• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biowizja 2013 - od nauk biologicznych po nauki dla życia, Lyon, Francja

  24.01.2013. 11:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 24 - 26 marca 2013 r. w Lyonie, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Biowizja 2013 - od nauk biologicznych po nauki dla życia" (Biovision 2013: From Life Sciences to Sciences for Life).

  Nauki biologiczne to spektrum dyscyplin związanych z naukowym badaniem żywych organizmów, takich jak rośliny, zwierzęta i ludzie. Podczas gdy biologia pozostaje główną gałęzią nauk biologicznych, ostatnie postępy technologiczne w biologii molekularnej i biotechnologii doprowadziły do wykształcania się specjalizacji i nowych, często interdyscyplinarnych, dziedzin. Tegoroczna edycja wydarzenia skupi się na rozmaitych tematach od mikroorganizmów po udoskonalone zdolności człowieka, zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych, medycynę spersonalizowaną i choroby związane z trybem życia.

  Wydarzenie będzie wspomagać owocne interakcje i współpracę wszystkich interesariuszy z sektora nauk biologicznych, od sektora akademickiego i prywatnego po decydentów i społeczeństwo. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwiązania mające realny wpływ na obywateli.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Dendrologii w Kórniku jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania w zakresie nauk biologicznych, ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.
  Janusz Marek Bujnicki (ur. 1975) – profesor nauk biologicznych, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; kierownik grupy badawczej w Laboratorium Bioinformatyki Pracowni Bioinformatyki Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM w Poznaniu; członek Akademii Młodych Uczonych PAN; członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN i Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, członek-założyciel i wiceprezes (2008–2010) a następnie prezes (2011–2013) Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego; członek zarządu Society of Bioinformatics in Northern Europe, SocBiN; członek panelu Life, Environmental and Geo Sciences (LEGS) organizacji Science Europe; członek komitetu naukowego inicjatywy Innovative Medicines Initiative; redaktor wykonawczy, a wcześniej członek rady redakcyjnej czasopisma „Nucleic Acids Research”, zastępca redaktora sekcji w czasopiśmie "BMC Bioinformatics"; członek rady redakcyjnej czasopism „Journal of Applied Genetics”, „Database", „Journal of Nucleic Acids”; redaktor serii „Nucleic Acids and Molecular Biology”. Pierwszy polski laureat grantu w dziedzinie nauk biologicznych przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), zwycięzca pierwszej edycji plebiscytu "Polacy z Werwą" w kategorii Nauka. Leszek Jan Kaczmarek (ur. 31 maja 1957 w Warszawie) – biolog molekularny, profesor nauk biologicznych, kierownik Pracowni Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – jednostka prowadząca badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, w hodowli zwierząt a także w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej. Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (WB UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 2006 roku w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych na trzy mniejsze jednostki organizacyjne i poprzez przekształcenie Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk biologicznych na studiach stacjonarnych.

  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria. Nauki o obronności – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149).

  Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego – istniejąca do kwietnia 2012 roku jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Nauki o bezpieczeństwie – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149).

  Marek Konarzewski (ur. 18 czerwca 1961 w Białymstoku) - biolog, badacz i popularyzator nauki, profesor nauk biologicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Biologii Ssaków PAN, członek korespondent PAN.

  Studia Copernicana – seria powołana do życia w 1970 roku w Zakładzie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk (obecnie: Instytut Historii Nauki PAN) w Warszawie; od tomu 42. jej współwydawcą jest Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie.

  Inżynieria materiałowa - interdyscyplinarna dziedzina nauki, działająca w obszarze nauk technicznych i dziedzinie nauk technicznych wymienionych w wykazie będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Pokolenie (generacja – łac. generatio – rodzenie, tworzenie) – w naukach społecznych i biologicznych termin posiadający kilka konotacji związanych z urodzeniem.

  Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego – istniejąca do kwietnia 2012 roku jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Biologicznych UWr.

  Dodano: 24.01.2013. 11:17  


  Najnowsze