• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Budowanie miejskiej przyszłości i rozwój zorientowany na transport, Paris-Marne-la-Vallée, Francja

  01.01.2013. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 16 - 17 kwietnia 2011 r. w Paris-Marne-la-Vallée, Francja odbędzie się wydarzenie pt. "Budowanie miejskiej przyszłości i rozwój zorientowany na transport".

  Szacuje się, że około połowa światowej populacji mieszka obecnie w miastach. W perspektywie długofalowej konsumpcja zasobów, przestrzeni i energii jest i będzie w przyszłości kluczowym problemem.

  Mając na uwadze fakt, że idea budowania miast oznacza powiększanie odległości między pionami miejskimi, kwestia transportu stanowi wyzwanie. Sprawę jeszcze bardziej komplikuje założenie, że dzisiejsze miasto jest głównie tworzone przez samochody i dla nich. Przyszłość transportu miejskiego wiąże się z badaniem ewolucji miast, transportu i relacji między nimi.

  Konferencja położy nacisk na wiele zagadnień, w tym:
  - symetrie miejskie;
  - planowanie urbanistyczne, projekt urbanistyczny i ustawiczne zarządzanie miastem;
  - przeznaczenie, wykorzystanie i projektowanie przestrzeni publicznych
  - potencjał terenu pod nową zabudowę pod względem rozwoju miejskiego zorientowanego na transport;
  - budowanie alternatywnego systemu transportu w stosunku do obecnego systemu zdominowanego przez samochody (uzależnienie od samochodów);
  - dostępność miejska (sprawność systemu transportu);
  - transport szynowy i inne rodzaje transportu;
  - łączenie transportu i miasta;
  - adaptacja istniejącej struktury miejskiej;
  - rozwój miejski kształtowany przez transport (rozwój miejski ex-nihilo);
  - rozwój transportu wspierający potrzeby miejskie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Transport miejski – sfera działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług przewozowych na terenie miasta oraz obszarach podmiejskich. Problematyka transportu miejskiego dotyka w głównej mierze zagadnień transportu pasażerskiego, więc termin ten bywa stosowany zamiennie z terminem komunikacja miejska. Ze względu na wykorzystywane środki transportu wyróżnić można miejski transport drogowy, miejski transport szynowy, miejski transport wodny. Transport kolejowy – gałąź transportu zaliczana do transportu lądowego, obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transportu kolejowego. Transport kombinowany – przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej na całej trasie przewozu oraz wykorzystanie transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej bądź morskiej na głównej trasie przejazdu. Trasy dowozowe i odwozowe do głównego środka transportu wykonywane są za pomocą transportu samochodowego.

  Transport lotniczy – gałąź transportu powietrznego (czyli przemieszczania drogą powietrzną osób lub towarów), w którym środki transportu stanowią statki powietrzne z kategorii samolotów i śmigłowców. Jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Opiera się na skomplikowanych środkach lokomocji, nawigacji i obsługi naziemnej oraz wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Transport lotniczy pozwala na bardzo szybkie dotarcie do wyznaczonego celu i jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).

  Transport intermodalny (Intermodalny transport towarowy) – przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przewozów, bez przeładunku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu. Transport drogowy – jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych.

  Środki transportu to maszyny transportowe lub istoty żywe, dzięki którym możliwe jest przemieszczanie ludzi lub ładunków, czyli transport. Podział środków transportu jest zbliżony do podziału transportu. Najprostszy obejmuje środki transportu wewnętrznego zwanego też transportem bliskim (wewnątrz danego obiektu, np. magazynu) oraz środki transportu zewnętrznego (dalekiego). Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (ZTM) – organ samorządu Kielc zajmujący się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbiorowym transportem miejskim. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach powstał z dniem 1 lipca 2003 roku powołany przez Radę Miasta Kielce w formie zakładu budżetowego. Przedmiotem działania Zarządu jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, a w szczególności: planowanie, organizacja i zarządzanie transportem zbiorowym.

  Dodano: 01.01.2013. 17:17  


  Najnowsze