• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Co różni komputer od kaloryfera, czyli kolejny wykład otwarty na UAM

  08.03.2010. 20:39
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  "Co różni komputer od kaloryfera? - o związkach termodynamiki z informatyką" - to tytuł kolejnego z wykładów otwartych, który odbędzie się 10 marca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie poprowadzi dr hab. Antoni Wójcik - profesor UAM.

  "Wykład jest adresowany do młodzieży zainteresowanej poważniejszym rozumieniem podstaw informatyki - mówi dr hab. Wójcik. - Termodynamika wyznacza warunki działania nie tylko silników (o czym mówi się w szkole), ale także komputerów (o czym się nie mówi)".

  "Profesor Wójcik pokaże, że termodynamika ma część wspólną także z informatyką, której podstawowym przedmiotem jest przetwarzanie informacji" - dodaje dr hab. Grzegorz Musiał z Wydziału Fizyki UAM, zajmujący się organizacją wykładów. Jego zdaniem, oprócz fizyki, spotkanie pozwoli młodzieży głębiej postrzegać informatykę, zwykle widzianą tylko jako dostarczyciela użytecznych narzędzi, jak dostęp do internetu, czy do wykorzystania różnych multimediów.

  Prof. dr hab. Antoni Wójcik interesuje się informatyką kwantową, nad którą pracuje wraz z przyjaciółmi w Zakładzie Elektroniki Kwantowej na Wydziale Fizyki UAM. Na tym także Wydziale pełni funkcję prodziekana.

  Zgłoszenia na wykłady prowadzone są w formie formularza, do którego link znajduje się na stronie: www.wo.amu.edu.pl. Ponieważ zainteresowanie wykładami jest bardzo duże, organizatorzy proszą zgłaszające się szkoły o późniejsze potwierdzanie chęci uczestnictwa.

  Koszt rezerwacji miejsc w największej auli - Auditorium Maximum wynosi 3 zł od ucznia. O przyjęciu na ten i kolejne wykłady decyduje nie tylko kolejność zgłoszeń, ale też organizatorzy starają się udostępnić je jak największej liczbie zainteresowanych szkół. Organizatorzy przypominają konieczność zapewnienia odpowiedniej opieki. Na każdą 15 osobowa grupę winien przypadać 1 opiekun.

  Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.45.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Feynmana wykłady z fizyki – zapis wykładów wygłoszonych przez Richarda Feynmana dla studentów fizyki I i II roku na Caltechu (Kalifornijskim Instytucie Techniki) w latach 1961-1964. Publikacja ta została opracowana przez Feynmana, Roberta Leightona i Matthew Sandsa. Andrzej Dyrek (ur. 17 listopada 1961 w Krakowie) – polski fizyk i informatyk, wykładowca Fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1997 roku nauczyciel fizyki i informatyki w V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie, opiekun wielu finalistów i laureatów Olimpiady informatycznej. Jest autorem kilku podręczników do nauki informatyki w gimnazjum i liceum. Józef Sienkiewicz (ur. 1954 w Pasłęku) – fizyk, specjalista z zakresu fizyki teoretycznej, fizyki atomowej, fizyki komputerowej oraz informatyki stosowanej, profesor zwyczajny na Politechnice Gdańskiej. W latach 2008 do 2012 dziekan na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, od roku 2012 – prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej.

  Dariusz Wasik – polski fizyk, doktor habilitowany, profesor UW, były prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW, obecny kierownik Studium Doktoranckiego. Pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jan Wasilewski (ur. 6 maja 1942 w Wilnie) – polski fizyk, profesor molekularnej fizyki teoretycznej, zajmuje się również chemią kwantową i informatyką stosowaną. Pracownik Katedry Informatyki Stosowanej działającej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  Krakowska szkoła krytyki - seminarium literackie prowadzone przez profesora Kazimierza Wykę na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 50. XX wieku. Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy wykładnia i interpretacja są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) to pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu:

  Franciszek Ksawery Szaniawski – (ur. 1768, zm. 1830) - polski ksiądz, profesor w Warszawskiej Szkole Prawa, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskie­go. W Seminarium Głównym prowadził również wykłady z reli­gii. Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie.

  Jolanta Bryła – polska prof. nadzw. dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Wiedzy o Ameryce Północnej w Centrum Studiów nad Pokojem i Współpracą Międzynarodową UAM. Aktualnie wykłada międzynarodowe stosunki polityczne oraz negocjacje międzynarodowe.

  Growing Up in the Universe – seria wykładów Richarda Dawkinsa będąca częścią wykładów bożonarodzeniowych Royal Institution, w których omawia ewolucję życia we wszechświecie.

  Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (IMI UO) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 2 katedr, 5 zakładów i 1 pracownie naukowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z ogólnymi systemami algebraicznymi, logiką matematyczną, zastosowaniem matematyki w fizyce i naukach technicznych, topologią ogólną, informatyką teoretyczną, teorią procesów stochastycznych, teorią grafów oraz zastosowaniem informatyki. Instytut oferuje studia na kierunkach matematyka, informatyka. Aktualnie na instytucie kształci się studentów w trybie dziennym i zaocznym. Jego kadrę naukową tworzy 41 pracowników: 6 profesorów, 9 doktorów habilitowanych, 19 doktorów i 7 magistrów. Siedzibą instytutu jest Główny Gmach Uniwersytetu Opolskiego położony przy ulicy Oleskiej w Opolu, powstały w latach 50. XX wieku. Paweł Leszkowicz – historyk sztuki, kurator, wykładowca akademicki. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu, wykłada także na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Należy do sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).

  Krzysztof Jassem (ur. 11 lutego 1965) – polski matematyk, informatyk, doktor habilitowany nauk matematycznych i wykładowca na Uniwersytecie Poznańskim im. Adama Mickiewicza (obecnie pełni tam funkcję profesora nadzwyczajnego), kierownik Pracowni Systemów Informacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, brydżysta. Informatyka kwantowa – dziedzina łącząca informatykę i mechanikę kwantową, zajmująca się wykorzystaniem własności układów kwantowych do przesyłania i obróbki informacji (patrz też informacja kwantowa).

  Artur Ekert (ur. 19 września 1961 we Wrocławiu) – fizyk prowadzący badania w zakresie podstaw mechaniki kwantowej oraz kwantowego przetwarzania informacji. Obecnie zajmuje on stanowiska profesora fizyki kwantowej na wydziale Matematyki Uniwersytetu Oksfordzkiego a także profesora honorowego Lee Kong Chian (Lee Kong Chian Centennial Professor) na Narodowym Uniwersytecie Singapuru oraz dyrektora Centrum Technologii Kwantowych działającego w ramach tego uniwersytetu.

  Dodano: 08.03.2010. 20:39  


  Najnowsze