• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarta międzynarodowa konferencja nt. monitorowania, symulowania, zapobiegania i naprawiania szkód w sytuacjach spływów gruzowo-błotnych, Dubrow

  27.10.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 29 - 31 maja 2012 r. w Dubrowniku, Chorwacja, odbędzie się czwarta międzynarodowa konferencja nt. monitorowania, symulowania, zapobiegania i naprawiania szkód w sytuacjach spływów gruzowo-błotnych.

  Spływy gruzowe i hiperskoncentrowane zaliczają się do najczęstszych i najbardziej destrukcyjnych ze wszystkich procesów związanych z wodą. Głównie nawiedzają obszary górskie w przeróżnych środowiskach morfoklimatycznych. W ostatnich latach spływy stają się przedmiotem coraz większej uwagi społeczności naukowych i zawodowych, jak również obaw opinii publicznej z powodu wzrastającej częstotliwości ich występowania i liczby ofiar, jaką powodują. To wzywa do wprowadzenia poprawek w kryteriach wykorzystywanych do identyfikacji obszarów zagrożonych spływami gruzowymi, aby opracować odpowiednie środki zapobiegawczo-minimalizujące.

  Konferencja stworzy forum dla badaczy i inżynierów, naukowców i menedżerów z laboratoriów, przedsiębiorstw, rządów i uczelni wyższych w celu wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinach, takich jak erozja i niestabilność stoków, ruchy rumowisk, spływy gruzowe i pozyskiwanie danych o nich, fenomenologia spływów gruzowych oraz metodologie monitoringu i modelowanie zjawisk spływów gruzowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zdrada jałtańska (zdrada Zachodu) – określenie używane przez środowiska emigracyjne, niepodległościowe, a następnie prawicowe w odniesieniu do ustępstw zachodnich aliantów na rzecz ZSRR kosztem Polski dokonanych bez wiedzy Polaków na konferencji teherańskiej (zmiana granicy wschodniej – linia Curzona), jałtańskiej (strefa wpływów) i poczdamskiej (kompensacja zmiany granic). Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędnego. Została powołana 7 czerwca 1997 r. Obecnie Konferencję tworzy 105 rektorów szkół wyższych. Drugą obok KRASP przewidzianą w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie zawodowe. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) - dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich zawodowych szkół wyższych. Została powołana 15 grudnia 2005 na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. Drugą obok KRZaSP przewidzianą w ustawie konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie mające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

  Światowa Konferencja – stanowi najwyższe ciało ustawodawcze Społeczności Chrystusa, które jest upoważnione do podejmowania decyzji w imieniu całego Kościoła. Jej działanie oparte jest o tzw. zasadę „wspólnej zgody” i jest nadzorowane przez Pierwsze Prezydium. Światowa Konferencja odpowiada również za odpowiednie funkcjonowanie rad, kworów i porządków Kościoła. Konferencja San Remo – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez aliantów po I wojny światowej w dniach 19-26 kwietnia 1920 w mieście Sanremo we Włoszech.

  Światowa Administracyjna Konferencja Radiowa (ang. World Administrative Radio Conference, skrót WARC) była techniczną konferencją Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), na której przedstawiciele krajów członkowskich ITU spotkali się w celu skorygowania i wniesienia poprawek wszystkich międzynarodowych regulacji radiowych wchodzących w zakres wszystkich usług telekomunikacyjnych świata. Konferencja odbywała się w Genewie w Szwajcarii, po wstępnych konferencjach w stolicy Panamy. Patellidae – jedyna rodzina w rzędzie Patellogastropoda, grupująca niewielkie i średniej wielkości ślimaki morskie o charakterystycznych czapeczkowatych (czareczkowatych) muszlach, występujące głównie w strefie pływów. Szeroko rozprzestrzeniona w wodach w strefie klimatu umiarkowanego i tropikalnego.

  Society of Incentive and Travel Executives (SITE) - międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesjonalnych organizatorów, ekspertów i zleceniodawców spotkań i wydarzeń firmowych. Działa na zasadzie not-for-profit. Członkami stowarzyszenia są osoby pracujące dla największych renomowanych przedsiębiorstw zajmujących się organizowaniem konferencji, imprez, wyjazdów oraz pracowniczych spotkań integracyjnych i szkoleniowych, działających dla wielu stowarzyszeń oraz korporacji międzynarodowych. Stowarzyszenie powstało w 1973 roku i jest jedyną międzynarodową organizacją zajmującą się podnoszeniem standardów usług w swojej branży. Zgromadzenie Europejskich Narodów Ujarzmionych (ang. Assembly of Captive European Nations), ACEN (lub pol. ZENU) – organizacja międzynarodowa powołana do życia przez przedstawicieli państw Europy Środkowo-Wschodniej i Albanii, które znalazły się w strefie wpływów ZSRR po konferencji jałtańskiej oraz Estonii, Łotwy i Litwy.

  Lifetime value LTV (zwane także customer lifetime value CLV, lifetime customer value LCV) - analiza lifetime value, ma na celu ocenę aktualnej wartości przyszłych przepływów pieniężnych, związanych z relacjami z nabywcą, a więc ocenę wartości klienta w czasie.

  Ukwiał koński (Actinia equina) – przedstawiciel gromady koralowców. Należy do grupy najbardziej rozpoznawalnych ukwiałów. Jest jednym z nielicznych stworzeń żyjących w pasie przypływów i odpływów.

  Strefa pływów (strefa międzypływowa) – obszar położony wzdłuż brzegu morskiego, którego górną granicę wyznacza poziom wysokiej wody syzygijnej średniej a dolną – poziom niskiej wody syzygijnej średniej, zalewany i odsłaniany cyklicznie przez pływy morskie. Środowisko to cechują bardzo duże zmiany warunków fizyczno-chemicznych, związane z dobowym cyklem pływów. W związku z różnym czasem trwania wynurzenia ponad wodę cechuje go też charakterystyczna strefowość pionowa i duże zróżnicowanie siedlisk, zasiedlanych przez specyficzne zespoły organizmów. ICCG - Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu Żeńskiego (International Catholic Conference of Guiding) forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad kierunkami rozwoju i doskonalenia programu organizacji skautowych, których członkiniami są katoliczki. Do ICCG należą organizacje będące członkami Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).

  Kultura luboszycka - kultura późnego okresu wpływów rzymskich, zabytki tej kultury występowały od około 100 r. n.e., identyfikowana z plemieniem Burgundów. ICCS – Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu (International Catholic Conference of Scouting), forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad kierunkami rozwoju i doskonalenia programu organizacji skautowych, których członkami są katolicy. Do ICCS należą organizacje będące członkami Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).

  Szkolenie – zajęcia pozaszkolne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. W szkoleniu, w odróżnieniu do liczniejszej pod względem uczestników konferencji, bierze udział najczęściej ok. 15-30 osób. Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu.

  Dodano: 27.10.2011. 16:37  


  Najnowsze