiecznypacjent/ oraz http://bezpieczny.mp.pl/

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego:

  Prawo medyczne – zespół norm prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjenta, lekarza (w tym lekarza dentysty), pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów świadczących usługi medyczne.

  Kodeks Etyki Lekarskiej (w skrócie: KEL) – uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 z późniejszymi zmianami. Dokument, który ustanawia etyczne zasady postępowania lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, określający priorytety, jakim winni się oni kierować w pracy zawodowej, wskazujący zasady, jakie winni brać pod uwagę w stosunkach z pacjentami, z innymi lekarzami oraz resztą społeczeństwa. Był on dwukrotnie zmieniany przez kolejne Krajowe Zjazdy Lekarzy, a po każdej zmianie ujednolicany obwieszczeniami Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, które również wprowadzały zmiany do jego tekstu. Na podstawie art. 8 pkt 1 w zw. z art. 38 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), lekarze i lekarze dentyści podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z postanowieniami KEL.

  Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze.

  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – niezależny posiadający osobowość prawną organ Naczelnej Izby Lekarskiej (Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej), Okręgowej Izby Lekarskiej (Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) prowadzący postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy za czyny sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej. Zgodnie z art. 31 Ustawy z dn. 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708): Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej - ze skargi, zawiadomienia innych organów i instytucji lub z urzędu - w stosunku do lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem. Sprawuje również funkcję oskarżyciela przed właściwym sądem lekarskim.

  Niepożądane działanie leku, niepożądana reakcja polekowa (ADR – adverse drug reaction) – każda szkodliwa i niezamierzona reakcja, która występuje po podaniu określonego leku w dawce terapeutycznej w celu profilaktyki, ustalenia rozpoznania lub leczenia, niezależnie od drogi podania. Badaniem działań niepożądanych leków zajmuje się farmakosologia.

  Rzecznik Praw Pacjenta (RzPP) – centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

  Dodano: 03.03.2011. 00:11  


  Najnowsze