• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biblioteka Jagiellońska prezentuje swoje skarby

  31.12.2009. 12:13
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  176 najcenniejszych obiektów Biblioteki Jagiellońskiej można zobaczyć w albumie "Skarby Biblioteki Jagiellońskiej". Wydawnictwo poświęcone dziełom przechowywanym w Bibliotece zaprezentowano w grudniu w BJ.

  Jak informuje Uniwersytet Jagielloński na swojej stronie internetowej, album prezentuje największe skarby piśmiennictwa, nauki i kultury, przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej. Wśród nich można znaleźć rękopisy, stare druki, grafiki, mapy i atlasy, muzykalia, wydawnictwa rzadkie i dokumenty życia społecznego, które stanowią zaledwie cząstkę zbiorów gromadzonych przez wieki w najstarszej polskiej książnicy.

  "Dzieje Biblioteki od jej zarania nierozerwalnie związane są z historią uniwersytetu krakowskiego, a jej księgozbiór narastał dzięki darom i legatom profesorów, uczniów, możnych protektorów, a także przyjaciół krakowskiej Almae Matris" " podaje UJ.

  Zgromadzone publikacje podzielono tematycznie tak, by odzwierciedlić zarówno ich związek z Uniwersytetem Jagiellońskim, ukazać znaczenie dla nauki i kultury, jak i uwidocznić wartość artystyczną. Ilustracje przedstawione w albumie opatrzono opisami, które pomagają zwrócić uwagę na najistotniejsze cechy prezentowanego dzieła.

  Najcenniejsze zbiory Biblioteki przedstawiono chronologicznie, a cały album podzielono na pięć części. W pierwszej zostały zaprezentowane dokumenty najściślej związane z dziejami Akademii Krakowskiej i jej nauczaniem. Drugą poświęcono historii książki rękopiśmiennej i drukowanej oraz historii opraw książkowych. Pomniki piśmiennictwa i literatury polskiej przedstawiono w rozdziale trzecim. Czwarta część dotyczy różnych dziedzin sztuki " malarstwa, grafiki i muzyki. Album zamyka rozdział poświęcony kartografii, obejmujący mapy Krakowa, Polski i świata.

  Krótki film na temat wydawnictwa i fotoreportaż z promocji albumu są dostępne na stronie: www.aktualnosci.uj.edu.pl/index.php/zycie/pokaz/id/753

  Źródło:
  PAP " Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pruska Biblioteka Państwowa (także Berlinka) – cenne zbiory kultury i sztuki niemieckiej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Zofia Ameisenowa (ur. 31 maja 1897 w Nowym Sączu, zm. 25 grudnia 1967 w Nowej Hucie w Krakowie) – polska historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kustosz Biblioteki Jagiellońskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego - wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego -najstarszej uczelni w Polsce. Wydaje ponad 200 tytułów rocznie. Wydawnictwo specjalizuje się w podręcznikach akademickich (również medycznych). Równie istotne są wydawnictwa seryjne i monografie naukowe. Do najważniejszych serii należą: antropologiczna Cultura, poświęcona kulturom Wschodu Ex Oriente, historyczna Historiai, serie Psychiatria i Psychologia oraz najnowsze: Media, Politika, Mysterion. Profil Wydawnictwa wykracza znacznie poza ramy oficyn uniwersyteckich - wydawnictwo publikuje także książki popularnonaukowe i popularyzatorskie. Wydaje także publikacje niskonakładowe (które ukazują się zasadniczo w oparciu o dotacje).

  Zbiory Dokumentów Życia Społecznego - zespoły obiektów wydzielone z ogólnych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu 16 marca 1974, gromadzone, opracowywane, udostępniane i przechowywane przez Sekcję Dokumentów Życia Społecznego, jedną z siedmiu agend Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki. Zbiory obejmują różne pod względem formy i treści dokumenty o charakterze informacyjnym, normatywnym, reklamowym i propagandowym, będące wynikiem efemerycznych wydarzeń życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego regionu kujawsko-pomorskiego.Gromadzone są róże formy dokumentów: druki ulotne czyli zaproszenia, afisze, ulotki informacyjne, bilety ; druki zwarte: broszury, foldery, jednodniówki ; dokumenty ikonograficzne: fotografie, pocztówki, znaczki, naklejki ; dokumenty audiowizualne: filmy, nagrania dźwiękowe ; artefakty: medale, gadżety. Tego typu dokumentacja spełnia ważne funkcje w procesie komunikacji społecznej: przekazuje treści, informuje, reklamuje, propaguje. Zbiory stanowią cenne źródło do badań  regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie  zarówno nauk społecznych zajmujących się komunikacją, propagandą, reklamą, zjawiskami masowymi jak i  historii, historii literatury i historii sztuki, etnologii, socjologii, bibliologii, politologii. Jacek (Hiacynt) Idzi Przybylski, pseud. i krypt.: H. P.; J. P.; J. P. akademik krakowski; J. P. jeden z akademików krakowskich; J. T.; Przełożyciel śpiewów Homera i Kwinta, (ur. 1 września 1756 w Krakowie, zm. 11 września 1819 tamże) – polski poeta, pisarz, krytyk literacki, tłumacz, filolog klasyczny, prefekt Biblioteki Szkoły Głównej Koronnej i kolekcjoner książek (swój księgozbiór liczący 495 dzieł w 705 tomach zapisał testamentem Bibliotece Jagiellońskiej).

