• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biomolekuły i nanostruktury 4, Pułtusk, Polska

  13.11.2012. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15 - 19 maja 2013 r. w Pułtusku, Polska, odbędzie się wydarzenie pt. "Biomolekuły i nanostruktury 4" (Biomolecules and Nanostructures 4).

  Gałąź biomolekularna to jeden z najszybciej rozwijających się interdyscyplinarnych obszarów nauki. Znajduje się na rozdrożu biologii, chemii i fizyki, koncentrując się na poznawaniu procesów komórkowych na poziomie molekularnym. Naukowcy postrzegają biomolekuły jako nowe matryce do produkcji nanostruktur. Systemy hybrydowe biomolekuła-nanocząstka (czyli nanorurki węglowe) mogą potencjalnie umożliwić wytwarzanie nowych materiałów, które łączą właściwości optyczne, elektroniczne i katalityczne nanoelementów z rozpoznaniem lub funkcjami biokatalitycznymi biomolekuł.

  Konferencja posłuży za forum dla społeczności naukowej do podzielenia się najnowszymi osiągnięciami naukowymi w obrębie konkretnych tematów, między innymi manipulowanie pojedynczymi molekułami, supramolekularne skupiska i agregaty, interakcje między kwasami nukleinowymi a białkami oraz fałdowanie białka.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biomolekułą nazywamy każdą cząsteczkę wyprodukowaną przez żywy organizm. Do biomolekuł należą zarówno makromolekuły jak na przykład białka, polisacharydy, lipidy, czy też kwasy nukleinowe, jak również związki niskocząsteczkowe jak metabolity pierwotne i wtórne. Chemia bioorganiczna – dyscyplina naukowa łącząca ze sobą elementy chemii organicznej oraz biochemii. Podstawową różnicą pomiędzy chemią bioorganiczną a biochemią są cele tych dwóch dyscyplin naukowych. Biochemia (a także pokrewne nauki, takie jak biologia molekularna) koncentruje się na wykorzystaniu chemii w celu zrozumienia procesów biologicznych na poziomie molekularnym. Natomiast głównym celem chemii bioorganicznej jest wykorzystanie zdobyczy chemii organicznej w celu tworzenia nowych biomolekuł (lub modyfikacji już istniejących). Nanostruktury (grec.- łac. nanostructures) - struktury materialne składające się z elementów, których wielkość zawiera się (umownie) w granicach od kilku do kilkuset nm. Termin "nanostruktury" pojawił się wraz z wynalezieniem przyrządów umożliwiających ich badanie i z rozwojem technologii pozwalających na ich wytwarzanie. Dotyczy to głównie struktur elektronowych wytwarzanych w laboratoriach od lat 80. XX w.; wśród nich rozróżnia się struktury:

  Mechanika molekularna to metoda chemii obliczeniowej wykorzystującą mechanikę klasyczną do modelowania układów molekularnych. Energia potencjalna każdego rozpatrywanego systemu jest wyznaczana za pomocą odpowiedniego pola siłowego. Mechanika molekularna może zostać użyta zarówno do badania prostych cząsteczek jak i złożonych biomolekuł oraz układów nanotechnologicznych zbudowanych z milionów atomów. Świat na dłoni – ilustrowany magazyn popularnonaukowy wydawany w Polsce od 10 lipca 2013 roku. Pismo jest opracowywane we współpracy z czytelnikami, którzy w mediach społecznościowych mają możliwość proponowania tematów, komentowania tekstów, zadawania pytań oraz tworzenia własnych tekstów i zdjęć, które mogą znaleźć się w papierowym wydaniu. Dostępna jest także wersja elektroniczna.

  Nanorurki – struktury nadcząsteczkowe, mające postać pustych w środku walców. Współcześnie najlepiej poznane są nanorurki węglowe, których ścianki zbudowane są ze zwiniętego grafenu (jednoatomowej warstwy grafitu). Istnieją jednak także niewęglowe nanorurki (m.in. utworzone z siarczku wolframu) oraz nanorurki utworzone z DNA. Białoruskie Towarzystwo Historyczne- zarejestrowane zostało w 1993 r. Celem towarzystwa jest rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej oraz społecznej. działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o Białorusinach oraz poszanowania tradycji narodowych, propagowanie postaw tolerancji narodowej, sprzyjających kształtowaniu przyjaznych stosunków pomiędzy Białorusinami a Polakami oraz innymi narodowościami w RP. Towarzystwo zorganizowało wiele seminariów i konferencji. dotyczących historii Białorusinów na Białostocczyźnie.

  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce – nagroda przyznawana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom posiadającym wysoką średnią ocen oraz wykazującym się aktywnością i osiągnięciami naukowymi. Rybosom – kompleks białek z kwasami nukleinowymi służący do produkcji białek w procesie translacji. Rybosomy zbudowane są z rRNA i białek. Katalityczna aktywność rybosomu związana jest właśnie z zawartym w nim rRNA, natomiast białka budują strukturę rybosomu i działają jako kofaktory zwiększające wydajność translacji.

  Apolipoproteina – białkowa część lipoproteiny, która odpowiedzialna jest za wiązanie lipidów. W zależności od klasy lipoprotein mogą stanowić od 1% składu cząsteczki lipoproteiny (chylomikrony) po 45 – 55% w przypadku lipoprotein o dużej gęstości. Różnią się one między sobą budową cząsteczkową, składem aminokwasowym oraz właściwościami przeciwmiażdżycowymi, właściwościami immunologicznymi, ruchliwością elektroforetyczną oraz funkcjami klinicznymi.

  Biochemia zwierząt - nauka weterynaryjna zajmująca się badaniem wszelkich procesów biochemicznych (czyli z pogranicza biologii i chemii), które zachodzą w organizmach zwierzęcych.

  Integralne białka błonowebiałka (lub ich agregaty), które są trwale związane z błoną biologiczną. Takie białka mogą być z niej wyizolowane tylko przy użyciu detergentów, rozpuszczalników niepolarnych lub czasami czynników denaturujących. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Badania materiałowe – interdyscyplinarny obszar badań naukowo-technicznych, w którym jest prowadzona analiza wpływu chemicznej i fizycznej struktury materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne (także rozmaite kombinacje tych właściwości) oraz są opracowywane sposoby wytwarzania materiałów o pożądanych właściwościach. ISIS – brytyjskie źródło neutronów i mionów znajdujące się w Rutherford Appleton Laboratory w Oxfordshire, wykorzystywane w eksperymentach dotyczących rozpraszania neutronów oraz mionów w badanych próbkach ciał stałych, pozwalające na obrazowanie zjawisk od skali subatomowej do makrocząsteczkowej. Wokół ISIS znajduje się szereg stanowisk badawczych, gdzie naukowcy z całego świata mogą przeprowadzać eksperymenty badawcze dotyczące fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, geologii, biologii oraz archeologii.

  Dodano: 13.11.2012. 15:37  


  Najnowsze