• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarta międzynarodowa konferencja nt. obrazowania na potrzeby wykrywania przestępstw i zapobiegania im, Londyn, Wlk. Brytania

  23.08.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 3 - 4 listopada 2011 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się czwarta międzynarodowa konferencja nt. obrazowania na potrzeby wykrywania przestępstw i zapobiegania im.

  Przestępczość i zachowania aspołeczne wiążą się z poważnymi kosztami zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Systemy monitorowania coraz częściej montowane są w miejscach publicznych i prywatnych w celu odstraszania potencjalnych napastników i/lub gromadzenia informacji. Niemniej istnieje wiele ograniczeń w zastosowaniu tradycyjnych systemów monitorowania, w których operatorzy muszą obserwować obrazy z dużej liczby kamer o znacznym zasięgu geograficznym lub przeglądać ogromne ilości zarejestrowanego materiału.

  Technologie komputerowe znajdują coraz szersze zastosowanie w tym, co powszechnie znane jest jako analityka wideo. Tego typu zastosowanie może wywrzeć poważny wpływ na społeczeństwo i wolność jednostki.

  Konferencja zgromadzi naukowców, przedstawicieli branżowych, użytkowników końcowych, służby ochrony porządku publicznego i przedstawicieli grup obywatelskich, aby dzielić się doświadczeniami i badać obszary, w których potrzebne są dodatkowe badania naukowe i rozwój, a także by ustalić możliwy zakres współpracy i rozważyć rozmaite oddziaływanie społeczne tego typu technologii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ciąg przestępstw - odmiana realnego zbiegu przestępstw. Od innych postaci realnego zbiegu przestępstw wyróżniają go: popełnienie przestępstw w krótkich odstępach czasu, realizacja znamion tego samego typu czynu zabronionego i popełnienie czynów w podobny sposób. Przestępczość zorganizowana – zjawisko kryminalne występujące w skali międzynarodowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym przestępstwa. Obejmuje ona zbiór poszczególnych przestępstw, złożoną postać (formę) aspołecznych zachowań, nie jest zjawiskiem wcześniej nieznanym, występowała w wielu krajach, w różnej formie, a przedmiotem jej zainteresowań były różne obszary życia społeczno-ekonomicznego. Przestępczość - przez pojęcie przestępczość rozumie się zbiór czynów zabronionych ustawowo pod groźbą kary, a popełnionych na obszarze danej jednostki terytorialnej. Przestępczość jest zjawiskiem społecznym.

  Przyzwolenie społeczne – zjawisko braku potępienia popełniania określonego czynu zabronionego przez ogół społeczeństwa. Zwykle bierze się z przekonania, że dokonanie danego czynu zabronionego jest nieszkodliwe społecznie i nikomu nie przynosi krzywdy, oraz że przepis penalizujący ten czyn jest zbędnym utrudnieniem i przeszkodą dla ludności, tudzież ograniczaniem swobód obywatelskich. Zazwyczaj przyzwolenie społeczne dotyczy większości wykroczeń oraz drobnych przestępstw, a organy ścigania rzadko dążą do ukarania osób popełniających takie czyny. Dziesięć okrucieństw (chiń.: 十惡; pinyin: shí ĕ) – w tradycyjnym prawie chińskim dziesięć przestępstw głównych, uznawanych za najcięższe zbrodnie, najbardziej uderzające w cywilizowane społeczeństwo. Z powodu ciężaru tych przestępstw nie stosowano do niego przesłanek złagodzenia kary, tzw. ośmiu przywilejów. Do przestępstw tych zaliczano:

