• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarte warsztaty nt. bardzo dużych bibliotek cyfrowych, Berlin, Niemcy

  03.06.2011. 11:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 29 września 2011 r. w Berlinie, Niemcy, odbędą się czwarte warsztaty nt. bardzo dużych bibliotek cyfrowych.

  W czasach, w których dostęp do informacji jest tak powszechny, biblioteki cyfrowe skutecznie służą w realizacji szerokiego wachlarza złożonych scenariuszy. Poszukujący informacji chcą mieć natychmiastowy i łatwy dostęp do wiedzy, która - inaczej niż to drzewiej bywało - bardzo często jest wypracowywana i rozpowszechniana przez heterogeniczne źródła.

  Takie scenariusze wymagają rozwoju bardzo dużych bibliotek cyfrowych (VLDL). Ich wielkość można określić na podstawie liczby i rodzaju obiektów informacyjnych i udostępnionych zbiorów, liczby obsługiwanych użytkowników, liczby rozwiązywanych problemów interoperacyjności, liczby systemów do zjednoczenia czy liczby heterogeniczności, które trzeba pogodzić.

  Wydarzenie poświęcone będzie problemom pojawiającym się wskutek mariażu bardzo dużych bibliotek i archiwów danych, który jest efektem prób zarządzania, łączenia i wzajemnego wiązania zbiorów danych i publikacji. Wśród tych problemów można wymienić kwestię definiowania metadanych, opatrywania ich przypisami, wyszukiwania, zachowywania, określania pochodzenia, agregowania i inne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Liczby niewymierne – liczby rzeczywiste nie będące liczbami wymiernymi, czyli takie liczby rzeczywiste których nie można zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb: liczby całkowitej przez liczbę naturalną różną od zera. Big data – termin odnoszący się do dużych zbiorów danych, których przetwarzanie wymaga zastosowania specjalistycznego oprogramowania. W praktyce pojęcie dużego zbioru danych oznacza rozmiar wyrażany przy pomocy co najmniej dziesiątek terabajtów, a często nawet petabajtów. Big data ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości cyfrowych danych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Szczególne znaczenie odgrywa wzrost dostępności Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, które w naturalny sposób są przystosowane do wykorzystywania baz danych. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego (BCUWr) – oferuje dostęp do zabytków piśmiennictwa, zbiorów edukacyjnych i wystaw prezentujących najbardziej interesujące kolekcje wybrane z bogatych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego wykorzystuje oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe oraz tym samym współtworzy polską platformę rozproszonych bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER, zapewniającą dostęp do obiektów cyfrowych wraz z ich metadanymi oraz do zaawansowanych usług opartych na udostępnianych obiektach (m.in. do wyszukiwania rozproszonego).

  Odwrotny paradoks hazardzisty – jest to błąd logiczny, polegający na przekonaniu, że pewne bardzo nieprawdopodobne zdarzenie wymaga uprzednio bardzo dużej liczby prób. Przykładem takiego rozumowania jest następujące stwierdzenie: Biblioteki fundacyjne są typem bibliotek prywatnych. Działają dzięki funduszom zagwarantowanym aktem fundacyjnym i określonym w nim zasadom. W Polsce powstały w XIX wieku, dzięki właścicielom niektórych bibliotek rodowych, którzy po utracie niepodległości kraju chcieli zabezpieczyć zbiory przed rozproszeniem i udostępnić je szerszym kręgom użytkowników.

  Liczby automorficzne – jako liczby automorficzne określa się liczby, które podniesione do kwadratu zawierają w końcówce samą siebie. Liczby automorficzne w zapisie dziesiętnym kończą się 5 lub 6. HathiTrust – wspólne repozytorium bibliotek cyfrowych, obejmujące treści zdigitalizowane w ramach projektów Google Books i Internet Archive, jak również materiały lokalnych bibliotek cyfrowych.

  Nawigacja fasetowa, także wyszukiwanie fasetowe, przeglądanie fasetowe – system wyszukiwania oparty na klasyfikacji fasetowej, pozwalający użytkownikom na odnajdywanie zbiorów informacji posiadających cechy wspólne. W tym celu wykorzystywane są zestawy filtrów. Powstają one w oparciu o analizę treści lub zawartości przechowywanych informacji, oraz metadanych, które są dostępne i specyficzne dla danej bazy danych (takich jak np. tytuł, autor, język, producent itp.). Właśnie te cechy informacji, które zostały wykorzystane przy tworzeniu filtrów, określane są jako faseta – główna cecha tego systemu. W porównaniu do tagów, fasety są konstrukcjami zbudowanymi na płaszczyznach, które można uznać za wspólne dla wszystkich wyszukiwanych elementów, a więc inaczej niż to ma miejsce w folksonomii. Od tradycyjnych, opartych na taksonomii systemów wyszukiwawczych nawigację fasetową odróżnia jej większa elastyczność, możliwość wyszukiwania w oparciu o wiele unikatowych cech, które ma poszukiwana informacja. Liczba – pojęcie abstrakcyjne, jedno z najczęściej używanych w matematyce. Pierwotnie liczby służyły do porównywania wielkości zbiorów przedmiotów (liczby naturalne), później także wielkości ciągłych (miary i wagi), obecnie w matematyce są rozważane jako twory abstrakcyjne, w oderwaniu od ewentualnych fizycznych zastosowań.

  MICHAEL jest portalem zapewniającym prosty i szybki dostęp do wielu cyfrowych i zdygitalizowanych kolekcji należących do muzeów, bibliotek i archiwów w różnych krajach Europy. Nazwa jest akronimem angielskiej nazwy Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe (Wielojęzyczny Katalog Kulturowego Dziedzictwa w Europie).

  Notacja Steinhausa-Mosera – notacja używana do konstrukcji bardzo dużych liczb naturalnych. Została on wymyślona wspólnie przez Hugona Steinhausa i Leo Mosera. Jest rozwinięciem notacji Steinhausa. Notacja Steinhausa-Mosera ma postać liczby wpisanej w wielokąt foremny. Definicja przebiega indukcyjnie:

  Free float (akcjonariat rozproszony) przedsiębiorstwa publicznego – ustala się jako stosunek liczby akcji znajdujących się poza posiadaniem dużych inwestorów, nie będących także akcjami zastrzeżonymi (ang. restricted stock), oraz liczby akcji ogółem. Inaczej - wszystkie wolnodostępne akcje znajdujące się w obrocie publicznym. Znak liczby – właściwość liczby rzeczywistej określająca jej relację względem liczby 0. Liczba może mieć jeden z trzech znaków:

  Dodano: 03.06.2011. 11:26  


  Najnowsze