• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chromatin and Epigenetics, Heidelberg, Niemcy

  26.02.2013. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wydarzenie pt. "Chromatin and Epigenetics" (Chromatyna i epigenetyka) odbędzie się w dniach od 8 do 12 maja 2013 r. w Heidelbergu, w Niemczech.

  A co jeśli twoja decyzja, by zapalić papierosa lub zjeść kolejną paczkę chipsów, wpływa nie tylko na ciebie, ale także na twoje dzieci? Pójdźmy krok dalej: Co jeśli twoje wybory dotyczące trybu życia wpływają na zdrowie twoich dzieci - a potem na następne, a nawet jeszcze następne pokolenie? Jak się okazuje, nasze codzienne wybory mogą mieć dużo większe znaczenie, niż nam się wydaje. Według tradycyjnych poglądów, DNA jest ekspresjonowane przez nasze geny i pozwala nam przetrwać, rozmnażać się i rozwijać. Jest też niezmienne, co oznacza, że przekazujemy je kolejnym pokoleniom. Teraz okazuje się jednak, że warunki środowiskowe, takie jak stres, odżywianie i otoczenie, mogą odgrywać pewną rolę w zachowaniu się DNA u nas oraz u naszych dzieci, nawet jeśli nie zostały one jeszcze poczęte. Wszystkie te zjawiska opisuje dość nowa dziedzina nosząca nazwę epigenetyki.

  W kontekście szybkiego rozwoju badań epigenetycznych, konferencja ma także obejmować zagadnienia z zakresu genomiki funkcjonalnej i biologii systemów. Będzie tym samym wyjątkową okazją, by doprowadzić do owocnego spotkania naukowców zajmujących się epigenetyką i biologią systemów. Tego rodzaju multidyscyplinarne podejście pozwoli także uczestnikom wydarzenia na nawiązanie nowych kontaktów i określenie kreatywnych kierunków badań.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Communicating Sequential Processes (CSP) – formalny język służący do opisywania wzorców interakcji w równoległych systemach obliczeniowych. CSP został po raz pierwszy opisany przez C. A. R. Hoare jednakże od czasu pierwszej publikacji został bardzo rozbudowany. CSP znajduje praktyczne zastosowanie jako narzędzie do określania i weryfikowania różnych aspektów funkcjonowania systemów równoległych. CSP jest cały czas przedmiotem aktywnych badań, w tym także pracy mającej na celu zwiększenie zakresu praktycznego zastosowania CSP (np. zwiększenie ilości systemów, które mogą być za jego pomocą analizowane). Okazja – polski serial komediowy, osadzony w realiach współczesnej Polski. Obnaża przywary polskiego społeczeństwa, choć ukazuje też nasze lepsze cechy charakteru. Bohaterami są przedstawiciele rozmaitych środowisk, mający różny pogląd na świat, odmiennie postrzegający nową polską rzeczywistość. Choć pozornie wszystko ich dzieli, okazuje się, że także wiele ich łączy. Wskutek zaskakującego biegu zdarzeń pod jednym dachem zamieszkują: polityk, ksiądz, handlarz podróbkami na stadionie, pracownica straży miejskiej i dziewczyna z pizzerii. Wszyscy padli ofiarą agenta oszusta. Dzieci Zamojszczyzny – określenie dotyczące dzieci mieszkających na Zamojszczyźnie, które podczas II wojny światowej objęto przymusowymi wysiedleniami, w celu założenia tu nowych osad dla ludności niemieckiej. Według szacunków historyków Niemcy wysiedlili z Zamojszczyzny ponad 30 000 dzieci.

  Zdrowie środowiskowe − według WHO to dziedzina zdrowia publicznego zajmująca się aspektami zdrowia człowieka, które są determinowane przez czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne oraz teorią i praktyką z zakresu oceny, eliminacji i zapobiegania obecności w środowisku tych czynników, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi. Performatyka to nauka o performansie. Jako dyscyplina akademicka za przedmiot badań bierze zachowanie. Performatycy, wykorzystując materiał archiwalny, czyli książki, fotografie, nagrania video, ale też np. świadectwa archeologiczne, starają się opisać to co robią ludzie w określonych sytuacjach. Przedmiotem performatyki jest więc nie tylko spektakl-performans, ale także nasze zachowania codzienne, rytualne, zabawowe itd.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Animizm (łac. anima) – cecha myślenia dziecięcego, stan postrzegania świata, które przypisuje posiadanie "duszy" i żywotność lalkom i innym przedmiotom. Jest to cecha charakteryzująca dzieci w początkowym okresie wczesnego dzieciństwa lat (zdaniem Jeana Piaget w okresie wyobrażeń przedoperacyjnych (inteligencji reprezentującej)). Piaget (1973) sugerował, że dzieci posiadają tę cechę w wieku 2-4 lat, jednakże Subbotsky (2000) podsumował, że dzieci nawet do 6 roku życia mogą wykazywać animizm.

