• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte międzynarodowe sympozjum nt. języków w biologii i medycynie, Singapur

  08.06.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 14 - 15 grudnia 2011 r. w Singapurze odbędzie się czwarte międzynarodowe sympozjum nt. języków w biologii i medycynie.

  Języki naturalne są szeroko wykorzystywane jako narzędzia w komunikacji naukowej i zawodowej. Stanowią również przedmiot rosnącego zainteresowania wykorzystaniem technik przetwarzania języków naturalnych w celu udoskonalenia dostępu do informacji i ich integracji w biologii, medycynie, chemii, farmakologii, praktyce klinicznej oraz w dziedzinach pokrewnych. W tych obszarach jednak wykorzystywanych jest również wiele innych języków. Należą do nich adnotacje, języki reprezentujące wiedzę, jak ontologie, sekwencje, wzory chemiczne i matematyczne, języki modelowania, grafy, obrazy itd.

  Zważywszy na ogromną ilość dostępnych informacji i ich wysoce dynamiczny charakter, zdolność do automatycznego przetwarzania, interpretowania i integrowania różnych wyrażeń językowych ma kluczowe znaczenie dla postępu w badaniach biomedycznych i zapewnieniu opieki zdrowotnej. Opracowano wiele powiązanych technologii, w tym systemy przeszukiwania tekstów i ekstrakcji informacji, indeksowanie semantyczne i podejścia kwerendowe, modelowanie systemów i procedury wnioskowania, łączenie informacji i ramy wizualizacji itd. Obecne technologie stają raz po raz przed coraz większymi wymaganiami naukowców i praktyków z dziedziny biomedycyny, więc istnieje stałe zapotrzebowanie na ewoluowanie technik językowych i bodziec ku temu.

  Sympozjum zgromadzi naukowców z dziedziny biologii, chemii, medycyny, publicznej opieki zdrowotnej i informatyki, którzy będą omawiać i badać najnowsze technologie językowe. Tegoroczna edycja położy nacisk na języki w opiece zdrowotnej i chemii, odzwierciedlając ostatnie trendy badawcze w medycynie translacyjnej i klinicznej oraz w informatyce chemicznej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Języki kipczackie - grupa językowa w obrębie rodziny języków tureckich, obejmująca szereg języków używanych w Środkowej i Zachodniej Azji oraz Europie Wschodniej. Języki z tej grupy posiadają wspólne cechy charakterystyczne, odróżniające je od innych języków tureckich: Języki Obce w Szkole – czasopismo skierowane do nauczycieli języków obcych. Powstało w 1957 roku jako pismo przedmiotowo-metodyczne ówczesnego Ministerstwa Oświaty. Języki Obce w Szkole dostarczają nauczycielom informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Służą wymianie doświadczeń, poszukują najskuteczniejszych metod i technik nauczania, inspirują do efektywnej pracy, informują o wszelkich nowościach wydawniczych, pracach MENu, instytutów naukowych związanych z oświatą i wydarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na nauczanie języków obcych. Języki australijskie – języki Aborygenów australijskich (około 40 tysięcy mówiących), których liczba zmniejsza się ze względu na asymilację. W ich skład wchodzi kilka rodzin językowych i języki izolowane. Zwyczajowo nie wlicza się do nich języków tasmańskich. Związki między poszczególnymi językami nie są do końca jasne, choć w ostatnich dziesięcioleciach dokonano już znaczącego postępu w ich badaniu. Żaden z tych języków nie posiada własnego piśmiennictwa.

  Języki dene-jenisejskie – hipotetyczna rodzina języków używanych w Ameryce Północnej i na Syberii. Pokrewieństwo języków na-dene i jenisejskich zostało zaproponowane na sympozjum przez Edwarda Vajdę z Western Washington University w 2008 roku, a w 2010 hipoteza ukazała się w druku. e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego:

