• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci, cyfrowi ubiegający się o azyl - zderzenie kultur, Sybin, Rumunia

  17.05.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Konferencja pt. "Cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci, cyfrowi ubiegający się o azyl - zderzenie kultur" odbędzie się w dniach 22-24 czerwca w Sybinie, Rumunia.

  Cyfrowe media i Internet odmieniły sposób, w jaki młodzi ludzie uczą się, bawią, socjalizują, a nawet uczestniczą w życiu obywatelskim. Technologie cyfrowe ułatwiają również tworzenie środowisk medialnych i powiązanych z nimi praktyk edukacyjnych, z których uświadomieniem sobie lub zrozumieniem starsze pokolenia mogą mieć trudności.

  Takie środowiska medialne i właściwe dla nich praktyki mają zasadnicze znaczenie dla zmapowania "przepaści cyfrowej" otwierającej się wzdłuż podziałów międzypokoleniowych. Od pewnego czasu naukowcy pokazują, że "szkolenie w zakresie TIK" (starszych) dorosłych ma większą wartość, kiedy towarzyszy mu odpowiednie ukierunkowanie kulturowe w stronę tych nowych obszarów.

  Wydarzenie zgromadzi wychowawców i naukowców ze wszystkich dziedzin naukowych, które opisują, dokumentują i analizują różne formy zaangażowania pokoleniowego w środowiska cyfrowe/internetowe oraz sposób, w jaki wiążą się one z rozmaitymi formami kapitału społecznego i kulturowego. Poświęcone będzie dyskusji i szczegółowemu opisowi wyzwań i przeszkód, które zachęcają do współudziału lub utrudniają go, jak również udanym strategiom i procesom nauczania.

  Konferencja jest finansowana z projektu DIGITAS (Cyfrowi ubiegający się o azyl - intensywny kurs edukacji medialnej dla rodziców i dziadków).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Zderzenie kultur – stosunki kulturowe, które zawiązują się między dwiema kulturami na skutek ich zetknięcia się w sposób bezpośredni lub pośredni. Do takich interakcji dochodzi w obszarach stykowych pogranicza dwóch kultur bądź na skutek migracji przedstawicieli danej kultury. Zderzenie dwóch odmiennych kultur może wywołać tzw. szok kulturowy. Sprzeczności wartości reprezentowanych przez obie grupy może doprowadzić do konfliktu między nimi. "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich. Prawa cyfrowe (ang. digital rights) to termin używany do określenia praw związanych z tworzeniem, użytkowaniem, publikacją i dostępem do mediów cyfrowych, i z dostępem do i użytkowaniem urządzeń cyfrowych (komputery, telefony komórkowe, itp.). Niektóre z praw cyfrowych odnoszą się do uznanych praw człowieka, ale w kontekście nowych technologii (zwłacza Internetu). W szczególności termin ten odnosi się do praw związanych z tematami takimi jak prywatność i wolność słowa. Inne prawa cyfrowe dotyczą nowych zagadnień, np. czy dostęp do Internetu jest prawem człowieka (za takie prawo uznała je m.in. Francja).

  Konwencja dublińska − umowa podpisana w ramach Wspólnoty europejskiej 15 czerwca 1990 roku (weszła w życie 1 września 1997) dotycząca zasad rozpatrywania wniosku o azyl przez państwa członkowskie UE. Zawarto w niej definicje pojęć wiza wjazdowa i tranzytowa, cudzoziemiec, wniosek o azyl, pozwolenie na pobyt. Wykluczenie cyfrowe lub podział cyfrowy (ang. digital divide) − podział społeczeństwa na osoby z dostępem do Internetu i innych nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości. Wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do internetu. Obecnie można nawet mówić o nowym rodzaju stratyfikacji społecznej, gdzie podział przebiega między połączonymi i niepołączonymi z siecią.

