• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bezpośrednia giełda kooperacyjna - znajdź swojego PARTNERA TIK, Bruksela, Belgia

  02.07.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 28 września 2010 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się bezpośrednia giełda kooperacyjna - znajdź swojego PARTNERA TIK.

  Ideal-ist organizuje giełdę kooperacyjną we współpracy z Europejską Siecią Przedsiębiorczości (EEN) w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych 7. Programu Ramowego.

  Wydarzenie ma na celu:
  - poinformowanie społeczności naukowej, innowacyjnej i biznesowej o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów ramowych Unii Europejskiej;
  - zaangażowanie przedsiębiorstw, uniwersytetów oraz naukowców z Europy i świata, którzy chcą podzielić się nowymi pomysłami na projekty i znaleźć partnerów do współpracy;
  - wsparcie uczestników, aby ułatwić im powoływanie konsorcjów projektowych do 7PR i złożenie dobrych propozycji w odpowiedzi na zaproszenia 7PR.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Giełda kooperacyjna jest imprezą organizowaną dla przedsiębiorstwa lub/oraz instytucji/organizacji chcących nawiązać między sobą współpracę, przede wszystkim biznesową. Giełda różni się od targów tym, że przedsiębiorca nie stawia własnego stoiska, na którym może promować swoje produkty lub usługi. BEL 20 to indeks giełdowy spółek notowany na giełdzie Euronext Brussels. W jego skład wchodzi 20 największych belgijskich przedsiębiorstw. System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) jest siecią opartą na technologii informatycznej, która łączy instytucje publiczne na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Został on opracowany przez Komisję Europejską we współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu przyspieszenia transgranicznej współpracy administracyjnej. Dzięki IMI organy administracji publicznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym mogą znaleźć swoje odpowiedniki w innych krajach oraz wymieniać z nimi bezpośrednio informacje. Zestawy wcześniej zdefiniowanych i przetłumaczonych pytań i odpowiedzi, jak również dostępność tłumaczenia maszynowego umożliwiają korzystanie z własnego języka do komunikowania się. Nie ma potrzeby posługiwania się językiem państwa – partnera.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Giełda energii – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości handlu energią. W Polsce największą giełdą energii jest Towarowa Giełda Energii.

  Współpracę rządu z parlamentem w sprawach UE jest regulowana obecnie ustawa z dnia 8 października 2010 roku (Dziennik Ustaw 2010, nr. 213, poz.1393) zwana ustawą kooperacyjną, która weszła w życie 13 listopada 2011 roku. Ustawa reguluje podstawowe zadania Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawa związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Współpracę reguluje również Traktat Lizboński oraz regulaminy Sejmu i Senatu. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (European Charter for Small Enterprises) – dokument wskazujący obszary, w których Państwa Członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje kandydujące powinny podejmować działania na rzecz poprawy otoczenia oraz rozwoju małej przedsiębiorczości.

  Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów. Internetowa Telewizja Miejska (i-tvm.pl) - powstała 1 stycznia 2013 roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami jako wsparcie pomysłu młodych ludzi, którzy zgłosili się z taką inicjatywą . Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z programów refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk ze środków Funduszu Pracy.

  Agfa-Gevaert N.V. (Agfa, znana także jako AGFA) – producent materiałów i urządzeń używanych w poligrafii oraz diagnostyce medycznej. Firma została założona w 1867 nieopodal Berlina jako fabryka barwników sztucznych pod nazwą Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation. Obecnie jej centrala znajduje się w Mortsel w Belgii. Spółka akcyjna, notowana na platformie Euronext poprzez giełdę w Brukseli oraz na giełdzie we Frankfurcie.

  Topix – drugi obok Nikkei 225 ważny indeks giełdowy spółek notowanych na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Topix obrazuje wszystkie spółki notowane na rynku podstawowym (ok. 1645 przedsiębiorstw).

  Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  Dodano: 02.07.2010. 19:12  


  Najnowsze