• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte międzynarodowe warsztaty nt. teledetekcji fluorescencji roślinnej, Walencja, Hiszpania

  06.07.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15-17 listopada 2010 r. w Walencji, Hiszpania, odbędą się czwarte międzynarodowe warsztaty nt. teledetekcji roślin.

  Pobudzana przez słońce fluorescencja roślinności lądowej stanowi istotny wskaźnik dynamiki biosfery, będąc również lądowym składnikiem obiegu węgla. Planuje się misję kosmiczną, która ma prowadzić obserwacje tego typu aktywności.

  Warsztaty mają zatem na celu poruszenie naukowych i technicznych zagadnień powiązanych z teledetekcją fluorescencji roślinnej. Nacisk zostanie położony również na obszary zastosowania, modelowanie (transfer radiacyjny fluorescencji osłonowej, modelowanie sygnału bezpośredniego i odwrotnego), kampanie lądowe i powietrzne, nowe oprzyrządowanie (pole, samolot, satelita), badania skutków atmosferycznych i metody korekty, nowe techniki wyszukiwania fluorescencji, takie jak metody dopasowania spektralnego, dostęp do faktycznej fotosyntezy (powiązanie z promieniowaniem i zmiennością dzienną, przepływy CO2, uzupełnienia w zakresie Wskaźnika Fizjologicznego Współczynnika Odbicia itd.) oraz wykrywanie i monitoring stresu roślinnego (wskaźniki odporności, wpływ zmienności przestrzennej).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Spektroskopia korelacji fluorescencji (ang. Fluorescence Correlation Spectroscopy, FCS) – technika spektroskopowa wykorzystująca zjawisko fluktuacji natężenia fluorescencji w małej oświetlonej objętości do uzyskiwania informacji o procesach, które są źródłem tych fluktuacji. Wskaźniki adsorpcyjne - grupa wskaźników chemicznych stosowanych w miareczkowaniu strąceniowym. W punkcie równoważnikowym wskutek zmiany ładunku na powierzchni osadu następuje adsorpcja lub desorpcja wskaźnika, czemu towarzyszy zmiana zabarwienia lub fluorescencji. Wskaźniki fluorescencyjne - grupa wskaźników chemicznych stosowanych w miareczkowaniu alkacymetrycznym i strąceniowym. W punkcie końcowym miareczkowania następuje zmiana zabarwienia lub fluorescencji.

  GloFish – genetycznie zmodyfikowany danio pręgowany (Danio rerio), którego ciało wykazuje właściwości fluorescencyjne. Występuje w pięciu kolorach: zielonym (białko zielonej fluorescencji), czerwonym, pomarańczowym, niebieskim i fioletowym. Jest pierwszym genetycznie zmodyfikowanym zwierzęciem, które zostało udostępnione jako zwierzę domowe. Teledetekcja (ang. remote sensing) to rodzaj badań wykonywanych z pewnej odległości (zdalnie) przy wykorzystaniu specjalistycznych sensorów (czujników). Badania teledetekcyjne można wykonywać z samolotów, przestrzeni kosmicznej lub z powierzchni ziemi. Metody teledetekcyjne dzielą się na aktywne i pasywne. W aktywnej teledetekcji sygnał jest wysłany z instrumentu, a po odbiciu od obiektu, odbierany i analizowany. Przykładami aktywnej teledetekcji jest aktywny radar, w którym wysyłane są mikrofale, lidar – w tym przypadku wysyłane jest światło, czy sodar lub sonar – wtedy wysyłane są fale akustyczne. Pasywnymi metodami teledetekcji są metody oparte na analizie sygnałów emitowanych przez obserwowany obiekt. Zdjęcie fotograficzne jest przykładem teledetekcji pasywnej. Terminu teledetekcja używa się zwykle przy pomiarach wykonywanych z pokładu satelitów czy też samolotów, ale dotyczy on także wszelkich innych pomiarów wykonywanych zdalnie. Techniki teledetekcyjne używają tzw. metod odwrotnych do oceny interesujących własności. Dla przykładu, ocena ilości deszczu z chmur może być dokonana na podstawie intensywności sygnału z radaru meteorologicznego. Dziedzina ta rozwija się bardzo intensywnie głównie na potrzeby robotyki (orientacja przestrzenna), bezpieczeństwa (obserwacja poprzez nieprzeźroczyste przeszkody np. ściany - (ang. through-the-wall detection)) i zdalna identyfikacja osób, przemysłu samochodowego (wykrywanie zagrożeń na drodze) (ang. automotive radar), logistyki (zdalna identyfikacja towarów), monitoringu środowiska naturalnego, medycynie i wielu innych dziedzin.

  FBM (feature-based modeling) - modelowanie oparte na cechach konstrukcyjnych (może być tłumaczone również jako modelowanie wspomagane elementami). Jest to jedna z metod modelowania cyfrowego – (ang. feature-based modeling – FBM, lub feature-based design – FBD). Nazwa metody FBM pochodzi od zastosowania "cech konstrukcyjnych"/"całostek" (ang. features), z których każda ma określoną topologię i zestaw parametrycznych wymiarów geometrycznych. Program CAD umożliwiający modelowanie wspomagane cechami konstrukcyjnymi wykorzystuje zarówno modele przestrzenne typu CSG, jak i B-rep, oba zapisane w formie parametrycznej. Modelowanie FBM odbywa się przez: (1) bezpośrednie działanie w modelerze, (2) zmianę wartości parametrów lub (3) edytowanie biblioteki cech konstrukcyjnych. Cytometria przepływowa jest metodą diagnostyczną stojącą na pograniczu cytopatologii i analityki medycznej, umożliwiającą ocenę wielkości, intensywności zabarwienia i intensywności fluorescencji badanych komórek.

  Krzywa spektralna (nazywana też charakterystyką spektralną) przedstawia zależność współczynnika odbicia promieniowania od długości fali. Jest ona wykorzystywana w teledetekcji satelitarnej do klasyfikowania obserwowanych obiektów. Białko zielonej fluorescencji (ang. green fluorescent protein, GFP) – naturalnie występujące białko wykazujące fluorescencję.

  Scyntylacja (termin zwykle używany w liczbie mnogiej: scyntylacje) – zjawisko powstawania błysku świetlnego w wyniku przechodzenia promieniowania jonizującego przez niektóre substancje. Jest powodowane absorpcją części energii promieniowania i jej emisją na skutek luminescencji (fluorescencji lub fosforescencji). Zjawisko to można obserwować gołym okiem. Substancje, w których mogą zachodzić scyntylacje, nazywają się scyntylatorami. Praktyczne znaczenie mają scyntylatory charakteryzujące się krótkim czasem rozbłysku (w przypadku fluorescencji) rzędu 10 ÷10 s. Znalazły one zastosowanie w licznikach scyntylacyjnych.

  Dodano: 06.07.2010. 18:12  


  Najnowsze