• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte międzynarodowe sympozjum nt. modelowania i symulacji agentowej, Wiedeń, Austria

  22.11.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 10 - 13 kwietnia 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się czwarte międzynarodowe sympozjum nt. modelowania i symulacji agentowej.
  Idee systemów agentowych i wieloagentowych przyjęto w modelowaniu złożonych systemów w kontekstach rozciągających się od nauk społecznych poprzez projektowanie urbanistyczne, biologię, logistykę i produkcję, po wiele innych. Modele i symulatory agentowe są wykorzystywane w badaniach oraz w zastosowaniach biznesowych/przemysłowych. Jednakże koncepcje kryjące się za hasłem "agent" mogą się często znacznie od siebie różnić, podobnie jak cele, etapy i praktyki wykorzystywane w modelowaniu i symulacji. Przekłada się to na różne podejścia, modele, mechanizmy, metodologie i wypracowane systemy komputerowe obsługujące symulacje modelowanych rzeczywistości.

  Celem warsztatów jest zgromadzenie wiedzy eksperckiej w zakresie modelowania i symulacji agentowej w różnych kontekstach. Temat tegorocznej edycji sympozjum brzmi: "Uwalniając prawdziwy potencjał modelowania agentowego".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  SimulationX jest wieloobszarowym oprogramowaniem CAE służącym do symulacji fizycznych komponentów i urządzeń, stworzone i sprzedawane przez ITI GmbH z Drezna. Naukowcy i inżynierowie z przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji naukowych stosują to oprogramowanie do projektowania, modelowania, symulacji, analizy i wirtualnego testowania złożonych systemów mechatronicznych. Na jednej platformie oprogramowanie to symuluje zależne działanie różnych efektów fizycznych – od mechaniki 1D, systemów mechanicznych składających się z wielu ciał (MBS), techniki napędów poprzez hydraulikę, pneumatykę i termodynamikę aż do elektryki, magnetyki a także analogowej i cyfrowej automatyki. Jednym z głównych obszarów zastosowania jest rozwój obszaru napędu samochodu osobowego, np. stacjonarna analiza napędu, za co rozwiązanie to zostało odznaczone nagrodą AEI (Towarzystwa Inżynierów Automobilowych) w kategorii „Najlepszy produkt symulacyjny układu napędowego” w roku 2006. AnyLogic to wielometodowe narzędzie służące do modelowania (tworzenia symulacji) opracowane przez The AnyLogic Company. Narzędzia do modelowania w UML (Unified Modeling Language – ujednoliconym języku modelowania) – oprogramowanie, które pozwala tworzyć modele pomocne przy programowaniu, ale także analizie procesów biznesowych. Narzędzia podzielono na wolne/otwarte i zamknięte (komercyjne).

  SeSAm (ang. Shell for Simulated Agent Systems - dosł. interpreter komend/interfejs dla symulacji systemów agentowych) — standardowe środowisko dla modelowania i eksperymentowania z symulacjami agentowymi. iGrafx (dawniej Micrografx i część koncernu Corel) – przedsiębiorstwo zajmujące się grafiką na potrzeby modelowania, symulacji i doskonalenia procesów biznesowych. Szefem firmy jest Ken Carraher.

  Repast, ang. Recursive Porous Agent Simulation Toolkit – jedno z kilku dostępnych narzędzi do modelowania systemów agentowych. Dziedziczy wiele koncepcji z takich systemów jak Swarm. Cechą wyróżniającą Repast jest implementacja dostępna dla różnych języków (aktualnie .Net, Java, Python), udostępniana na licencji open-source. Repast powstał na Uniwersytecie w Chichago. PowerDesigner to narzędzie typu CASE (Computer Aided System Engineering) firmy Sybase służące do modelowania systemów. Posiada funkcje umożliwiające modelowanie różnych domen architektonicznych: tj. dane, modelowanie obiektowe systemów w oparciu o standard UML, procesy biznesowe, technologia. Pozwala na zbieranie wymagań i łączenie ich z modelowanymi obiektami. Jest wykorzystywany w obszarze modelowania architektury korporacyjnej w oparciu o dowolne frameworki (np. TOGAF, Siatka Zachmana). Narzędzie to może być wykorzystywane zarówno przez analityków biznesowych i architektów jak i deweloperów.