  Kapitał duchowy (ang: Spiritual Capital) – termin odnoszący się do zasobów i wartości płynących z praktyk religijnych, moralnych i psychologicznych osób, grup i społeczeństw. Zwolennicy tego określenia porównują go do innych form kapitału (kapitał finansowy, ludzki, intelektualny itp.) występujących w ekonomii. Niektórzy badacze, jak Roberto Barro definiuje kapitał duchowy po prostu jako inne określenie wpływu generowanego przez wierzenia i praktyki religijne. Z kolei Danah Zohar postrzega szerzej kapitał duchowy jako wartości i wierzenia osobiste, społeczne i kulturowe, które stymulują kreatywność, motywują ludzi oraz zachęcają do moralnego postępowania. Często wiąże się to pojęcie z inteligencją duchową. Zderzenie sprężyste, zderzenie elastyczne, jest to zderzenie, w którym w stanie końcowym mamy te same cząstki (obiekty) co w stanie początkowym i zachowana jest energia kinetyczna. W fizyce zderzenia analizuje się opisując stan ciał przed i po zderzeniu nie wnikając w szczegóły oddziaływania w trakcie zderzenia. Zderzenie, w którym energia kinetyczna nie jest zachowana nazywa się zderzeniem niesprężystym.

  Społeczeństwo regionalne - ludzie zamieszkujący pewien obszar administracyjny lub gospodarczy, często powstających w sposób naturalny, w ramach których powstają różne formy współdziałania społecznego, kulturalnego, turystycznego, handlowego. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Jacek "Perkoz" Perkowski (ur. 2 maja 1964) – polski gitarzysta rockowy. Od 1992 do 1 stycznia 2007 występował w grupie T.Love. Wcześniej grał m.in. w De Mono, Azyl P oraz współpracował z zespołem Kobranocka. W listopadzie 2005 wydał solową płytę Perkoz, gdzie oprócz skomponowania nowych piosenek, napisał teksty i spróbował sił jako wokalista. Współpracuje również z Alą Boratyn.

  Akulturacja – ogół zjawisk powstałych w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu (zderzenie kultur) dwóch grup kulturowych, prowadzący do zmian wzorów kulturowych jednej, drugiej lub obu kultur. Końcowym efektem tego procesu może być unifikacja wzorów kulturowych obu grup, bądź przejęcie wzorów jednej grupy przez drugą. Przez akulturację rozumie się szczególnie proces rozwiązywania problemów związanych ze znalezieniem się w kulturze odmiennej od tej, w której nastąpiła pierwotnie enkulturacja.

  Bałtycka Biblioteka Cyfrowa – regionalna biblioteka cyfrowa z Pomorza. Utworzona 8 grudnia 2008 roku w Słupsku. W Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej udostępniane są cyfrowe wersje książek, czasopism oraz materiałów ikonograficznych, kartograficznych i dokumentów życia społecznego. Zadaniem Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej jest zapewnienie dostępu do materiałów dotyczących Pomorza, zabezpieczanie i udostępnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego. Big data – termin odnoszący się do dużych zbiorów danych, których przetwarzanie wymaga zastosowania specjalistycznego oprogramowania. W praktyce pojęcie dużego zbioru danych oznacza rozmiar wyrażany przy pomocy co najmniej dziesiątek terabajtów, a często nawet petabajtów. Big data ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości cyfrowych danych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Szczególne znaczenie odgrywa wzrost dostępności Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, które w naturalny sposób są przystosowane do wykorzystywania baz danych.

  Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) – przepisy prawa szkolnego stanowiące część statutu szkoły i określające zasady organizacji oceniania uczniów danej szkoły. Szkoła decyduje, jak ocenia osiągnięcia uczniów, co ocenia, kiedy oraz w jaki sposób rejestrowane będą te osiągnięcia. Do decyzji szkoły należy również sposób i częstotliwość informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach, a także sposób poprawiania ocen. Oceny roczne, które umieszczane są na świadectwach promocyjnych oraz ukończenia szkoły, wystawiane są według obowiązującej we wszystkich polskich szkołach skali 1 - 6. Zderzenie całkowicie niesprężyste, zderzenie doskonale nieelastyczne – zderzenie, w którym następuje największa możliwa strata energii kinetycznej, tj. zderzenie, którego produkty mają najmniejszą możliwą energię kinetyczną umożliwiającą im spełnienie zasady zachowania pędu.

  Trolejbusy w Sybinie − zlikwidowany system komunikacji trolejbusowej w rumuńskim mieście Sybin, działający w latach 1983−2009.

  Dodano: 17.05.2010. 19:12  


  Najnowsze