  Military brat – angielski kolokwializm lub wyrażenie ze slangu militarnego, używane w kilku krajach na określenie dzieci pozostających w służbie członków personelu wojskowego; także określa wyjątkową subkulturę związaną z tą grupą. Jest to także pojęcie określające identyfikację kulturową. Zespół Lennoxa-Gastauta rozwija się między 1-8 miesiącem życia, częściej u chłopców. W sumie stanowi ok. 5-10% przypadków zespołów padaczkowych u dzieci. Podobnie jak zespół Westa należy do grupy padaczek lekoopornych. Objawy zespołu są zróżnicowane. Mogą to być napady atoniczne, z nagłą utratą napięcia mięśni i upadkiem, lub też napady miokloniczne ze skurczem grup mięśniowych. W zespole tym mogą się również zdarzyć miokloniczno-astatyczne objawy będące połączeniem dwóch wspomnianych wcześniej typów. Są one przez to dość niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia dziecka, gdyż towarzyszą im liczne obrażenia ciała w trakcie upadku. Ostatnim rodzajem są nietypowe napady nieświadomości, z dłuższym okresem trwania (>20 sek.), automatyzmami, częściowymi utratami przytomności. Są one charakterystyczne dla tego zespołu. Następstwem tych dochodzących do 100/dzień napadów jest opóźnienie rozwoju i zaburzenia mowy.

  Kultura prefiguratywna, tzw. kultura zagadkowych dzieci – według antropolog Margaret Mead to typ kultury, w którym młodsze pokolenia przekazują wiedzę techniczną starszym pokoleniom, zmienia się kierunek przekazu wartości, dorośli nie nadążają za zmianami, świat jest zrozumiały tylko dla dzieci.

  Sezon NHL 2013/2014 będzie 96. sezonem gry National Hockey League, a 97. jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbędą się 1 października 2013 roku. W tym dniu odbędzie się trzy spotkania. Drugi sezon z rzędu nie odbędą się spotkania w Europie, również NHL All-Star Game nie odbędzie się w zamian zawodnicy ligi NHL będą uczestniczyć w turnieju olimpijskim w Soczi. Hokeiści wrócą na tafle w Ameryce 26 lutego. 1 stycznia odbędzie się NHL Winter Classic, który został przełożony z powodu lokautu. Dodatkowo obędzie się jeszcze pięć innych spotkań na otwartych stadionach w ramach NHL Stadium Series oraz Heritage Classic. Sezon zasadniczy zakończy się 13 kwietnia 2013 roku.

  Zasada przyczynowości - twierdzenie, według którego wpływ przyczynowy na jakieś zjawisko mogą mieć tylko zjawiska wcześniejsze. Oznacza to, że, jak wiadomo z życia codziennego, każdy skutek ma swoją przyczynę. Nalanie wody do szklanki spowoduje, że szklanka będzie pełna. Takie zależności nazywamy związkami przyczynowo-skutkowymi. Child Helpline International, CHI – międzynarodowa sieć telefonów zaufania dla dzieci. Istnieje od 2003 roku. Działa w 160 krajach i opiera się na wierze w to, że dzieci nie tylko mają własne prawa ale także są najlepszymi osobami, by zidentyfikować swoje własne problemy jeśli tylko dostarczy się im do tego odpowiednich narzędzi.

  Teaser - potoczne, wywodzące się z języka angielskiego, określenie zwiastuna np. filmu czy gry komputerowej itp., a nawet mającej nastąpić kampanii reklamowej marki konsumenckiej, które w danej chwili nie są jeszcze dostępne publicznie (często jeszcze trwają nad nimi prace). Teasery zawierają informacje o tym, co będzie zawierał w sobie produkt po jego udostępnieniu. Idealizm transcendentalny – obok terminu „filozofia krytyczna” najważniejszy z terminów, którymi Immanuel Kant określał swoje poglądy filozoficzne. W szczególności określał on tym terminem przedstawioną przez siebie formę idealizmu teoriopoznawczego, przy czym używał tu także terminów „idealizm formalny” i – późniejszego, ale wypierającego uprzednie – „idealizm krytyczny”, przeciwstawiając tu swoją filozofię realizmowi teoriopoznawczemu i dawniejszym formom idealizmu teoriopoznawczego. Filozofię Kanta określać należy jako idealistyczną przede wszystkim z tego względu, że odmawia nam ona możliwości poznania rzeczy samych w sobie, przez co nasze poznanie (niem. Erkenntnis) przedmiotów zdeterminowane jest przez nasze własne władze poznawcze: przedmioty doświadczenia nigdy nie są dane w sobie, ale zawsze istnieją w doświadczeniu; mimo że współwarunkowane są przez nasze podmiotowe władze poznawcze, nie mają charakteru iluzji, ale istnieją realnie, jako współkonstytuowane przez podmiot. Później termin ten stał się także określeniem poglądów kontynuatorów myśli Kanta, w szczególności idealistów klasycznych.

  Dodano: 26.02.2013. 15:37  


  Najnowsze