  August Schleicher (ur. 19 lutego 1821 w Meiningen – zm. 6 grudnia 1868) - niemiecki językoznawca. Jego najważniejszym dziełem było Kompendium gramatyki języka prainodeuropejskiego, próbował zrekonstruować ten wymarły język. W ramach językoznawstwa wyróżnił języki izolujące (którym w przyrodzie odpowiadają kryształy), języki aglutynacyjne (rośliny) oraz języki fleksyjne (zwierzęta). Te ostatnie uważał za najlepiej rozwinięte formy językowe. Stworzył również teorię drzewa genealogicznego, w ramach której dowiódł, iż wszystkie języki rodzą się w wyniku dyferencjacji, co prowadzi do powstania rodzin językowych. Oddziaływanie na siebie języków prowadzi do wyodrębnienia się samodzielnych języków. Z praindoeuropejskiego wyróżnił dwie grupy językowe: słowiańsko-niemiecki prajęzyk oraz język ario-grecko-italo-celtycki, z których wyłoniły się języki narodowe. Języki afrykańskie - potoczne, czysto geograficzne określenie języków używanych na kontynencie afrykańskim, obejmujące takie grupy i rodziny językowe jak: języki afroazjatyckie, języki nigero-kongijskie (z rodziną bantu), języki nilo-saharyjskie i języki khoisan (buszmeńsko-hotentockie), niekiedy także język malgaski. Z języków objętych tą nazwą często wyklucza się jednak języki semickie, zawężając jej zakres niemal wyłącznie do języków Czarnej Afryki. Języki zagrożone w Afryce:

  Juliusz Lech Kulikowski (ur. w 1931 w Nowym Mieście Lubawskim) – profesor specjalizujący się w biocybernetyce i inżynierii biomedycznej, pracuje w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Obszar Jego badań naukowych to: systemy informatyczne, techniki fal ultrakrótkich, teoria informacji, zastosowania komputerów w medycynie, informacji naukowej i badaniach doświadczalnych. Biologia syntetyczna – dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych. W odróżnieniu od klasycznej inżynierii genetycznej biologia syntetyczna kładzie duży nacisk na racjonalne projektowanie nowych systemów oraz intensywne wykorzystanie technik modelowania matematycznego w celu przewidzenia zachowania się układu oraz optymalizacji jego działania.

  Języki papuaskie – zbiorcze określenie języków rdzennej ludności zachodniego Pacyfiku, nie należących ani do języków austronezyjskich, ani też do australijskich. Nazwa ta powstała przez wyłączenie dwóch powyższych grup języków i nie implikuje pokrewieństwa.

  Języki himalajskie, języki gyarung-mishmi - grupa 145 języków w ramach rodziny tybeto-birmańskiej, używanych przez ludy zamieszkujące południowe stoki Himalajów. Do grupy tej należą między innymi języki o bogatej kulturze piśmienniczej, jak język newarski czy lepcza. Nie osiągnięto jeszcze pełnej zgody co do stopnia pokrewieństwa poszczególnych języków, stąd też nowe prace badawcze często zmieniają klasyfikację. Niekiedy również języki tybetańskie (łącznie z tybetańskim bywają klasyfikowane jako część języków himalajskich.

  e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia. Spektrofotometria – technika pomiarowa polegająca na ilościowym pomiarze transmisji lub odbicia światła przez próbkę. Od połowy XX wieku stanowi główne narzędzie spektroskopii absorpcyjnej i odbiciowej w bliskim nadfiolecie i świetle widzialnym, a dawniej również w podczerwieni, znajdując szerokie zastosowanie w chemii analitycznej, biologii, medycynie i badaniach materiałowych.

  Języki bantuidalne południowe – grupa języków bantuidalnych, wchodząca w skład języków benue-kongijskich z wielkiej rodziny języków nigero-kongijskich. Według intenretowej publikacji Ethnologue należy tu 671 języków. Języki jukagirskie - rodzina dwóch języków Jukagirów żyjących w północno-wschodniej Syberii, zwłaszcza w dolinie rzeki Kołymy. Obecnie używane przez około 600 osób. Silnie zagrożone wymarciem. Roboczo zaliczane do języków paleoazjatyckich, obecnie genetycznie klasyfikowane jako odrębne w rodzinie języków uralskich (część językoznawców nazywa tę rodzinę uralsko-jukagirską). Istnieje ubogie piśmiennictwo w językach Jukagirów (głównie słowniki stworzone przez naukowców), używana jest nieco zmodyfikowana cyrylica.

  Języki chamickie – dawna wspólna nazwa niesemickich języków z rodziny afroazjatyckiej, wraz z semickimi określanych jako języki chamito-semickie. Nazwa ta została zarzucona, kiedy w toku badań nad językami afroazjatyckimi okazało się, że tworzy je sześć równorzędnych rodzin językowych, nie zaś dwie główne, jak sugerowało dawne określenie.

  Dodano: 08.06.2011. 16:49  


  Najnowsze