• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarta europejska konferencja Servicewave, Poznań, Polska

  25.07.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26 - 28 października 2011 r. w Poznaniu, Polska, odbędzie się czwarta europejska konferencja Servicewave.

  Konferencja poświęcona będzie najnowszym innowacjom, trendom, doświadczeniom i problemom przyszłego, konwergentnego Internetu treści, usług i rzeczy oraz leżących u jego podstaw technologii sieciowych. Na program złożą się cztery powiązane ścieżki tematyczne:
  - ścieżka naukowa: cztery referaty naukowe (usługi biznesowe, przetwarzanie w chmurze, bezpieczeństwo, prywatność i zaufanie oraz podstawy inżynierii usług), w ramach których zaprezentowane zostaną nowe pomysły i bieżące badania naukowe;
  - ścieżka przemysłowa: prezentacje, które zapewnią wgląd w najlepsze praktyki, innowacje i pomysły kluczowych partnerów przemysłowych oraz panelowe debaty branżowe nt. interdyscyplinarnych zagadnień w różnych perspektywach;
  - wieczór demonstracji: interaktywne forum do prezentowania i omawiania demonstratorów, narzędzi oraz automatyzacji specyficznych aspektów najbardziej aktualnych tematów konwergentnego Internetu przyszłości i dziedzin jego zastosowania;
  - warsztaty i szkolenia: pobudzanie i ułatwianie aktywnej wymiany i interakcji w zakresie wybranych tematów przekrojowych.

  W wydarzeniu spodziewany jest udział praktyków, naukowców i nauczycieli.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  American Psychologist – recenzowane czasopismo naukowe zawierające dokumenty archiwalne i artykuły dotyczące bieżących tematów w psychologii, psychologii jako nauki i praktyki oraz jej wkładu w politykę publiczną. Zostało założone w 1946 roku i jest oficjalnym czasopismem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. program Sierra - (ang. SIERRA programme) - program uruchomiony przez UE i realizowany w Polsce od 1993 r. w ramach programu Phare. Celem było dostosowanie polskiego prawa do prawa europejskiego oraz szkolenie urzędników administracji publicznej w zakresie integracji europejskiej. Program planowano zakończyć 1995 r. jednak w związku z kłopotami związanymi z jego realizacją Komisja Europejska przedłużyła jego realizację do 1999 r. Wprowadziła także do niego nowe projekty związane z wprowadzeniem Układu o Stowarzyszeniu między Polską a UE.

  Gospodarka Poznania: Poznań jest ośrodkiem produkcji, handlu, logistyki oraz turystyki biznesowej. Międzynarodowe Targi Poznańskie są największym w kraju organizatorem imprez targowych, a także konferencji i kongresów. Szacuje się, że ok. 20-40% potencjału gospodarczego miasta skupione jest w otaczających je gminach powiatu poznańskiego. Wielka trójka – termin którym określa się najczęściej przywódców trzech światowych mocarstw alianckich (bez Francji) spotykających się w czasach II wojny światowej na trzech konferencjach międzynarodowych – kolejno: teherańskiej (1943) oraz jałtańskiej i poczdamskiej (obie w 1945), na których dyskutowano wojenne zobowiązania sojusznicze oraz kształt przyszłego porządku światowego po pokonaniu państw Osi. Termin ten ma także odniesienia do innych wydarzeń w polityce globalnej.

