• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte, międzynarodowe sympozjum reguł sieciowych: oparte na badaniach i ukierunkowane biznesowo, Waszyngton, USA

  01.10.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czwarte, międzynarodowe sympozjum reguł sieciowych: oparte na badaniach i ukierunkowane biznesowo odbędzie się w dniach 21-23 października 2010 r. w Waszyngtonie, USA.

  Celem międzynarodowego sympozjum reguł sieciowych jest zbudowanie pomostu między akademikami a przedsiębiorcami w dziedzinie reguł i technologii semantycznej w sieci. W tym roku zagadnienia do dyskusji skupią się na zastosowaniach technologii reguł sieciowych na potrzeby przedsiębiorstw i systemów informatycznych.

  Główne tematy w ramach podejmowanych zagadnień obejmą między innymi zasady, technologię semantyczną i międzybranżowe standardy, transformacje i ekstrakcję, regułowe przetwarzanie zdarzeń i reguły reakcji.

  Sympozjum ewoluowało z serii dorocznych warsztatów w 2002 r., aby przyjąć obecny format międzynarodowej konferencji. Tegoroczna edycja towarzyszyć będzie "Trzynastemu forum reguł biznesowych".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Reguła uznania (ang. rule of recognition) - według myśliciela prawa Herberta Harta prawo to tylko reguły. Reguły te dzielić można na pierwotne oraz wtórne. Jedną z reguł wtórnych (oprócz reguł orzekania i zmiany) jest reguła uznania. Reguły nadwyboru – stosowane w ramach mechaniki kwantowej reguły określające, jakie stany można traktować jako fizyczne. Zgodnie z regułami mechaniki kwantowej dopuszcza się superpozycje stanów rozważanego układu. Okazuje sie jednak, że w przypadku istnienie nietrywialnych reguł nadwyboru superpozycja dwóch stanów fizycznych może nie być stanem fizycznym. Reguła (dyrektywa) dedukcyjna, także reguła (dyrektywa) inferencyjna, reguła (dyrektywa) dowodzenia - właściwa dla danego systemu dedukcyjnego reguła pozwalająca uznawać zdania o określonej strukturze na podstawie zdań już uprzednio uznanych. Stanowi strukturalną regułę wnioskowania dedukcyjnego.

  Reguła lewej dłoni, reguła Fleminga – reguła określająca kierunek i zwrot wektora siły magnetycznej (elektrodynamicznej). Reguła Scheimpfluga - reguła stosowana w fotografii, gdy fotografowana płaszczyzna znajduje się pod kątem do aparatu fotograficznego (i płaszczyzny naświetlanego właśnie filmu).

  Reguła 72 (również: Reguła 70) - w matematyce finansowej reguły pozwalające aproksymować czas, który jest potrzebny by kapitał podwoił swą wartość (przy założeniu procentu składanego). Należy wówczas liczbę 70 (lub 72) podzielić przez wysokość rocznej stopy procentowej (wyrażonej w procentach). Reguła 70 pozwala na dobre przybliżenie dla niskich stóp procentowych (1-5%), podczas gdy dla wysokich stóp (5-10%) lepsze przybliżenie daje reguła 72. Reguła "słońce 16" (lub reguła "słońce f/16") – metoda służąca w fotografii do szacowania prawidłowej ekspozycji w różnych warunkach oświetleniowych bez użycia światłomierza. Podstawowe sformułowanie reguły brzmi:

  Reguła prawej dłoni jest konwencją określania względnych zwrotów pewnych wektorów w przestrzeni. Istnieją dwie ściśle związane ze sobą reguły prawej dłoni. Reguła odrywania – oparta na prawie rachunku zdań modus ponens reguła przekształcania jednych formuł zdaniowych w inne formuły zdaniowe przyjmowana na gruncie rachunku zdań. W pierwotnej formie sformułowana w logice stoików. Część autorów termin „reguła odrywania” rozumie szerzej, mianowicie regułę odrywania dla równoważności o analogicznej do reguły odrywania (dla implikacji) postaci.

  Reguła przekory (reguła Le Chateliera-Brauna, reguła przekory Le Chateliera i Brauna) – jedna z podstawowych reguł dotyczących równowag dynamicznych, mówiąca, że układ, na który działa jakiś bodziec, odpowiada w taki sposób aby przeciwdziałać bodźcowi. Reguła przekory dotyczy układów w stanie równowagi, na które działa czynnik zewnętrzny. W postaci ilościowej reguła ta jest wyrażona przez prawo działania mas Guldberga i Waagego.

  Wandalizm interakcyjny to celowe łamanie istotnych, niepisanych reguł codziennej interakcji między uczestnikami tej interakcji. Jeden z często stosowanych sposobów badania reguł interakcyjnych w badaniach etnometodologicznych.

  Reguła śruby prawoskrętnej (reguła korkociągu) w fizyce – reguła określająca umowny zwrot wektorów związanych z ruchem obrotowym. W matematyce służy do ustalenia zwrotu wektora na osi OZ w kartezjańskim układzie współrzędnych, szczególnie w przypadku obrazowania przestrzeni trójwymiarowej na powierzchni. Reguła ta jest stosowana przy ustalaniu zwrotu wektora c będącego wynikiem iloczynu wektorowego. Reguły aksjomatyczne - reguły wyróżniające zdania języka jako tezy niezależnie od wartości logicznej jakichkolwiek innych zdań wchodzących w skład tegoż języka. Ich przeciwieństwem są reguły inferencyjne.

  Reguła Hückla (reguła 4n+2) − prosta metoda pozwalająca na sprawdzenie, czy płaski pierścień związku chemicznego jest aromatyczny. Reguła ta wynika z analiz kwantowo-mechanicznych zjawiska aromatyczności wykonanych przez Ericha Hückla w 1931 r.

  Dodano: 01.10.2010. 16:17  


  Najnowsze