  Data Vault – technika modelowania danych (w hurtowniach danych) zaprojektowana tak, aby zapewnić przechowywanie danych historycznych z wielorakich systemów operacyjnych (źródłowych). Data Vault oznacza również, obok aspektu modelowania, sposób patrzenia na dane historyczne, który zapewnia audytowalność, śledzenie danych, szybkość ładowania oraz odporność na zmiany biznesowe. ADONIS jest narzędziem wspierającym zarządzanie procesami biznesowymi w oparciu o paradygmat zarządzania procesami BPMS stworzony na Uniwersytecie Wiedeńskim. Oferuje funkcjonalności modelowania (w tym z użyciem notacji BPMN), analizy, symulacji, ewaluacji oraz tworzenia dokumentacji procesów.

  Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA) – organizacja powstała w 1996 r., skupiająca twórców technologii agentowej. Fundacja powstała, aby tworzyć standardy pozwalające budować systemy oparte na agentach. FIPA tworzy przede wszystkim standardy związane z komunikacją i współpracą agentów w systemach wieloagentowych. Stawia swoim członkom wymagania, które powodują że systemy rozwijane przez różne organizacje, mogą z sobą współpracować.

  Computer Aided Simulation CAS - Komputerowe wspomaganie symulacji - pojęcie obejmuje różne systemy CAx, dzięki którym możemy przeprowadzić:

  SPICE (ang. Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis) – oprogramowanie do modelowania oraz symulacji elektronicznych układów analogowych i cyfrowych, zaprojektowany głównie z myślą o analizie obwodów z układami scalonymi. Biologia syntetyczna – dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych. W odróżnieniu od klasycznej inżynierii genetycznej biologia syntetyczna kładzie duży nacisk na racjonalne projektowanie nowych systemów oraz intensywne wykorzystanie technik modelowania matematycznego w celu przewidzenia zachowania się układu oraz optymalizacji jego działania.

  Unigraphics (od wersji 19 wprowadzono nową nazwę NX) jest zaawansowanym programem typu CAD/CAM/CAE, umożliwiającym projektowanie wyrobu parametrycznie lub nieparametrycznie, bryłowo lub powierzchniowo. W 18 wersji Unigraphicsa wprowadzono technologie Direct Modeling, który w wersji NX 6 zmienił nazwę na Synchronous Technology. Obydwie metodologie modelowania określić można mianem modelowania bezpośredniego, które najczęściej wykorzystuje się do pracy z modelami bez historii. Producentem od V.2008 roku jest firma Siemens PLM Software (poprzednio UGS). Krajowy Klaster Linuksowy (CLUSTERIX - ang. National CLUSTER of LInuX Systems) - rozproszony ogólnopolski system komputerowy, umożliwiający wspólne wykorzystanie zasobów polskich centrów komputerowych. Został uruchomiony 15 grudnia 2004 r. Wykorzystywany jest m.in. do badań naukowych w zakresie: modelowania zjawisk (np. termomechanicznych), złożonych symulacji (np. przepływu krwi), wizualizacji czy przewidywania struktur białek.

  Metodyki projektowania systemów wieloagentowych – systemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML. Światowe Spotkanie Rodzin: Spotkanie katolickich rodzin z całego świata z papieżem, organizowane przez Papieską Radę ds. Rodziny. Inicjatorem tych spotkań był papież Jan Paweł II. Odbywają się co trzy lata, a każde jest poprzedzone międzynarodowym sympozjum teologiczno-duszpasterskim. Głównym celem zwoływania przez papieża ŚSR jest prowadzenie dialogu, ukazywanie roli rodziny w ewangelizacji i umocnienie tożsamości rodziny.

  Box modeling (ang.) – rodzaj modelowania polegający na utworzeniu prostej bryły (np. sześcianu) i dzieleniu jej, formując pożądany kształt. Często używany w modelowaniu subdivision surfaces. Format otwarty UML (ang. Unified Modeling Language, czyli Zunifikowany Język Modelowania) – język formalny wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów, stworzony przez Grady Boocha, Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jackobsona, obecnie rozwijany przez Object Management Group.

  Dodano: 22.11.2011. 17:26  


  Najnowsze