  Abolicja (z łac. zniesienie) – decyzja z dziedziny polityki prawa karnego, polegająca na odstąpieniu od ścigania określonej kategorii przestępstw. Może odnosić się do przestępstw o charakterze politycznym. Obejmuje nakaz niewszczynania postępowania karnego lub umorzenia postępowania już wszczętego. Jest to więc darowanie i puszczenie w niepamięć zarówno tych przestępstw, których sprawcy zostali ujawnieni, lecz jeszcze nie osądzeni, jak i tych, których sprawcy są nieznani (lub nie ujęci). Abolicja uchwalana jest przez parlament w formie zwykłej ustawy, zgodnie z procedurą obowiązującą w postępowaniu ustawodawczym. Konferencja w Atlantic City (z ang. Atlantic City Conference) – pierwsza i uznawana za najważniejszą konferencja czołowych przedstawicieli świata zorganizowanej przestępczości w Stanach Zjednoczonych, która odbyła się w dniach 13 – 16 maja 1929 roku. Stanowiła wstęp do utworzenia amerykańskiego Syndykatu (tzw. Nowej Mafii amerykańskiej – nowej formy przestępczości zorganizowanej w Stanach Zjednoczonych, połączenie ze sobą wieloetnicznych gangów).

  Przestępstwo komputerowe – pospolita nazwa przestępstw, których narzędziem jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne. Etiologia kryminalna, nazywana przez niektórych jądrem nauki, która nazywa się kryminologia, koncentruje się na badaniu uwarunkowań i przyczyn (tzw. czynniki kryminogenne) przestępczości oraz innych zjawisk patologii społecznej. Obejmuje także swym badaniem uwarunkowania biologiczne, psychiczne i społeczne przestępczych i dewiacyjnych zachowań poszczególnych osób, dążąc do ustalenia indywidualnych czynników, które doprowadziły do niezgodnego z przepisami prawa lub normami społecznymi zachowania konkretnego człowieka. Najogólniej można powiedzieć, że w oparciu o badania etiologiczne, prowadzone na gruncie kryminologii, staramy się uzyskać odpowiedzieć na pytania: dlaczego człowiek staje się przestępcą (także narkomanem, prostytutką, alkoholikiem, dewiantem) dlaczego przestępczość oraz inne zjawiska patologii społecznej takie jak alkoholizm, prostytucja narkomania itd. istnieją jako zjawiska masowe, jakie są tego przyczyny, od czego to zależy, jakie zachodzą między tymi przyczynami, uwarunkowaniami i czynnikami wzajemne powiązania i zależności.

  Dzień Ofiar Przestępstw – polskie święto obchodzone 22 lutego na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 12 lutego 2003 roku celem monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia.

  Potrzeby społeczne- powszechnie występujące potrzeby, których zaspokojenie jest możliwe wyłącznie dzięki istnieniu instytucji społecznych. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje potrzeb:

  Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej. Przestępczość białych kołnierzyków – pojęcie odnoszące się do przestępstw popełnianych przez osoby dobrze sytuowane.

  Czynniki kryminogenne – uwarunkowania i okoliczności, które w świetle badań okażą się statystycznie istotnie skorelowane z przestępczością, z przestępczymi i dewiacyjnymi zachowaniami poszczególnych osób, a związek ten będzie dostatecznie mocno udokumentowany doświadczeniem w zakresie spraw ludzkiego życia lub badaniem indywidualnych przypadków. Czynniki kryminogenne mają mniejszy albo większy zasięg, występują pojedynczo albo w kompleksach. Czynniki kryminogenne przez to, że stwarzają prawdopodobieństwo dojścia przestępstwa do skutku mają wartość prognostyczną, czyli dają podstawę do przewidywania przestępstwa, przestępczości czy innych zjawisk patologii społecznej. Czynniki kryminogenne są związane z tymi zespołami elementów, które determinują wszelkie świadome zachowanie człowieka. Biuro ds. Przestępstw Gospodarczych - (sv. Ekobrottsmyndigheten, EBM, eng. Economic Crimes Bureau) - szwedzki urząd państwowy powołany 1 stycznia 1998 do zwalczania przestępstw o charakterze gospodarczym. Biuro prowadzi badania w zakresie przestępczości gospodarczej, proponuje metody jej zwalczania, prowadzi działalność informacyjną oraz ściga przestępstwa gospodarcze. Działania Biura ukierunkowane są na prewencję.

  Zbieg przestępstw - związany jest z wielością czynów (liczba zachowań, sterowanych wolą sprawcy, podjętych przez niego). Wyróżnia się zbieg przestępstw realny, pozorny i pomijalny.

  Dodano: 23.08.2011. 15:37  


  Najnowsze