• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarta, międzynarodowa konferencja nt. systemów informacyjnych i wywiadu gospodarczego, Marrakesz, Maroko

  04.11.2010. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17-19 lutego 2011 r. w Marrakeszu, Maroko, odbędzie się czwarta, międzynarodowa konferencja nt. systemów informacyjnych i wywiadu gospodarczego.

  Wywiad gospodarczy to dziedzina, która wykorzystuje technologię do wyszukiwania i analizowania danych biznesowych. Powszechne zadania wykonywane za pomocą technologii wywiadu gospodarczego to raportowanie, analityczne przetwarzanie w trybie online, analityka, wydobywanie danych, zarządzanie wynikami, analiza porównawcza, wydobywanie danych statystycznych z tekstu i analityka prognostyczna. Dynamika wywiadu gospodarczego zależy od nadzoru wiedzy i wymaga kompetencji w zakresie projektowania najlepszych strategii i zapewnienia decydentom odpowiednich informacji.

  Wydarzenie zorganizowane zostanie wokół wykładów, konsultacji, sesji i dyskusji eksperckich, których celem będzie zidentyfikowanie nowych podejść i wiedzy w zakresie wywiadu gospodarczego, badań stosowanych i sondaży. Zaplanowano następujące tematy:
  - system informacyjny a wywiad gospodarczy;
  - wyszukiwanie informacji w ramach współpracy;
  - języki i przemysły wiedzy;
  - wywiad gospodarczy a zarządzanie;
  - kognitywne i społeczne wymiary w procesach obserwacji i wywiadu biznesowego;
  - zarządzanie informacjami a dzielenie się wiedzą;
  - inteligentna e-technologia;
  - zarządzanie systemami informacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Mirosław Kwieciński (ur. 5 maja 1954 w Dębicy) – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Twórca i popularyzator polskiej teorii wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego jako fundamentalnego narzędzia ekspansji i ochrony zasobów w działalności przedsiębiorstw. Autor pierwszej polskiej monografii z tego zakresu oraz autor, współautor i współredaktor ponad 40 prac, artykułów i referatów poświęconych problematyce wywiadu gospodarczego i ochrony informacji w procesach zarządzania. Zarządzanie wiedzą (ang. Knowledge Management, KM) - to zespół sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy formalnej oraz wiedzy cichej uczestników organizacji (np. pracowników firmy). Zarządzanie wiedzą, to próba jak najlepszego wykorzystania wiedzy, która jest dostępna w organizacji, tworzenie nowej wiedzy oraz zwiększanie jej zrozumienia. Rezydent – funkcjonariusz wywiadu kierujący rezydenturą wywiadu za granicą pod przykrywką dyplomatyczną, jeżeli jest to rezydentura legalna.

  Zarząd II Sztabu Generalnego WP – (Jednostka Wojskowa 4552) instytucja wywiadu wojskowego działająca w ramach struktury Sztabu Generalnego WP tzw. ludowego Wojska Polskiego, powstała z Oddziału II Sztabu Generalnego WP (Polski Ludowej), istniejąca w RP/PRL w latach 1951-1990. W 1990 roku połączony z Wojskową Służbą Wewnętrzną w Zarząd II Wywiadu i Kontrwywiadu, który w 1991 roku został zastąpiony przez Wojskowe Służby Informacyjne (struktura ds. wywiadu zagranicznego Zarządu II SG WP stała się Zarządem Wywiadu WSI). Nowy Zarząd II SG WP wypełnia od tego czasu zadania związane z rozpoznaniem. Polska Agencja Informacji Handlowej (PAIH) - polska instytucja wywiadu gospodarczego, utworzona w grudniu 1932 jako firma pozornie prywatna, z siedzibą w Warszawie. PAIH Została utworzona z kredytów Ministerstwa Spraw Wojskowych (Biura Wojskowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu) i podlegała Oddziałowi II Sztabu Generalnego WP.

  Zarządzanie danymi produktu (ang. Product Data Management, PDM) to funkcja biznesowa, często w ramach zarządzania cyklem życia produktu, odpowiedzialna za tworzenie, zarządzanie i publikowanie danych o produkcie. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami.

  System zarządzania dokumentami (ang. Document Management System) – narzędzie informatyczne pozwalające na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne). W zakresie zarządzania wiedzą techniki te w szczególny sposób wspomagają obszar gromadzenia i organizowania zasobów wiedzy. Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni, na "końcu rury", w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób. Zarządzanie środowiskiem zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie, nazywa się zarządzaniem środowiskowym lub proekologicznym.

  Zarządzanie partycypacyjne, znane też jako zarządzanie uczestniczące, zarządzanie oparte na zaangażowaniu pracowników lub partycypacyjne podejmowanie decyzji – jedna z teorii zarządzania, polegająca na zachęcaniu pracowników z wszystkich poziomów organizacji do uczestnictwa w zarządzaniu organizacją.

  Agenturalny Wywiad Operacyjny, AWO – tajna komórka wywiadowcza powstała w latach 60 XX wieku, część struktury Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli wywiadu wojskowego PRL. Powołanie AWO zarządził Sztab Generalny WP w 1966, w lipcu 1967 roku powstał Oddział Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego (w oparciu o Oddział X).

  Enterprise bookmarking jest metodą współpracy członków organizacji wspierającą zarządzanie wiedzą. Metoda ta polega na opisywaniu przez danego użytkownika zasobów informacyjnych przechowywanych w postaci elektronicznej i udostępnianie ich innym członkom organizacji. Stworzone opisy źródeł informacji tworzą zakładki (ang. bookmarks), które mogą być przeglądane i wyszukiwane w oparciu o różne kryteria. Zakładki mogą wskazywać na obiekty informacyjne o różnej formie – artykuły Internecie lub dowolne pliki, do których istnieje dostęp poprzez sieć teleinformatyczną. Źródła informacji w rozwiązaniach enterprise bookmarking mogą być opisywane są za pomocą pojedynczych słów kluczowych, bardziej rozbudowanych meta-informacji oraz opisów tekstowych .

  Dodano: 04.11.2010. 16:49  


  Najnowsze