  Big Book Festival – międzynarodowy festiwal literacki organizowany w Warszawie od 2013 roku. Festiwal powstał z pomysłu i dzięki staraniom fundacji „Kultura nie boli”, którą wspólnie założyły menadżerka kultury Anna Król oraz pisarka i publicystka Paulina Wilk. Fundacja jest także głównym organizatorem przedsięwzięcia. Festiwal wspiera kilkudziesięciu partnerów, m.in. Narodowe Centrum Kultury, Filmoteka Narodowa, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Polskie Radio Program III, Go Culture. Na festiwal składa się kilkanaście bloków tematycznych, w ramach których odbywają się dyskusje, panele, spotkania oraz warsztaty, podczas których poruszane są zagadnienia kluczowe dla danego obszaru. Festiwal jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Międzynarodowa Konferencja ds. Harmonizacji (ICH) (ang. International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) – wspólny projekt Organów Regulacyjnych Wspólnoty Europejskiej, Japonii i Stanów Zjednoczonych oraz ekspertów przemysłu farmaceutycznego mający na celu ujednolicenie naukowych i technicznych aspektów rejestracji produktów leczniczych. Rezultatem prac Konferencji są zasady Dobrej Praktyki Klinicznej.

  Modułowy System Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) – program rozwoju modułowej broni strzeleckiej, który doprowadził do powstania demonstratorów technologii polskiego karabinka automatycznego, opartego na bazie wspólnej komory zamkowej dla układów klasycznego i bezkolbowego. Docelowo ma zastąpić karabinek wz. 96 Beryl. Program MSBS-5,56 rozwijany jest w ramach przyszłego polskiego "żołnierza przyszłości" - indywidualnego systemu walki Tytan. Pierwsze prototypy karabinków, początkowo w układzie klasycznym (kolbowym) mają zostać zaprezentowane na przełomie 2012/2013, o ile uzgodnione zostaną ostateczne założenia taktyczno-techniczne dla nowej konstrukcji strzeleckiej. Szkoła matematyki poglądowej - ogólnopolskie konferencje nauczycieli matematyki zarówno szkolnych, jak i akademickich oraz innych osób zainteresowanych krzewieniem matematyki i kultury matematycznej, podczas którego prezentowane są referaty na tematy mieszczące się w określonym zawczasu (rok wcześniej) zakresie.

  Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk – sieć placówek naukowych oraz instytucji wspomagających ich funkcjonowanie, prowadzonych i nadzorowanych przez Polską Akademię Nauk. Podstawową formą placówki naukowej PAN jest instytut badawczy. Oprócz tej formy działalności funkcjonują również centra naukowe, zakłady naukowe, biblioteki oraz placówki doświadczalne. Zasadniczo jednostki naukowe podlegają Wydziałom Akademii. Istnieje również kilka jednostek pozawydziałowych, podległych bezpośrednio Prezydium Akademii. OpenUsability – inicjatywa mający na celu promowanie oraz wspieranie rozwoju interfejsów użytkownika w otwartych projektach. Pomysł projektu narodził się na konferencji programistów KDE, która odbyła sie w 2003 roku. Rok później powstała organizacja OpenUsability e.V.

  European Policy Centre (EPC) – niezależna organizacja pożytku publicznego, typu think tank, poświęcona sprawom Unii Europejskiej. Siedzibą tej organizacji jest Bruksela. EPC jest oddana idei sprawnej integracji europejskiej i promocji debaty popartej refleksją na temat problemów, przed którymi aktualnie stoi Unia Europejska oraz wyzwań, które czekają w przyszłości. Poznań Linguistic Meeting - cykliczna międzynarodowa konferencja językoznawcza organizowana przez Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Molecular Cell – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące prace z dziedziny biologii doświadczalnej. Tematyka czasopisma skupia się na biologii molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów i interakcji molekularnych oraz innych procesów leżących u podstaw działania komórek. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK - toruński ośrodek badawczy, którego celem ma być badanie i rozwój nowoczesnych technologii. W zamyśle jego pomysłodawców ma się on przyczyniać do szybszego i sprawniejszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w regionie oraz do rozwijania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, jak również ma być on łącznikiem świata nauki ze światem biznesu. Do końca 2012 roku ośrodek będzie wyposażany w specjalistyczną aparaturę. Centrum ma zacząć funkcjonować w 2013 roku.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Dodano: 25.07.2011. 16:17  


  Najnowsze