  Jerzy Gadomski (ur. 1934 w Sosnowcu) – profesor, historyk sztuki. Ukończył studia na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 1996 roku, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, przyznanej za trzytomowe dzieło "Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski". Andrzej Leon Sowa (ur. 1946) - polski historyk, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, wieloletni pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Doktoryzował się w 1978 roku na podstawie pracy "Mentalność elity rządzącej w Rzeczypospolitej w okresie panowania Augusta II". Habilitował się w 2000 r. rozprawą Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1947. Zarys problematyki. Od 2010 roku wykłada na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

  Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (TBSP, TBSP UJ) – najstarsze i największe koło naukowe w Polsce, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Fryderyk Papée (ur. 4 czerwca 1856 w Złoczowie, zm. 20 października 1940 w Krakowie) – polski historyk, bibliotekoznawca, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności.

  Autograf De revolutionibus Mikołaja Kopernika – rękopis Mikołaja Kopernika zawierający tekst sześciu ksiąg dzieła De revolutionibus przechowywany w czasach współczesnych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, oznaczony sygnaturą 10 000.

  Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (w skrócie KPStUJ, historyczne nazwy: Towarzystwo Biblioteki Uczniów Nauk Matematyczno-Przyrodniczych przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Kółko Przyrodników Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego) – jedno z najstarszych, studenckich kół naukowych w Polsce. Zostało założone 14 kwietnia 1884 roku w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim przez trzech asystentów Wydziału Filozoficznego UJ: Michała Siedleckiego, Jarosława Łomnickiego i Józefa Grzybowskiego. Koło działa do dnia dzisiejszego skupiając w swym gronie studentów zainteresowanych przyrodą i badaniami terenowymi.

  Polska Bibliografia Bibliologiczna - bibliografia nauki o książce, od początku była silnie związana z Bibliografią Bibliografii Polskich. Początkowo była wydawana w czasopiśmie Exlibris przez Władysława Tadeusza Wisłockiego, kustosza Biblioteki Jagiellońskiej jako Bibliografia Bibliofilstwa i Bibliografii Polskiej w latach 1914-1922. Po kilkuletniej przerwie bibliografia została wznowiona i ukazywała się jako dodatek do Przeglądu Bibliotecznego Bibliografia Bibliografii, Bibliotekoznawstwa i Bibliofilstwa w latach 1928 oraz 1930-1936. Zdzisław Pietrzyk (ur. 1957 w Ostrowcu Świętokrzyskim) – polski historyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej od 2003 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, doktorantem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1989. Habilitację uzyskał na Wydziale Historycznym UJ 1999 a tytuł profesora w 2006 r.

  Kacper Śledziński - polski historyk i pisarz. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, publikował na łamach „Dziennika Polskiego” i miesięcznika „Spotkania z Zabytkami”. Autor popularnonaukowych książek poświęconych między innymi dokonaniom polskich oddziałów i żołnierzy podczas II wojny światowej. W 2011 roku opublikował nakładem wydawnictwa ZNAK książkę "Czarna Kawaleria. Bojowy szlak pancernych Maczka" nominowaną między innymi do tytułu Książki Historycznej Roku, natomiast w roku 2012 "Cichociemnych. Elitę polskiej dywersji". W przeszłości pisał także książki poświęcone wojskowości polskiej i słowiańskiej wcześniejszych epok. Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści, a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną, jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi, tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji.

  Karolina Targosz (ur. 22 września 1938 w Krakowie) - historyk, historyk nauki. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego - mgr historii (1961), mgr historii sztuki (1962), dr nauk humanistycznych w zakresie historii kultury (1965), od 1962 pracownik naukowy w Zakładzie, obecnym Instytucie Historii Nauki PAN – dr habilitowany z zakresu historii nauki, prof. nadzwyczajny (1988), prof. PAN (1997), długoletni członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN i Komisji Historii Nauki PAU. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego - organizacja samopomocowa założona w 1866 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IH UJ) - jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powołana do życia 24 kwietnia 1970. Jeden z 6 instytutów tworzących Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Dodano: 31.12.2009. 12:13  


  Najnowsze